Atsiusta paminėti

Vacys Kavaliūnas. KALNŲ GIESMĖ. ’’Draugo” konkurse premijuotas romanas. Išleido Liet. Knygos Klubas. 202 psl., kaina 2.50 dol.

Kotryna Grigaitytė. RUDENS SAPNAI. ’’Draugo” poezijos konkurse premijuotas poezijos rinkinys. Išleido Liet. Knygos Klubas. Aplankas V. Krištolaitytės. 80 psl., kaina 2 dol.

Vytautas Volertas. UPĖ TEKA VINGIAIS. Romanas. Aplankas P. Jurkaus. Išleido Liet. Knygos Klubas. 332 psl., kaina 3.50 dol.

Kun. J. Pauperas prašo paskelbti, kad lietuviai evangelikai netolimoje ateityje išvers visą Šv. Raštą i lietuviu kalbą. Bus tiksliai sekamas originalus tekstas. Ši dideli darbą mielai pasistengsime įvertinti, kai jis bus baigtas.

Lituanistikos kursai Fordhame

Ateinančią vasarą Fordhamo universitete bus dėstoma lietuvių kalba. Norintieji dalyvauti prašomi skubiai pranešti, kokio kurso pageidauja: pradedančiųjų, pažengusiųjų ar vyresniųjų. Formali registracija bus liepos 1 ir 2 d. Mokslas prasidės liepos 3 d. Kursams vadovaus prof. A. Vasys ir prof. J. Puzinas. Paskaitos bus vakarais 5:30 — 8:30 val. Lituanistams duodami keturi kreditai. Norintieji katalogo ir platesnių informacijų tesikreipia i prof. A. Vaši, Fordham University, New York 58, Box AA, N. Y. Tel. Code 212 FO. 7-5400, ext. 218.

Nuoširdžiai dėkojame auka parėmusiems ’’Laiškų Lietuviams” leidimą

50 dol. aukojoPetronėlė K., Chicago.

17 dol. aukojoM. Nausėda, Woodland Hills, California.

Po 7 dol. aukojo: dr. A. Baltrukėnas (Akron) ir L. Matakienė (Toronto).

5 dol. aukojoS. Barzda, 4 dol. aukojo O. Kanišauskienė (abudu Chicago).

Po 3 dol. aukojo: M. Ambrozaitis (Gary) ir dr. F. Tallat-Kelpša (Chicago), J. Matukas (Hinsdale).

Po 2 dol. aukojo:M. Šveikauskas, P. Aleksa, J. Sklerys, L. Bendoraitis, J. Žygas, M. Kvedaras, E. Jazbutienė, B. Beleškienė, B. Mataitis, O. Kasperskis, dr. J. Kižys, H. Milaknis, E. Jucevičienė, P. Griganavičius, J. Abraitis, K. Jurgėla, E. Bačinskienė, A. Tamošiūnas, B. Mikėnienė, A. Viliušis, V. Kupeikevičius, I. Norušienė, J. Butvilas, K. Genčius, L. Kairys, J. Paulikas, A. Karaitis, S. Krutulis, V. Giniotienė, J. Pušneraitis, J. Žadeikis, A. Karaliūnas, J Jurkūnas, B. Blinstrubas, P. Ramas, A. Pretkelis, G. Meilus, P. Norvilas, dr. E. Gasiūnaitė, A. Jankauskaitė, N. Rakutienė, A. Skinkis, P Gruodis, Z. Samuolis, O. Šimaitienė, J. Cinką, J. Valdis, S. Kybartas, kun. M. Kirkilas, N. Norris, M. Jonikienė, K. Lukošaitis, S. Žumbakienė, G. Žukauskienė, V. Vilkavickas (visi Chicago), E. Gimžauskienė, J. Jasiu-kaitis, dr. P. Atkočiūnas, P. Martinkaitienė, T. Zailskienė, V. Ališauskas, T. Karaliūtė, A. Venclovas; (visi Cicero), S. Kesgaila, J. Jurgutis (abudu Montreal), dr. A. Mekys, O. Danisevieiūtė (abudu Brooklyn), A. Rasutis, P. Raulinaitis, V. Bubrevičiūtė, H. Kemeklis, N. Apeikienė, A. Razutis (visi Los Angeles), J. Cesonis, M. Vasienė, J. Banėnas, B. Petrauskienė (visi Phila.), S. Krutulis, kun. J. Tautkus, M. Mikėnas, J. Bukšnys (visi Omaha), E. Anužis, A. Ramonaitienė, R. Piktūnas, kun. K. Simanavičius, K. Razauskas, A. Banėnas, A. Leščinskienė (visi Detroit), V. Paulionis, S. Dabkus, J. Danaitis, K. Baltramaitis, J. Tunaitis, M. Vaškevičienė, J Kaknevičius, M. Bumbulienė (visi Toronto), dr. V. Musonis (Markham), J. Rauba (Gr. Rapids), M. Ambrozaitis (Portage), V. Mantautas (Worcester), dr. V. Tarvydas (Edina), V. Valiulis (Waterbury), A. Vasonis (Somonauk), A. Bilaitis (Kearny), A. Gruzdys (New Haven), dr. A. Laucis (Mt. Olive), M. Stankaitis (Rockford), J. Luinys (Dixon), J. Svilas, G. Repčienė, V. Kežinaitis, P. Kalvaitis (visi Hamilton), B. Kūkalis (New Britain), V. Daugėla (Washington), V. Grybauskas (Brockton), J. Brazauskas (Waterbury), Sakavičius (Columbus), V. Mažeika (Delhi), J. E. Karalius (Reseda), T. Sakas (Rochester), P. Augaitis (Kanada), J. Vaičeliūnas (Sudbury), A. Lipskis (La Grange), A. Eidėnas (E. Chicago), T. Staugaitienė (Newark), O. Šilėnienė (Lemont), kun. V. Zakaras (Cushing), E. Šerkšnienė (Bloomfield), H. Pakalnis (W. Union), A. Januška (Dorchester), kun. K. Balčys (Amsterdam), L. Vansauskienė (Lyons), kun. A. Kardas (Gr. Rapids).

LAIŠKAI LIETUVIAMS

2345 West 56th Street Chicago 36, Illinois