Dažnai kunigai pamokslų metu kalba, koki turėtų būti tikintieji. Tačiau būtų taip pat naudinga sužinoti, ko tikintieji laukia iš kunigų. Tad skelbiame konkursą parašyti straipsnį, tema "Kokį aš noriu matyti kunigą”. Plačiau apie konkursą bus parašyta vėliau. Konkurso laimėtojams premijos bus įteiktos "Laiškų Lietuviams” metiniame parengime 1964 m. kovo mėn. 15 d., sekmadienį.

Atsiųsta paminėti

GIEDOKIME. Giesmių knygelė, išleista Putnamo Seserų. 120 psl., kaina 1 doleris.

DAINUOKIME. Putnamo Seserų išleista dainų knygelė. 86 psl., kaina 50 centų.

KALIFORNIJOS LIETUVIU ALMANACHAS. Išleido Lithuanian Chamber of Commerce of Los Angeles. Spaudė “Lietuvių Dienų” spaustuvė. Tai tikrai naudinga knygelė, kurioje yra visu Los Angeles mieste ir apylinkėse gyvenančių lietuvių ir įvairių organizacijų adresai.

Zenonas Ivinskis. LIETUVOS VALSTYBINGUMO IŠPLĖTIMAS SLAVŲ ERDVĖJE. Atspaudas iš “Tautos praeities”, I t., 4 knyg.

Justina Žirgulis, M. D. NERVINIAI PAKRIKIMAI IR JŲ ŠAKNYS. Alvudo šapirografuotas leidinys.

ŠILUVOS ŠVENČIAUSIOS MARIJOS GARBEI LIETUVIU PAMINKLINEI KOPLYČIAI, WASHINGTON, D. C.

Pritardamas pasiryžimui įamžinti Šv. Marijos apsireiškimo Šiluvoje atminima ir lietuvių vardą Nekaltai Pradėtosios Šv. Marijos šventovėje Washingtone, siunčiu savo $    auką, kaip lietuvių pagarbos Šv.

Marijos ir vieningumo ženklą.

Rašyti šiuo adresu: Committee for the Chapel of Our Lady of Šiluva,

6727 S. California Ave., Chicago 29, 111.

Aukotojo vardas, pavardė ir adresas:

Šį skelbimą galima iškirpti arba pasidaryti kitą panašų.

     Nuoširdžiai dėkojame auka parėmusiems “Laišku Lietuviams” leidimą

     5 dol. aukojo J. P. Laukaitis (Chicago).

     Po 2 dol. aukojo: S. Statkienė, S. Tumosa, J. Tričys, K. Jasėnas, J. Turčinskas, J. Sadunas, J. Alenskas (visi Chicago); G. Bilaitis (Kearny), J. Rauba (Grand Rapids), O. Jasienė (Cr. Point), J. Morkūnas (Highland), J. Šniuolis (Dorchester), J. Liuinys (Dixon), A. Dikinis (Palos Pk.), vysk. J. Rancans (Gr. Rapids), O. Dargienė (Kearny), K. Marijošienė (New Britain), L. Rumšas (E. Chicago), P. A. Deltuva (Rockford), V. Rutkauskas (Merrick), A. Martišius (Toronto), J. Mikuckis (Baltimore), K. Seniūnas (Gr. Rapids), A. Vitkunas (Gurnee), E. Nutautas (Woodhaven), O. Kukarskienė (Baltimore), A. Paleckis (St. Petersburg), P. Matekunas (Richmond Hill), B. Kruopis (S. Boston), S. Akelaitienė (Cleveland), K. Krivis (Rochester), G. Čekas (Metuchen), J. Palekas (Worth), C. Petrulis (Waterbury), V. Kamaitis (Millbury), J. Leiberis (New Britain), J. Pupininkas (Rochester), kun. E. Statkus (Michigan), J. Augis (Edmonton), J. Kalainis (St. Cath.), V. Petraitis (Australija), B. Daukantas (E. Chicago), A. Reivytis (Berwyn), J. Janulaitis (Australija), G. Alekna (Racine), kun. V. Karalevičius (Elizabeth), S. Vidmantas (Melrose Pk.), M. Kulikauskaitė (Waukegan), J. Kliorienė (Cleveland), kun. J. Pragulbickas (Elizabeth), A. Anužis (Worcester), V. Levanas (Waterbury).

LAIŠKAI LIETUVIAMS

2345 West 56th Street Chicago 36, Illinois