Kiekvienam naudinga įsigyti L. K. Mokslo Akademijos Suvažiavimo Darbų IV tomą.

     Šioje 321 psl. knygoje (kaina 6 dol.) nagrinėjamos mokslinės problemos naujausių Katalikų Bažnyčios direktyvų šviesoje. Joje ras brandžius ir įdomius straipsnius teologai, filosofai, medikai, teisininkai, istorikai ir kiti, kurie domisi mokslu.

     Štai svarbesnieji straipsniai: Teologinė Mistinio Kristaus Kūno sąvoka (A. Liuima); Medicinos etika pagal Pijaus XII direktyvas (P. Brazys); Katalikų Bažnyčios doktrina apie tautų apsisprendimo teisę (S. A. Bačkys); Istorinis materializmas katalikiškos filosofinės doktrinos šviesoje (J. Norkaitis); Lietuvos ir Apaštalų Sosto santykiai amžių bėgyje (Z. Ivinskis) ir kt.

     Knygą galima gauti “Laiškų Lietuviams” administracijoje, pas Pųtnamo seseris, arba rašant tiesiog kun. R. Krasauskui, Via An-tonello da Messina 36, Roma 10, Italy.

     ŠILUVOS ŠVENČIAUSIOS MARIJOS GARBEI LIETUVIU PAMINKLINEI KOPLYČIAI, WASHINGTON, D. C.

     Pritardamas pasiryžimui įamžinti Šv. Marijos apsireiškimo Šiluvoje atminima ir lietuvių vardą Nekaltai Pradėtosios Šv. Marijos šventovėje Washingtone, siunčiu savo $    auką, kaip lietuvių pagarbos Šv.

Marijos ir vieningumo ženklą.

Rašyti šiuo adresu: Committee for the Chapel of Our Lady of Šiluva,

6727 S. California Ave., Chicago 29, 111.

Aukotojo vardas, pavardė ir adresas:

Ši skelbimą galima iškirpti arba pasidaryti kitą panašų.

Pereitame “L. L.” numeryje, 199 psl., vietoje užrašo prie paveikslo “Fernand Leger. Bažnyčios fron-tinė mozaika”, turi būti: “George Braque. Tabernakulio durų skulptūra”.

     “Laiškai Lietuviams” skelbia konkursą parašyti straipsniui, tema:

     “Kokį aš noriu matyti kunigą”.

     Rašinys turi būti ne ilgesnis 3000 žodžių (gali būti trumpesnis) ir tinkamas spausdinti “Laiškuose Lietuviams”. Galima vartoti ir beletristinę formą. Konkursas baigiasi 1964 m. vasario mėn. 1 d. Laimėtojams bus duodamos trys premijos: I — 100 dol., II — 60 dol. ir III — 40 dol. Pirmosios premijos mecenatas yra dr. L. Kriau-čeliūnas. Kitų premijų mecenatai dar tebelaukiami.

     Laimėtojams premijos bus įteiktos “L. L.” metiniame parengime 1964 m. kovo 15 d., sekmadienį, Jaunimo Centre. Meninę programą atliks Lilija Šukytė (sopranas) ir Laima Bildušienė (mezzo-sopranas), akompanuojant Manigirdui Motekaičiui.

LAIŠKAI LIETUVIAMS

2345 West 56th Street Chicago 36, Illinois