JUOZAS VAIŠNYS, S. J.

    JAUNYSTĖS ŽIEDAI. Čikagos Aukštesniosios Lituanistikos Mokyklos 1962-1963 mokslo metų metraštis. Redagavo: Šarūnas Valiukėnas, Kristina Grabauskaitė, Vytautas Nakas ir Mirga Pakalniškytė. Metraščio globėjas — Juozas Masilionis. Išleido Č. A. L. Mokyklos Tėvų Komitetas. Spaudė “Vilties” spaustuvė. Metraščio adresas: 5620 S. Claremont Ave., Chicago 36, 111. 230 psl., kaina 2 dol., užsakant paštu — 2.25 dol.

    Tai jau ketvirtasis iš eilės šios mokyklos metraštis. Šie metraščiai yra pačių mokinių prirašyti, iliustruoti ir suredaguoti. Kaip kiekvienais metais, taip ir šiais džiugina rašinių įvairumas. Čia rasi ir trumpų beletristinių vaizdelių, ir jaunimo veiklos aprašymų, ir lietuvių literatūros kūrinių nagrinėjimų, ir įvairių psichologinių svarstymų. Pernai buvo mėginta šiek tiek duoti ir iš mokyklos ribų išeinančios kritikos bei publicistikos. Po ne per geriausiai pasisekusio pernykščio bandymo šiais metais to atsisakyta, nes, kaip teisingai rašoma “Lietuvių Enciklopedijoje”, “iš publicisto reikalaujama daugiau kūrybingumo, didesnio išsilavinimo ir įžvalgumo, sugebėjimo spręsti ir siūlyti”. Iš lituanistinę mokyklą tebelankančio jaunuolio to reikalauti būtų per drąsu. Vietoj to, šiais metais ypač malonu matyti įdomias anketinio pobūdžio temas: “Kodėl meldžiuosi lietuviškai”, “Kuo aš norėčiau būti”, “Kodėl rinkčiausi katalikišką universitetą”.

    Metraštis gražiai iliustruotas pačių mokinių grafikos darbais. Čia savo meniškus gabumus parodo ir duoda vilčių ateičiai: Mirga Pakalniškytė, Marytė Smilgaitė, Zita Burneikytė, Silvija Stankevičiūtė, Aušrelė Vaičeliūnaitė, Žibutė Jurėnaitė, Raminta Lampsatytė.

     Atrodo, kad mums nepritrūks “tarptautine kalba” kalbančių menininkų, t. y. muzikų, tapytojų, skulptorių. Tačiau galime labai greitai pasigesti literatų, rašytojų, poetų, kuriems būtinai reikalingas geras lietuvių kalbos mokojimas. Tad lituanistikos mokyklos į tai ir turėtų kreipti ypatingą dėmesį.Nors ir buvusių metraščių kalba buvo labai ger, bet  ypač tenka pasidžiaugti "Jaunystės žiedų” kalba. Už tai nuopelnas pirmoje vietoje, tur būt, tenka p. Masilioniui, kurs rūpinosi metraščio kalbos grynumu. Jeigu mokytojai daugiau susirūpintų ir šios mokyklos leidžiamų “Tėvynės Atgarsių” kalba, tai būtų galima dar labiau pasidžiaugti.

     Prisikėlimo Parapijos Toronte PIRMASIS DEŠIMTMETIS (1953-1963). Gražus 184 puslapių leidinys, kuriame trumpais rašiniais ir gausiomis iliustracijomis atvaizduota šios parapijos dešimtmečio  veikla.

     ŠV. PRANCIŠIKAUS, LIETUVIU PARAPIJA, East Chicago, Indiana. Tai kitos lietuvių parapijos leidinys paminėti jos auksiniam jubiliejui. Šiame 56 puslapių leidinyje duota nemaža parapijos istorinės medžiagos. Gaila, kad nėra parapijos veiklos iliustracijų.

     VARPAS. 1963 m., nr. 5. Varpininkų Filisterių Draugijos neperiodinis leidinys. Redaktorius: Dr. Juozas Pajaujis. Redakcinė kolegija: Juozas Audėnas, Henrikas Blazas, Titas Briškaitis, Antanas Kučys ir Mečys Mackevičius. Administracijos adresas: Titas Briškaitis, 1214 N. 16th St., Melrose Park. Ill. 280 psl., kaina 2 dol.

     THE BATTLE OF GRUNWALD. J.J. Bielskio į anglų kalbą išverstas I.K. Sokolnikov parašytas istorinis romanas apie Žalgirio mūšį. Išleido "Lietuvos Dienos", 4364 Sunset Blvd., Los Angeles 29, Calif. Apie 200 psl., kaina 3 dol.