1962 LIEPA-RUGP. (JULY - AUG.) VOL. XIV, NO. 7-8

T U R I N Y S

DIDYSIS TILTŲ STATYTOJAS — J. Vaišnys, S. J.    218

DORYBĖ BE PORTFELIO — N. Jankutė-Užubalienė    220

NEPOPULIARIAUSIA DORYBĖ — B. Mažeikienė    . . 222

IŠPAŽINTIS, PSICHOTERAPIJA, PASITAISYMAS — K. Trimakas, S. J. 224

AMŽINYBĖS MOZAIKA — J. Prunskis    229

NEKRIKŠTYTOJI KRIKŠČIONĖ —SIMONE WEIL — A. Grauslys 232

 KUNIGAS KARO SŪKURY (XIII) —B. Krištanavičius, S. J....... 243

NAUJOS KNYGOS — J. Vaišnys, S. J. ........ 247

IŠ FILMŲ PASAULIO — K. Bučmys, O.F.M........ 248

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI ........ 251

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J.

Redakcijos nariai: Gediminas Kijauskas, S. J. Kęstutis Trimakas, S. J.

Administratorius — Petras Kleinotas, S. J. Meninė priežiūra — Algirdas Kurauskas Fotografija — Algimantas Kezys, S. J. Spaustuvė — Immaculata Press. Putnam, Connecticut.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., Yearly subscription $3.00, single copy 30«. Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, 111. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

“Laiškų Lietuviams” iliustracijas be redakcijos leidimo naudoti draudžiama.

RELIGINĖS IR TAUTINĖS KULTŪROS ŽURNALAS

 

VOS TIK PASIJUTOME, KAD ESAME ATSKIRTI NUO LIETUVOS,

SAVO GYVENIMO IR VEIKLOS PROGRAMON ĮRAŠĖME ŠŪKĮ:

“IŠLAIKYKIME LIETUVYBĘ!”

BET JAU BŪTŲ LAIKAS SUPRASTI, KAD ŠĮ ŠŪKĮ TURIME KEISTI.

JEI MES STENGSIMĖS LIETUVYBĘ TIK IŠLAIKYTI,

TAI TIKRIAUSIAI JĄ PRARASIME.

LAIKAMS KEIČIANTIS IR PASAULIUI ŽENGIANT PIRMYN,

MŪSŲ PRIEŠ DVIDEŠIMT METŲ IŠSINEŠTA IR TIK IŠLAIKYTA,

BET NEPATOBULINTA LIETUVYBĖ BŪTŲ ANACHRONIZMAS.

IR VIEŠPATS PEIKĖ TĄ JAUNIKAITĮ,

KURS ĮKASĘS Į ŽEMĘ SAUGOJO GAUTĄ TALENTĄ —

JIS TURĖJO JĮ PALEISTI APYVARTON IR UŽSIDIRBTI NUOŠIMČIŲ.

TAD IR MES, GYVENDAMI SVETIMŲ KULTŪRŲ KRAŠTUOSE,

TURIME LABAI GRAŽIŲ PROGŲ PATOBULINTI SAVO LIETUVYBĘ,

ĮSIGYDAMI NAUJŲ DVASINIŲ VERTYBIŲ IŠ KITŲ KULTŪRŲ.

TAD ATVERKIME AKIS APLINKAI, ĮSIRAŠYDAMI NAUJĄ VEIKLOS ŠŪKĮ:

“UGDYKIME IR TOBULINKIME LIETUVYBĘ!”

* * *