ATSIŲSTA PAMINĖTI

Stasys Yla. DIEVAS SUTEMOSE. Religiniai lūžiai lietuvių gyvenime. Tai bene pirmasis bandymas analizuoti lietuvių krizes, nutolimus ir sugrįžimus religijoj. Faktais pagrįstas, liudijant patiems asmenims, jų giminėms ar pažįstamiems. Iškilesni vardai: M. Biržiška, Biliūnas, Čepinskis, Gravrogkas, Krėvė, Nau-ragis, Putvis, Sleževičius, Smetona, Šliupas ir kt. Išleido “Tėviškės Žiburiai”. Aplankas T. Valiaus. 391 psl. Kaina 3 dol.

Stasys Yla. TIKIU DIEVĄ. Maldynas. Plačios apimties Ir didelio pasirinkimo maldų rinkinys įvairioms progoms, pamaldoms, Mišioms, profesijoms, organizacijoms ir kt. Išleido Tėvai Marijonai. Medžio graviūros J. Tričio. 700 psl.

ŠVENTOJI AUKA. Netrukus spaudoje pasirodys didelio formato vertinga knyga apie šv. Mišias, su 37 tėv. A. Kezio,

S. J., fotografijomis ir tėv. B. Markaičio, S. J., nauju Mišių maldų lietuvišku vertimu. Meninė priežiūra dail. A. Ku-rausko. Kaina 5 dol. Užsakymus siųsti: Šventoji Auka, 2345 W. 56th St. Chicago, 111. 60636.

Tomas Kempietis. MARIJOS SEKIMAS. Vertė P. Cinikas, M.I.C. Išleido “Draugas”. 127 psl.

BENDRADARBIS. Nekaltai Pradėtosios Švč. Marijos Seserų Vienuolijos leidinys rėmėjams, supažindinąs su vienuolijos darbais. 1964. Nr. 9.

MARY SAVE US. Sibiran ištremtųjų lietuvaičių maldaknygės laida Anglijoje. Vertė K. Trimakas, S. J. Šiai britų laidai kalbą pritaikė R. Sealey. Trumpą įvadą parašė Westminsterio arkivyskupas John C. Heenan. Išleido Britanijos Lietuvių Komitetas.

KONKURSAS APIE JAUNIMĄ IR TĖVUS

Jaunimui 13-19 metai yra perėjimo tiltas iš vaikystės į suaugusio dienas. Tai kritiškas laikas ne vien bręstančiam jaunuoliui, bet ir juo besirūpinantiems tėvams. Jausdami šios problemos svarbą, “Laišku Lietuviams” žurnalo vardu skelbiame rašinio konkursą, tema SANTYKIAI TARP TĖVU IR BRĘSTANČIO JAUNIMO, kurie galėtu būti svarstomi įvairiose tarp savęs besirišančiose srityse: pedagoginėj, socialinėj, pasaulėžiūrinei, tautinėj, dorinėj, religinėj ir kt.

Rašinys (straipsnis, beletristinis vaizdelis ar pan.) turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžiu, pasirašytas slapyvardžiu ir išsiųstas kartu su atskirame vokelyje užrašyta tikrąja autoriaus pavarde bei adresu “Laišku Lietuviams” redakcijai, 2345 W. 56th St., Chicago, Ill. 60636, U.S.A., nevėliau 1965 m. vasario 10 d. Atsiusti rašiniai tampa žurnalo nuosavybe ir gali būti jame spausdinami. Skiriamos trys premijos: I — 70 dol., n — 40 dol. ir m — 30 dol.

Norėdami, kad ir jaunimas pasisakytu, skelbiame konkursą ta pačia tema jaunimui, ne vyresniam kaip 20 metu amžiaus, skirdami dvi premijas: I — 30 dol. ir n — 20 dol. (rašiniai turi būti pažymėti “jaunimo konkursui”).

Jury komisiją sudaro: J. Ignatonis (pirm.), kun. P. Patlaba, V. Tumasonienė, D. Lukienė ir J. Kavaliūnas.

ŠVENTĖ

Šiais metais “Laiškų Lietuviams” šventė ivyks balandžio 10 d. Bus įteiktos žurnalo konkurso premijos. Meninę dalį išpildys baleto šokėjai VIOLETA KAROSAITĖ IR JAUNUTIS PUODŽIŪNAS.

2 3 4 5 W est 56th Street, Chicago, Illinois 60636