KONKURSAS APIE JAUNIMĄ

    Didžiai vertindami paskelbtuosius Jaunimo Metus, “Laiškai Lietuviams” jungiasi į talką juos prasmingai paminėti. Tuo tikslu žurnalo redakcija skelbia rašinio konkursą tema “Jaunimo gyvoji atsakomybė dabarty” (atsakomybė apibūdinama gyvąja, kad jos aptarimu išryškėtų jos pagrindas ir praktika: 1) jos pagrindas, ją išvystant iš pačios jauno žmogaus būties bei jo bendravimo su kitais šeimoj, draugų rately, tautoj, išeivijoj, žmonijoj ir krikščioniškoj bendruomenėj; ir 2) jos praktika, ją svarstant konkrečiose gyvenimo situacijose).

    Rašinys (straipsnis, beletristinis vaizdelis ir kt.) turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir išsiųstas kartu su atskirame vokelyje Įdėta tikrąja autoriaus pavarde bei adresu “Laiškų Lietuviams” redakcijai, 2345 W. 56th St., Chicago, Ill. 60636, U.S.A. Konkurso terminas — 1966 m. vasario 1 d. (pašto antspaudo data). Atsiųsti rašiniai tampa žurnalo nuosavybe ir gali būti jame spausdinami. Skiriamos trys premijos: I — 70 dol., II — 40 dol. ir III — 30 dol.

Ta pačia tema skelbiamas rašinio konkursas ir jaunimui, ne vyresniam kaip 20 metų amžiaus (rašiniai turi būti pažymėti “jaunimo konkursui”). Skiriamos dvi premijos: I — 30 dol. ir II — 20 dol.

STATEMENT OF OWNERSHIP

“Laiškai Lietuviams” (“Letters to Lithuanians”) is published monthly except July and August, when bi-monthly. Its publishers and owners are the Jesuit Fathers of Della Strada, a non-profit religious society approved by the Roman Catholic Church. The editor is Kęstutis A. Trimakas, S. J. The managing editor is Petras Kleinotas, S. J. The offices of editors, publishers, and management are located at 2345 W. 56th St., Chicago, Ill. 60636. The address of an additional mailing office is: Immaculata Press, R.F.D. 2, Putnam, Conn. 06260. In the preceding 12 months “Laiškai Lietuviams” averaged a press run of 4002 copies each issue, of which 3677 were distributed to paid individual suscribers by mail and 185 for free distribution by mail and other means; total distribution 3862. The single issue nearest to filing date totalled 3900 copies of which 3707 were distributed to paid individual subscribers by mail and 17 for free distribution; total distribution 3724.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

TEISININKŲ ŽINIOS. Lietuvių Teisininkų Draugijos laikraštis: Red. L. Šmulkštys. Nr. 27-28. Leidinys, minintis dvi lietuvių teisininkų sukaktis: 45 m. nuo Lietuvos teisininkų draugijos įsteigimo nepriklausomoje Lietuvoje ir 20 m. nuo dabartinės Lietuvių Teisininkų draugijos atkūrimo tremtyje. Turinyje: “Dvidešimt metų”, “Vliko teisiniais klausimais” (P. Stravinskas), “Žiburiams tebežiburiuojant” (J. Gliauda), “Socialinės apdraudos pensijos JAV” (S. Baltūsis), “JAV prokuratūros” (K. Šidlauskas) ir kt.

LITUANUS. A journal of arts and sciences, dedicated to a scholarly presentation and examination of all questions pertaining to the countries and people of the Baltic states, particularly Lithuania. Editor: T. Remelkls. Articles: “Simonas Daukantas” by V. Trumpa; “History of the Lithuanian cultural profile in German literature” by A. Matulis; “Nazi ideology and policy in the Baltic States” by J. Slavėnas; “Poetry and prose of V. Mykolaitis - Putinas” by A. Sietynas; “Graphic art of R. Viesulas” by A. Kurauskas.

2 3 4 5 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636