Alkoholizmu sergantieji sudaro daug sunkumų savo šeimoms. Todėl JAV-ėse veikia ne tik sąjūdžiai alkoholikams gelbėti, bet ir jų šeimoms padėti. Pastarųjų susirinkimuose ieškoma atsakymų į rūpimus klausimus ir kartais pakviečiami toj srity patyrę žmonės. Yra keliama mintis, kad toks būrelis būtų naudingas ir Čikagos lietuvių tarpe. Norint išlaikyti šio viso reikalo neviešą charakterį, sekantys asmenys buvo paprašyti tarpininkauti informaciją perduodant: Tėv. J. Kubilius, S. J. (tel. PR 8-7227) ir Tėv. K. Trimakas, S. J. (tel. RE 7-8400).    ......

ŠVENTĖ

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” 15 m. sukakčiai paminėti žurnalo šventė ruošiama balandžio 10 d. Jaunimo Centre Čikagoje. Bus išdalintos 1964-1965 m. rašinio konkurso premijos. Pilną koncerto programą išpildys žinomi baleto menininkai VIOLETA KAROSAITĖ ir JAUNUTIS PUODŽIŪNAS.

PRAŠYMAS

Administracija prašo gerbiamųjų skaitytojų, kurie dar neatnaujino prenumeratos šiems metams, tai padaryti artimiausiu laiku. Leidėjai Tėvai Jėzuitai prie to jungia savo prašymą paremti žurnalo leidimą auka.

PADĖKA AUKOJUSIEMS

Visiems “Laiškų Lietuviams” leidimą auka parėmusiems nuoširdžiai dėkojame. 17 dolerių aukojo P. Dūda iš Čikagos; 4 dol. — M. Vasys (Philadelphia), J. Snuolis (Dorchester), L Matukienė (Toronto), K. Radvila (Čikaga) ir P. Janulis (Čikaga). 3 dol. — aukojo J. Skuodas (Australija), A. Matulionis (Plattsburgh, N. Y.), Dr. V. Karbolis (Ripley, Ohio), A. Jaugelis (Montreal), Rygertas, E. Jankauskas, V. Umbrasas, F. Nenius, S. Cinikas, S. Jameikis (Čikaga).

2 dol. aukojo — A. Baleišis, L. Skeivalas, E. Dudėnas, J. Tričys, A. Rimas, F. Mintautas, M. Buda, L. Radvila, A. Kraučeliūnas, L. Kup-cikevičius, K. Jurgėla, J. Miceika, A. Stropienė, S. Juškus, J. Maskoliūnas, P. Gedvilą, A. Urbonas, J. Mockaitis, M. Šveikauskas. J. Paulikas, K. Jecius, A. Kazlauskas, O. Šimaitienė, M. Jachimavičienė, S. Vaišvilienė, dr. L. Glemža, S. Varnaitienė, J. Vaineikis, O. Mažeikienė, A. Baleišienė, J. Jakubonis, V. Krasauskas, B. Gudoms, L. Stasiūnienė, S. Šukelienė, B. Pupalaigis, Dr. A. Belickas, K. Stasiulis, V. Lesniauskas, A. Trinkūnas, V. Širmulis, L. Velunas, J. Staškus, A. Paulavičius, A. Naujokas, J. Vaičiūnas, Dr. I. Kuras, dr. S. Budrys, D. Jurcys, Rev. M. Kirkilas, K. Mikužis, B. Beleškienė, A. Venckus, P. Juodikis, B. Balienė, N. Raišys, V. Vaitkevičius (visi iš Čikagos); J. Kasperaitis (Wise.), A. Urbelis, S. Vidmantas, K. Markus, J. Gritėnas (Melrose Park, Ill.), D. Barkus.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

MŪSŲ SPARNAI. Lietuvių Evangelikų Reformatų žurnalas. 1964, gruodis. Nr. 17. Atsak. redaktorius kun. Povilas Dilys. Džiaugiamės, kad šis laikraštis yra mums atsiųstas paminėti ir kad jame rodomas dėmesys ekumenine dvasia, tik būtų pageidautina, kad palyginimuose su protestantų tikyba katalikų mokslas būtų tiksliau išreikštas.

AIDAI. Mėnesinis kultūros žurnalas. 1964, gruodis. Leidžia Tėvai Pranciškonai. Redaktorius A. Vaičiulaitis. Sekančiu numeriu žurnalą pradeda redaguoti dr. J. Girnius.

J. Rajeckas, Charge de Affaires a. i. of Lithuania, THE STORY OF CAPTIVE LITHUANIA. An informal survay. Lecture delivered at Niagara University in April, 1964. The Lithuanian Legation, Washington, D. C.

Alė Rūta. KELIAS Į KAIRĘ. Dirvos konkurse premijuotas romanas. Išleido Viltis, Cleveland, 1964. 248 psl. Kaina 3 dol.

MŪSŲ VYTIS. Dvimėnesinis skautiškos minties žurnalas. Nr. 4. Rugsėjis-spalis. Red. V. Germanas. Paminima Akademinio Skautų Sąjūdžio 40 m. sukaktis.

MOTERIS. Lietuvių moterų žurnalas. 1964, lapkritis-gruodis. Leidžia Kanados Lietuvių Katalikių Moterų Draugija. Vyr. red. Iz. Matusevičiūtė.

2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636