Vienas vadovaujančių asmenų išeivijos lietuvių veikloj atsako į "Laiškų Lietuviams" anketą spaudos reikalu

INFORMACIJA

Eiliniam piliečiui, manau, mūsų spauda duoda žinių pakankamai. Ką domina didžioji politika bei pasauliniai reikalai, tas mūsų spauda nesiremia, bet semia žinias iš didžiosios spaudos. Mūsų laikraščių ar Eltos žinios apie Lietuvą dažnai yra iškopijuojamos iš "Tiesos" ir paduodamos be jokių komentarų. Tas tarnauja okupantams.

Gyvenimas Lietuvoje turėtų būti vaizduojamas ne tik padrikom žiniom, bet ir konsoliduotom išvadom bei esminėm temom, kurios atitinkamai nuteiktų išeiviją ir duotų pozityvių minčių Lietuvoje gyvenantiems, keltų jų ambiciją ir savigarbą, kodėlgi jų kraštas turi būt nuteistas ir pastatytas žemiau Kongo ar kitų buvusių kolonijų; kodėlgi lietuviai turi būti ir "surusinti", ir nupilietinti — pastatyti "jaunesniojo brolio", antraeilio piliečio klasėn? Kodėlgi lietuvis mokslininkas, menininkas bei sportininkas turi dirbti ir tarnauti rusams — jų bagažą turtinti, o savąjį anuliuoti?

DISKUSIJOS

Problemoms ar klausimams diskutuoti redakcijos turėtų nustatyti sąlygas: klausimai svarstomi iš esmės, be asmeniškumų ir užgauliojimų. Jeigu veliami asmeniškumai, tokie straipsniai turėtų būti nepriimami. Visais galimais būdais turėtų būti pasmerkta "šuniškumo politika" — kandžiojimosi ir niekinimosi menkystė.

FORMAVIMAS

Turėtų būti griežčiau ir aiškiau išaiškinta ir nustatyta tautinė-valstybinė (lietuviška) politika: aiškiai suformuluota Lietuvos padėtis; nustatytas santykiavimas su tauta krašte ir su krašto okupantu bei išniekintoju ir engėju išryškinti klausimai: ar moralu ir politiška okupantui arba jo agentams agentauti; ar dera lietuviui nuolankauti Lietuvos okupantui: prašyti jo paslaugų, lankytis pas jį ir per jį Lietuvoje — mokėti jam pinigus ir silpninti Lietuvos bylą, priimti jo terminologiją ir t. t.

Reikėtų suformuluoti sąvokas, nukalti šūkius, kaip buvo Vilniaus reikalu, ir juos visur vartoti, kad jie įsidiegtų kiekviename lietuvyje.

VIENYBĖ

Formaliai, organizaciniai vienybė dabar yra didesnė, negu bet kada ji yra buvus: VLIKas apjungė visas partijas ir rezistencinius vienetus; ALTa gaubia ideologines grupes ir centrines organizacijas; PLB jungia tautinius - kultūrinius vienetus: BALFas rūpinasi šalpos ar labdaros reikalais. Kogi daugiau reikia? Tik geros valios ir sąžiningo darbo.