■    ŽODIS

     "Ką tu darytum, jei būtum visatos valdovas?" kažkas paklausė vieno kiniečio išminčiaus. "Aš sugrąžinčiau žodžiams jų prasmę", atsakė užklaustasis.

     Visatos valdovu išminčius nebuvo. Tais žodžiais juo tapo — bent akimirkai.

     Šiuo numeriu bent akimirkai bandome atskleisti žodžio — to žmogiškiausio ir to dieviškiausio ženklo — reikšmę ir prasmę: laisvo, išeivijoj mus darbams įkvepiančio, lietuviško žodžio, liudysiančio ateities kartoms (A. Vaičiulaitis, 37 psl.); per amžius nenutilstančio, į amžinybę nukreipto Šekspyro žodžio (R. Šilbajoris, 54 psl.); dieviškojo žodžio, kuriančio, apšviečiančio, atnaujinančio ir perkeičiančio mus ištarti fiat-tebūnie (St. Yla, 62 psl.).

     Paberta ir kitų papildančių minčių — "Diskusijose ant liepto", "Skaitytojo žodyje",... kad ir šiame aktualijų skyriuje, rodančiame kai kuriuos žodžius tampant darbais ir tuo pačiu padarančiais žmogų visatos valdovu — bent akimirkai. O gal ilgėliau? Gal amžinai...

■    VASARIO 16 MININT ...

     Minėdami 47-tą Lietuvos nepriklausomybės sukaktį, žvelgiame į okupuotą Lietuvą ir į išeiviją. Matydami okupantų įvairiomis priemonėmis slopinamą krikščionišką ir tautinę dvasią Lietuvos jaunime (žr. šio nr. "L. L." 47 psl.), keliame balsą prieš žmogiškųjų teisių pažeidimą; su prof. J. Eretu apsvarstydami tremtį, kaipo visų, o ypač šių laikų istorinį reiškinį ("L. L." 40 psl.), giliau suvokiame ir savo uždavinius išeivijoj.

■    ... VIENINGAI

     Ir kaip Nepriklausomybės paskelbimas buvo ne vienos grupės, bet visos tautos per visų grupių atstovus išreikštas noras, taip ir išeivijoj, ne skaldydamiesi, bet bendradarbiaudami, sėkmingiausiai atliksime savo uždavinius. Todėl su ypatingu džiaugsmu pastebime mūsų vyriausių organizacinių organų — Amerikos Lietuvių Tarybos,  Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vadovybių š. m. sausio 8-9 d. Čikagoj prieitus nutarimus veikti koordinuotai ir vieningai.

■ 15 METU SUKAKTIS

     Vasario mėnesį sueina 15 metų nuo pirmojo "L. L." numerio pasirodymo. Dar prieš 1950 m. laikraštis turėjo savo pirmataką "Misijonieriaus laiškus".

     Darbas toliau tęsiamas tik naudojantis atsiektųjų darbų vaisiais. Todėl esame dėkingi "Misijonieriaus laiškus" leidusiam tėv. J. Bružikui, S. J., visiems "L. L." bendradarbiams bei skaitytojams, o ypač 14 m. laikraštį ištvermingai redagavusiam ir tobulinusiam tėv. J. Vaišniui, S. J.

     Sukakčiai paminėti "L. L." šventė su baleto menininkų V. Karosaitės ir J. Puodžiūno koncertu rengiama balandžio 10 d. Jaunimo Centre Čikagoje.

■ 1964 METU KALĖDOS

     Jeruzalėje Kalėdų naktį du trečdalius atsilankiusiųjų į Bernelių Mišias sudarė žydai.

     Maskvos vienintelėj šv. Liudviko bažnyčioj, kurią prižiūri lietuvis kun. Mykolas Tervydis, Bernelių Mišiose garbės vietą užėmė Maskvos ortodoksų patriarchato atstovas tėv. Vladimiras Rožkovas.

     Kraujas Kalėdose. Savo kraujo nustojusiems ligoniams reikalingas kitų kraujas. 400 asmenų iš katalikų ir protestantų parapijų parodė tikrą Kalėdų dvasią, paaukodami savo kraujo Worcester, Mass. (JAV) apylinkės ligoninėms.

■ ŽINIOS IŠ ROMOS

     Romoje vasario 14 d. Pr. Brazys, M.I.C., šventinamas vyskupu ir skiriamas lietuvių išeivių Europoje sielovadai. Vysk. V. Brizgiui palikta rūpintis lietuviais išeiviais visose kitose pasaulio dalyse.

     Lietuvos pasiuntinybės prie Vatikano tęstinumas užtikrinamas, St. Lozoraitį jr. paskiriant jos sekretoriumi.

■ NE SUVISAM

     Lietuvių visuomenę pritrenkė poeto A. Mackaus ir "Margučio" leidėjos L. Vanagaitienės tragiška mirtis. Daugelio pažįstami, tik gal nedaugelio giliau pažinti; labiau įvertinti, tik kai jie nebe mūsų tarpe.

■ ŠEIMŲ RATELIAI

     Savo išsiuntinėtame kalėdiniame laiške skaitytojams rašėme: "Ateityje pramatome atkreipti dėmesį į... šeimų ratelius". Gi 1965 m. įžanginiame redakcijos žodyje pažadėjome: "bus rašoma apie krikščioniškų šeimų sąjūdį" (4 psl.).

     Šeimų ratelių reikalas laikas nuo laiko vis iškyla. Apie tai nemažai kalbama Čikagoje; tikimės, kad žodis netrukus taps veiksmu. To pat lauktina ir kitose didesnėse ir net mažesnėse lietuvių kolonijose JAV ir kitur (žr. laišką ta tema šio nr. "Skaitytojo žodyje", 71 psl.).

     Tokie rateliai gali nesiriboti vien šeimyninių klausimų diskutavimu, bet, pagal dalyvių interesus bei sugebėjimus, rūpintis ir kitais reikalais visuomenėje.

■ PILNAI IR NEPILNAI SUPRANTAMA

     Venecuelos sostinėj Karake Katalikų Universiteto studentų iniciatyva neturtingųjų vaikams įsteigtoj mokykloj vienas mokinukas buvo paklausas, kas toj mokykloj jam labiausiai patiko. Nė nemirktelėjęs šis atsakė: "Valgis". Pilnai suprantama.

     Neseniai Švietimo Tikrinimo Tarnybos apklausinėjime tik 18.5% iš 13,000 kandidatų į JAV kolegijas pasisakė esą suinteresuoti studijomis ir savo intelektualine pažanga. Gi virš pusė jų pareiškė savo didžiausią susidomėjimą pramogomis bei šalutine veikla kolegijoj. Nevisai suprantama.

■ ALKOHOLIKŲ ŠEIMŲ DĖMESIUI

     Tarp įvairių šeimas ištinkančių nelaimių pasitaiko ir tai, kad kas nors joje suserga alkoholizmu. Kol toji liga tęsiasi, šeimoje atsiranda visokių sunkumų.

     Šiame krašte gana sėkmingai veikia ne tik pačių alkoholikų gelbėjimosi sąjūdis (AA), bet ir alkoholikų šeimų narių būreliai. Dedamos pastangos tokią neviešą grupę suburti Čikagoje lietuviams, (žr. šio numerio 72 psl.).

■ APKLAUSINĖJIMAI LATVIJOJ

     Laisvės radijo stotis Miunchene pranešė, jog okupuotoj Latvijoj apklausinėjimais nustatoma studentų, tėvų ir ūkio darbininkų "pažanga" ateizme. "Nepažangūs" siunčiami į specialius kursus.

■ VIENI KITŲ SVEČIAI

     Dvylika episkopalų dvasiškių dalyvavo ir giedojo Mišiose šv. Kolumbos katedroj Youngstown, Ohio (JAV). Po pamaldų jie su keturiais katalikų kunigais svečiavosi pas šv. Jono episkopalų bažnyčios rektorių.

■ POKALBIS

     Popiežiaus Pauliaus VI iškelta dialogo Bažnyčioj mintis (žr. "L. L.", 1964, lapkr., 325 psl.) atranda platesnį atgarsį. Štai St. Louis (JAV) kardinolui Ritter, vos grįžusiam iš Vatikano Suvažiavimo trečiosios sesijos, rinktinių asmenų grupė įteikė prašymą sušaukti vyskupijos kunigų, vienuolių

Vyskupas ir pasaulietis    (Photo Pax Romano)

ir pasauliečių atstovų pokalbio suvažiavimą, kurio tikslas būtų fermentuoti krikščionišką gyvenimą arkivyskupijoje ir skatinti kiekvieno jos nario asmenišką užsiangažavimą, sudarant sąlygas atvirai pareikšti savo nuomonę ir tuo pačiu atrasti savo vaidmenį joje.

     Sugestijų bus prašoma ir iš nekatalikų, nes "mums gera pamatyti save taip, kaip kiti mus mato".

     Susirinkimo gale išvados būtų įteiktos arkivyskupui. Kardinolas Ritter pasisakė šiam planui šiltai pritariąs.