1965. VOL. XVI NR. 2 VASARIS FEBRUARY

A. Vaičiulaitis MŪSŲ ŽODIS ATEIČIAI    37

*   *   *  GYVENIMUI TEKANT    38

Prof. J. Eretas TREMTIS KAIP ISTORIJOS REIŠKINYS    40

G. Procuta AUKLĖJIMAS — SOVIETIZACIJOS PRIEMONĖ LIETUVOJ    47

Atsakymas į anketą SPAUDOS UŽDAVINIAI    50

Prof. V. Bieliauskas VEDYBINIS GYVENIMAS PO 40-TŲJU METŲ    51

Dr. R. Šilbajoris AMŽINAS ŠEKSPYRO ŽODIS    54

Šekspyras IŠTRAUKOS IŠ “HAMLETO”    54

P. Pakalnis NEPAVYKĘS BANDYMAS    56

A. Grauslys GAILESTINGUMO DARBAI    58

Vert. V. Kundrotienė PRIE SŪNAUS LOVOS    61

St. Yla ŽODIS IR VEIKSMAS    62

G. Kijauskas, S. J. SUSIDRAUGAUJANT    66

SKAITYTOJO ŽODIS    68

*    *   * DISKUSIJOS ANT LIEPTO    69

K Bučmys, O.F.M. 1964 M. FILMŲ DERLIUS    70

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redaktorius Kęstutis Trimakas, S. J. Redakcijos nariai Gediminas Kijauskas, S. J. Dr. Arūnas Liulevičius

Administratorius Petras Kleinotas, S. J. Viršelis ir vinjetės Algirdo Kurausko  Fotografijos Algimanto Kezio, S. J.

Adresas 2345 W. 56th St., Chicago, Ill. 60636 Telefonas REpublic 7-8400

Spaustuvė Immaculata Press, Putnam, Conn.

37 ir 55 p. iliustr. G. Žumbakienė Prenumerata metams — 3 dol.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. Yearly subscription $3.00, single copy 30r. Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, TU. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.