1965. Vol. XVI NR. 3. KOVAS — MARCH —

Liturg. Konstitucija AKTYVUS DALYVAVIMAS    73

* * * GYVENIMUI TEKANT    74

Prof. J. Eretas TREMTIS KAIP ISTORIJOS REIŠKINYS — II    76

D. Remys EILĖRAŠČIAI    79 - 80

Ant. Nakas ir K. Trimakas, S. J.  POKALBIS APIE PAMALDŲ REFORMAS    83

Prof. V. Bieliauskas KADA VEDYBINIS GYVENIMAS PRASIDEDA...    88

G. Kijauskas, S J. VAIKO KELIAS Į DIEVĄ    92

A. Grauslys BUVAU IŠALKĘS IR JŪS MANE PAVALGYDINOTE    96

M. F. C. Caron DARBO PAMĖGIMAS    98

SKAITYTOJO ŽODIS    102

P. Pakalnis FIDEL CASTRO VIŠČIUKAI    103

K. Bucmys, O.F.M. EKRANO MIRGESY    105

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redaktorius    Kęstutis Trimakas, S. J.

Redakcijos nariai    Gediminas Kijauskas, S. J. Dr. Arūnas Liulevieius

Administratorius    Petras Kleinotas, S. J Viršelis ir vinjetės    Algirdo Kurausko Fotografijos    Algimanto Kezio, S. J.

Adresas    2345 W. 56th St., Chicago, Ill 60636 Telefonas    REpublic 7-8400

Spaustuvė    Immaculata Press, Putnam, Conn. Prenumerata metams — 3 dol.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. Yearly subscription $3.00, single copy 30į. Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.