PADĖKA

     Nuoširdžiai dėkojame visiems paremiantiems “L. L.” žurnalo leidimą.

Po 7 dol. aukojo A. V. Žemaitis ir F. Černius (Čikaga); po 6 dol. — A. Ramonaitienė (Detroitas), V. Bubrevičius (Los Angeles); po 5 dol. — A. Rimkus (Čikaga), Dr. L. Kraučeliūnas (Palos Park), P. Martinkaitienė (Cicero), J. Bardauskas (Australija); po 4 dol. — R. Lukaitė, Dr. A. Rugis (Čikaga), J. Valeikienė (Cicero), B. Petrauskienė (Philadelphia), kun. J. Pragulbickas (N. J.), B. Polikaitis (Čikaga); po 3 dol. — P. Dirda, A. Lapkus, M. Dičpinigaitienė, J. Žemaitis, L. Žemgulienė, M. Čižikas, E. Likan-deris, V. Bindokas (Čikaga), L. Petrauskas (N. Y.), M. Ambrozas (Ind.), P. Montvila (Montreal), S. Kaunelis (Detroit), E. Katilienė (Omaha), M. Pečiulis (Canada), A. Šurna (Australia), B. Perry (Čikaga).

Po 2 dol. aukojo A. Šiurnienė, A. Sadauskienė, A. Kareiva, S. Charžauskas, R. Rinkevičienė, M. Vaišvilienė, J. Kanavolas, A. Čepėnas, K. Linkus, V. Ilginis, J. Janušauskas, E. Ekertaitė, S. Tunkelis, M. Sirutytė, J. Bareika, O. Kindurys, J. Jagėla, J. Vailokaitis, P. Subačius, A. Želvys, P. Narbutis, S. Giedrimas, G. Kaufmanas, A. Viliušis, V. Jokubauskas, J. Janonienė, J. Kaunas, J. Raišys, J. Pakeltis, J. Lesevičius, E. Velža, I. Deksnys, A. Pudymaitis, J. Juras, B. Ūsas, S. Paltarokienė, A. Mikelevičius, V. Miklius, A. Poskočimas, J. Butvilą, B. Žvinalienė, S. Statkienė, E. Kantautas, E. Gaškienė, P. Nedas, P. Sošienė, M. Krasauskas, E. Jucevičienė, J. Degutis, B. Draugelis, M. Kapačlnskas, E. Mikalajūnas, J. Turčinskas, K. Majauskas, B. Kanauka, J. Gradinskas, S. Sakalas, H. Milaknis, O. Dambrauskas, A. Griškus, L. Vedegienė, O. Kanišauskas, P. Gruodis, E. Juknevičienė, B. Skorupskis, A. Jankauskaitė, J. Guobužis, J. Matukas, M. Amdrušienė, O. Maskoliūnas, P. Griganavičius, B. Lungys, V. Vaičaitis, T. Kojelis, K. Jasėnas, dr. V. Tauras, S. Blandienė, A. Kazlauskas, J. Jankauskienė, E. Diminskienė, A. Tamošiūnas, Z. Samolis, J. Narukynas, J. Paulikas, N. Norris, J. Janušauskas, J. Tričys, J. Petrauskas, S. Šiaučiūnas, J. Veleckis, V. Kupcikevičius, B. Graužinis, J. Jurkūnas, S. Girskis, N. Šumskienė, B. Morkūnas, M. Jonikas, J. Jasiulevičius, A. Kerelis, V. Ausevičius (visi iš Čikagos).

ATSIŲSTA PAMINĖTI

ŠVENTOJI AUKA. Didelio formato vaizdų knyga apie Mišias. Išleido Tėvai Jėzuitai. 37 puslapinės fotografijos — Alg. Kezio, S. J.; naujas Mišių maldų vertimas — B. Markaičio, S. J.; knygos meninis apipavidalinimas — dail. A. Kurausko. Lietuvių spaudoj tai pirmas tokio pobūdžio fotografinio meno religinė knyga.

Tinkama ypač šiandien liturginio atsinaujinimo laikotarpyje. Atspausdinta dviem spalvom; įrišta kietais viršeliais. Kaina 8 dol. Užsakymus siųsti: Šventoji Auka, 2345 W. 56th St. Chicago, 111. 60636.

Kazys Almenas. UPĖ Į RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ. Dviejų tomų romanas. Debiutinė autoriaus knyga. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. Aplanką piešė Paulius Jurkus. 302 ir 325 psl. Vieno tomo kaina — 3 dol.

TĖVYNĖS ATGARSIAI. Čikagos Aukštesniosios Lituanistikos Mokyklos mokinių laikraštis. Nr. 1 ir 2. Akis patraukia didelės pačių mokinių nutrauktos fotografijos. Talpinami mokinių rašiniai, aprašymai bei pasisakymai. Gyva ir įdomu. Laikraštį globoja Alg. Kezys, S. J.

 

2345West 56th Street, Chicago, Illinois 60636