MARIE F. C. CARON

Iš prancūzų k. vertė J. Rudavičienė

     Tu nori būti nepriklausoma kaip ir visi jauni, bet ar tu žinai, kas yra nepriklausomybė? Tavo amžiuj tai yra beveik tas pat, kas laisvė, ta blogai suprasta laisvė, kuri duoda teisę daryti viską, neduodant iš to niekam atskaitomybės. Tokiu būdu dažnai žodžiai nustoja savo gilios vertės, pavaizduodami klaidingą supratimą jų tikros reikšmės. Mano dukra, būti nepriklausoma — tai būti laisva, tuo pačiu įsigyjant teisę, tą teisę, dėl kurios kovojo tautos ir mirė žmonės... Tu matai, dėl kokio svarbaus ir brangaus dalyko eina reikalas. Neišniekink to žodžio, bet gerbk jį. Padaryk jį savo gyvenimo tikslu, iš anksto prisiimdama visas tas aukas, kurių jis iš tavęs pareikalaus. Negalvok, kad gimstama nepriklausomu. Juo tampama. Tai yra stovis, kurį susikuriame patys iš daugelio dalykų savo valios jėga ir darbu. Laisvė reikalauja daug pastangų. Ant kelio, kuris į ją veda, sutinkama daug sunkumų, bet rezultatai pateisina vargą, kaip pateisina atsiekimas viso to, kas yra sunku, nes nėra vaisingo ir laimingo gyvenimo be laisvės...

     Nepriklausyti nuo nieko... Tai nereiškia atsisakyti tau siūlomos pagalbos ar ištiestos tau rankos. Tai reiškia nepriimti tos rankos ar tos pagalbos, jei nesi tikra, kad galėsi atsilyginti tuo pačiu. Yra lengva, jei tai liečia darbą ar prisirišimą, neapvilti tų, kurie turi mumyse pasitikėjimą. Elgtis priešingai būtų rodoma ne nepriklausomybė, bet nedėkingumas.

     Be to, visuomet žiūrėk, ką tu priimi ir iš ko priimi. Tu negali žinoti, kaip mažai reikia, kad taptum stipriai surišta, ko nenorėtumei, tos rūšies tyliu kontraktu, kuris randasi tarp dviejų žmonių, kai jie yra įsipareigoję vienas kitam. Tokiu būdu reikalas eina tik apie pasiūlytą priklausomybę, t. y. tokią priklausomybę, kurią galima priimti ar jos atsisakyti. Aš norėčiau, kad, kai tu ją sutiksi, niekuomet nepamirštum, kad žmogus gali pasirinkti sau laisvę. Yra atvejų, kada tai yra pareiga. Kaina, kurią tu už ją sumokėsi, niekuomet nebus per didelė.

     Reali priklausomybė yra subtilesnė, negu tai, nes tu pasiduosi, jos apimama pirm, negu tu suprasi, kad ji gali egzistuoti ir dažnai ji bus sukurta tavo pačios. Tu negali žinoti, kaip lengvai galima tapti savo pačios verge. Pademonstruoti prieš save ar kitus tai, kas klaidingai yra vadinama protavimo ar kūno laisvė, pradedama — dažnai po kito žmogaus ar raštų įtaka — šalintis nuo viso to, kas ligi šiol buvo moralinė ar įprasta gyvenimo taisyklė. Pagaliau vieną dieną pastebima, kad palikai viską dėl tuščios iš lėto tave naikinančios svajonės, ir suvoki, kad dėl jos esi toli nuo to, kas galėtų ateiti tau į pagalbą. Aš norėčiau, kad tavo pamėgimas nepriklausomybės, tos realios nepriklausomybės, kuri yra sielos nepriklausomybė, tave gelbėtų nuo tos pražūties.

     Aš norėčiau, kad tuojau pat tu išmoktum žiūrėti su atsargumu į įtakas, kurios pasitaikys tavo gyvenime. Aš nesakau, kad tu turi jas atstumti; daugelis iš jų gali būti tau naudingos... Aš tave prašau jas analizuoti... Ir jei dėl vienos iš jų tu esi pasiruošusį apleisti visa tai, kas tau buvo viskas ligi šiol, daryk tai, tik norėdama atsiekti ką nors geresnio kuo giliausioj moralės žodžio prasmėj. Bet jei tu turi nors mažiausią abejonę dėl tos įtakos rūšies ir dėl jos tu statai sau klausimus, į kuriuos tu negali ar nenori rasti atsakymo, tai reiškia, kad ji yra bloga. Tau reikės ją išrauti iš savęs, nežiūrint, kad tatai bus tiek pat skausminga kaip išrauti sąnarį, nes tiktai tokia kaina tu būsi išgelbėta ir pasiliksi laisva.

     Bet tam pasiekti nemaištauk prieš tą priklausomybę, kurioje, tau atrodo, tu esi laikoma savo jaunystėje, — prieš tuos, kurių misija yra budėti prie tavęs: dėdami lyg akmenį prie akmens, jie stato moralinę armatūrą, kurios dėka vėliau tu gausi savo teisę į laisvę. Nemėgink pasišalinti prieš tai, negu tu turėsi jėgų skristi savo nuosavais sparnais... Palauk, kol tu pasijusi pilna pasitikėjimo savim, kad galėtum drąsiai atsistoti prieš gyvenimą ir jo viliones, nepasiduodant joms, nes tiktai tie yra tikrai nepriklausomi, kurie neturi jokių priekaištu sau.

Supratimas palaiko, paremia ir pagelbsti dauqiau už linksmumą.