1965. Vol. XVI NR. 4. APRIL BALANDIS

K. Trimakas, S. J. LAISVĖ IR LAISVĖJIMAS    110

* * * GYVENIMUI TEKANT    112

J. Boguta LAISVAS LAISVĖS SVARSTYMAS    114

Prof. J. Eretas KOMUNISTŲ SKILIMAS IR LIETUVOS IŠLAISVINIMAS    120

G. Kijauskas, S. J. VAIKO KELIAS Į DIEVĄ-II    122

J. Boguta STUDENTAI IR ORGANIZACIJA    125

A. Valatkaitis ANTANAS SMETONA LAIKO PERSPEKTYVOJE    126

B. Krištanavičius, S. J. PLEČIASI DARBO DIRVA    130

G. Ivaškienė POVELYKINĖ SAVAITĖ ŠEIMOJE    134

M. F. C. Caron KAS YRA NEPRIKLAUSOMYBĖ    137

A. Grauslys DUOK MAN GERTI    138

K. Bučmys, O.F.M. EKRANO MIRGESY    140

SKAITYTOJO ŽODIS    142

L. Andriekus, O.F.M. TĖVAMS IR MOTINOMS    144

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvu Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redaktorius Kęstutis Trimakas, S. J.  Redakcijos nariai Gediminas Kijauskas, S. J. Dr. Arūnas Liulevičius

Administratorius Petras Kleinotas, S. J. Viršelis ir vinjetės Algirdo Kurausko

 Fotografijos Algimanto Kezio, S. J.

Adresas 2345 W. 56th St., Chicago, 111. 60636 Telefonas REpublic 7-8400

Spaustuvė Immaculata Press, Putnam, Conn. Prenumerata metams — 3 dol.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. Yearly subscription $3.00, single copy 300. Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.