PADĖKA

Po 2 dol. aukojo J. Ostrogors-ky, S. Palubinskienė (Idaho); M. Kuncienė (Iowa), J. Luinys (Montana); E. Mažeikienė (Washington), P. Minkū-nas, O. Kaunienė, kun. L. Klimas, A. Gylys, J. Lipnickas, V. Solomonas, A. Stonienė, O. Lukoševičienė, O. Danisevičiūtė, V. Rajeckas, B. Bernotas, (New York); J. Karklys, R. Kirvis, J. Pupinskas, B. Apanavičius, (Rochester); V. Sniolis, B. Mikoliūnas, V. Andriušis, dr. E. Lenkauskas, A. Varekojis, B. Bernotas (Cleveland); V. Maciejauskas, H. Pakalnis, V. Kamantas, H. Pakalnis (Ohio); P. Baltakis, P. Raulinaitis, I. Turn, P. Graužinis, S. Gorodeckas (California); kun. Z. Smilga, A. Varneckas, E. Arlauskas, A. Brazauskas, Z. Rajeckas, V. Le-vanas, J. Leiberis, B. Kūkalis (Conn.); S. Smalinskienė, S. Aukštikalnis, P. Rozinskas, J. Balnionis, J. Rumšą (Detroit); B. Kripkauskas, K. Seniūnas, A. Milmantienė (Michigan); kun. V. Karalevičius, O. Dargis, A. Juškys (N. J.); V. Manelis, J. Palekas, J. Deltuva, dr. V. Plioplys, K. Balčiūnas, A. Vitkūnas (Illinois); R. Viskanta, B. Daukantas, M. Steikūnienė, D. Bartkus, A. Motiejūnienė (Indiana); V. Pro-cuta (Wise.); E. Taylor (Okla.); B. Galvanauskas, J. Kizlauskas, T. Karaliūtė, D. Sabalis, V. Ališauskas, V. Sodeika, D. Remys, A. Skribulis (Cicero); V. Mažeika, J. Kaknevičius, O. Krasauskas, J. Žiūraitis, S. Paketuras, J. Kalantis, J. Skilandžius, A. Martišius, A. Stankus, K. Daunys, M. Bumbulienė, G, Kazemėkas, J. Karaliūnas, S. Kęsgaila, P. Kalvaitis, L. Muraškienė, V. Kežinaitis, J. Telšinskas (Florida); V. Tamulis, M. Kapočius, O. Vilėniškis, V. Grybauskas, J. Krikščiukaitis, L. Senutienė, A. Dulskis, (Mass.); E. Dambriūnienė, O. Kukarskienė, M. Šimkus (Md.); P. Mikalauskas (Omaha).

Visiems nuoširdžiai dėkojame.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Jonas Minelga. LABAS RYTAS, VOVERE. Didelio formato dviejų spalvų K. Veselkos piešiniais iliustruota eilėraščių knyga vaikams. Kaina 2.50. Knyga gaunama: JAV LB Kultūros Fondas, % J. Bertašius, 5348 S. Talman Avė. Chicago, 111. 60632; taip pat pas knygų platintojus.

Alė Rūta. GYVENIMO LAŠAI. Eilėraščiai. Turinyje: Skausmo dovanos, Mirga saulėje lapai, Gyvenimo lašai. Išleido Nidos leidykla Londone 1964 m.

Albinas Baranauskas. KARKLUPĖNUOSE. “Draugo” premijuotas romanas. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. 224 psl. Kaina 2.50 dol.

NEPRIKLAUSOMAI LIETUVAI. Lietuvos Šaulių Sąjungos Tremtyje leidinys paminėti dvi sukaktis: 45 m. nuo Lietuvos Šaulių Sąjungos įsikūrimo ir 10 m. nuo jos atsikūrimo tremtyje. Red. P. Petrušaitis. Red. komisijos nariai: A. Gintneris ir A. Valatkaitis. Kaip įvadiniame žodyje rašoma, “ši knyga nėra Šaulių Sąjungos istorija. Istorikai, tačiau, ras joje apsčiai istorinės medžiagos”. Gausiai iliustruota fotografijomis. Iliustravo V. Vijeikis. Spausdino ViVi Printing. 496 psl. Kaina 5 dol. Gaunama pas knygos administratorių: Mr. K. Žilėnas, 1920 So. 51st Avė., Cicero 50, III.

AKĖČIOS. Nr. 1(2). Leidžia Romuva ir Vaga. Humoristinis laikraštėlis.

2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636