■ “L. L.” KONKURSAS

     “L. L." straipsnio konkursą "Santykiai tarp tėvų ir bręstančio jaunimo" laimėjo sekantys asmenys: suaugusiųjų grupės I premiją — P. Razminas iš Čikagos, II — J. Jaškauskas iš Daytono, Ohio (JAV), III — V. Genytė - Šmaižienė iš Winnipego Kanadoje; jaunimo grupės I premiją — A. M. Gylytė iš Čikagos, II — A. Hermanas iš Vasario 16 gimnazijos Vokietijoje. Premijos bus įteiktos "L. L." šventėje birželio 5 d.

■    JAUNIMO KONGRESAS

     Sekančiais metais Čikagoje Dainų Šventės savaitėje ruošiamas viso Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas. Tikimasi 1966 metus paskelbti Jaunimo Metais ir jųjų vasarą surengti studijų dienas visam jaunimui.

     Jaunimo Kongreso Komitetas savo pirmuoju atsišaukimu kreipėsi "į laisvojo pasaulio lietuvių jaunimą, kviesdamas jį savo jaunatvės idealizmu bei entuziazmu tiesti kelius tarpusavio bendravimui bei bendradarbiavimui plėsti, išeivijos tautinei gyvybei ugdyti ir Lietuvos laisvės kovai laimėti". Komitetas prašo jaunimui visų lietuvių dėmesio bei paramos.

     Kaip kongresas pasiseks? Ar jo nenustelbs tuo pačiu metu ruošiama Dainų Šventė? Kokio pobūdžio jis turi būti? Tai rengėjų rūpesčiai. Galutinai šiems klausimams atsakymus duos pats jaunimas savo darbu, kuris šiuo metu dar nėra tiksliai pramatomas. Gal ir gerai, kad į šį kongreso darbą yra kviečiami visi, kurie "jaučiasi esą jauni".

■    SESERYS DEMONSTRACIJOSE

     Kovo mėnesį visos Amerikos akys sekė įvykius Selmoj. Šiame Alabamos miestelyje 25,000 gyventojų didesnė pusė yra negrai, bet iš jų balsuoti galinčiųjų tik saujelė. Pradžioje demonstracijos už negrų balsavimo teises buvo užgniaužtos dideliu žiaurumu. Tada, Martynui Liuteriui King kviečiant, suvažiavo demonstruoti įvairių tikėjimų dvasiškiai, jų tarpe nemaža kunigų ir seserų vienuolių. Kai kurie tuo piktinosi, teigdami, kad kunigai ir seserys vienuolės neturi kištis į politiką. Tų dalyvių motyvus teisingiau interpretavo jų vyresnieji: Baltimores kardinolas tvirtino, kad šis dalyvavimas yra katalikų sąžinės reikalas, o Sesuo Mary Luke Tobin, Loretto seserų generole, aiškino, kad "tai parodo seserų gilų rūpestį žmonių problemoms, jų vertei bei teisėms".

     Selmos saugumo viršininko Baker tvirtinimu, dėka dvasiškių ir seserų buvo išvengta didesnių žiaurumų. Nežiūrint to, nuo baltųjų rankų už negrų teises žuvo du: baptistų kunigas lames Reeb ir katalikė pasaulietė Mary Luizzo; abu — baltieji.

■ MARIJOS VIETA

     Svarstant Marijos vietą katalikų Bažnyčioje, vieni sako, kad Marija per daug gerbiama, kiti, kad per mažai; vieni, kad tai kliudo vienybei su protestantais; kiti, kad tas pamaldumas yra reikalingas vienybei atsiekti. Bažnyčios Visuotiniam Suvažiavime buvo pacituotas pats Martynas Liuteris: "Sutverta Marija negali būti pakankamai gerbiama".

     Kardinolo Leger ir kai kurių kitų tvirtinimu, praeityje katalikų tarpe pamaldumas į Mariją kartais būdavo perdėtas. Tačiau Marijai buvo ir bus vietos krikščionių širdyse. Tik ji nėra sau, bet Kristui. Tad ir jos gerbimas turi vesti į Kristų. Tai pabrėžė ir popiežius Paulius VI savo laiške Santo Domingo mieste suruoštam Marijos Kongresui (tema "Marija Šventajame Rašte"), kuriame dalyvavo ir protestantai stebėtojai. "Marija mokys ir mus ir jus geriau suprasti Kristų," pareiškė vienas žymus Varšuvos liuteronų pastorius.

■ KA REIŠKIA PATIRTIS

     Prieš du metu išvykę pirmieji Taikos Korpo darbuotojai jau grįžo atgal į JAV, Kaip praneša NBC, daug kas iš jų sakosinebesuprantą likusiųjų JAV, o taip pat esą jųjų nesuprasti. Jie nebesupranta likusiųjų, kai šie tiek daug kalba apie sportą ir kitus grįžusiems mažmožiais atrodančius dalykus; o likusieji nesupranta, kai Taikos Korpo darbuotojai pasakoja apie ekonominiai atsilikusiuose kraštuose patirtas problemas.

     Štai ką reiškia patirtis. Atrodo, kad Taikos Korpo darbuotojai bus naudingi ne tik savo darbu ekonominiai atsilikusiems kraštams, bet ir savo patirtimi JAV-ėms, pažangioms savo ekonomija, bet dar vis tebeatsilikusioms dėmesiu ir atsakomybe už kitus pasauly.

■ LIETUVIAI PIETŲ AMERIKOJ

     "Pakilusi ir vieninga nuotaika" — taip daugelio buvo apibūdinta dvasia, vyravusi III Pietų Amerikos Lietuvių Kongrese Sao Paulo, Brazilijoje. Kongresas savo tikslą atsiekė, išjudindamas Pietų Amerikos lietuvius (jie jau entuziastingai galvoja apie IV Kongresą 1967 m. Buenos Airese, Argentinoje), atkreipdamas kitataučių dėmesį į pavergtą Lietuvą bei išeivius lietuvius, o taip pat nukreipdamas ir kitose pasaulio šalyse gyvenančiųjų tautiečių žvilgsnį į savuosius Pietuose.

■ DIALOGAS SU ATEISTAIS

     Katalikų Bažnyčioje įsteigiamas naujas sekretoriatas, siekiantis užvesti dialogą su ateistais. Savo Ecclesiam suam enciklikoje Paulius VI yra užsiminęs apie ateistus, kad jis tikisi, "jog jie vieną dieną galės pradėti su Bažnyčia dialogą, kuris bus pozityvesnis už ligšiolinius apgailėtinus santykius".

     Šįmet 17-je Katalikų Intelektualų Savaitėje Paryžiuje buvo vedamos diskusijos tarp krikščionių ir netikinčiųjų. Nors konservatyvieji sluoksniai Prancūzijoje smarkiai pasisakė prieš tokias diskusijas, Vatikanas neparodė nė mažiausio nepasitenkinimo. Abipusis išsiaiškinimas vedė į pažinimą. Tų diskusijų rezultatus Gilbert Mury, Marksistinių Studijų ir Tyrinėjimų Centro sekretorius, taip apibūdino: "Krikščionys sužinojo, kad ateistai nėra būtinai nemoralūs; o ateistai patyrė, kad krikščionys nėra būtinai intelektualiniai atsilikę".

vTo paties pokalbio dvasioje dr. J. Girniaus parašytą knygą "Žmogus be Dievo" svarsto kun. V. Cukuras šiame numeryje (160 psl.).

■    BEDARBIAI JAUNUOLIAI

     Fortune žurnalas kovo numeryje pateikia dėmesio vertų duomenų apie jaunuolių bedarbę. Jauniai sudaro 8% visų JAV darbininkų, tačiau jiems tenka 22% bedarbių. JAV darbo biuro statistikos rodo, kad gimnaziją metusiam jaunuoliui dabar yra sunkiau rasti darbą, negu prieš du metus: 1962 m. iš tų, kurie buvo prieš metus metę gimnaziją, 15.7% buvo be darbo; šiemet jų yra 31%. Sunkiau darbą gauna ir tie, kurie nesiekia aukštesniojo mokslo, o tik pasitenkina gimnazijos baigimu: 1962 m. prieš metus baigusiųjų gimnaziją 9% dar turėjo darbo, gi 1965 m. tokių buvo 18%.

     Tie faktai duoda akstiną jaunuoliams siekti tiek aukštojo mokslo, kiek tik jėgos išneša; mokslo metimas būtų klaida, kuriai gali būti daug laiko apgailėti.

■    PIRMOJI PORA

     Paskutinėje Vatikano Suvažiavimo sesijoje savo atstovus turės ne tik pasauliečiai, vyrai ir moterys, bet ir vedusieji. Pirma pakviestoji pora yra Alvarez ir Maria Icazai, Krikščioniškų Šeimų Sąjūdžio steigėjai Meksikoj ir jo pirmininkai visoj Lotynų Amerikoj.

     "Mes manome, jog yra būtina, kad Suvažiavime girdėtųsi šeimą atstovaująs balsas; juk kokia šeima, tokia ir Bažnyčia," pareiškė Icazai, prašydami visų šeimų jiems parašyti savo sugestijas apie tai, ką jie turėtų Suvažiavime pasakyti".

■    TRYS VIETOJ VIENO

     Moterų paskirtį nurodęs "3K" posakis Kinder, Kirche und Küche neseniai vokiečių moterų žurnale "Constanze" buvo pakeistas į "4K" posakį: vietoj Kinder pridėta Karriere und Kosmetik. Reikšminga, ar ne?

     Tačiau netrukus viena skaitytoja laišku redakcijai pabandė viską sugrąžinti į realybę, pridėdama dar vieną "K" — Kartoffel.