NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME

Už žurnalo 15 m. sukakties pavykusi paminėjimą esame dėkingi daugeliui asmenų. Ypatingą padėką reiškiame šokėjams Violetai Karosaitei ir Jaunučiui Puodžiūnui už baleto žavingos programos išpildymą; muz. Antanui Nakui — už specialiai šiai šventei sukurtus muzikinius interliudus bei rūpestingą sieloj imąsi jos meninę programą beruošiant; akt. Leonui Barauskui — už įspūdingą poezijos deklamavimą; K. Oželiui — už scenos apšvietimą; Ant. Rimavičiui — už muzikos techninę priežiūrą; Č. Rukuižai ir Ant. Rauchui — už scenos priežiūrą.

Dėkojame Z. Adomavičiūtei, O. Gradinskienei, D. Kurauskienei, M. Marcinkuvienei ir E. Trimakienei, suruošusioms skoningus užkandžius to vakaro rengėjams.

Ačiū visiems konkurso mecenatams: V. Kuliešui su Ponia, dr. St. Biežiui su Ponia, kun. A. Stašiui, V. Tumasonienei ir kun. J. Velučiui. Dėkojame jury komisijos nariams: J. Ignatoniui, D. Lukienei, V. Tumasonienei, kun. P. Patlabai ir J. Kavaliūnui.

Ačiū “Draugo” ir “Dirvos” laikraščiams, Sophie Barčus ir Margučio radijo valandų vedėjams už informacinius skelbimus.

Taip pat nuoširdžią padėką reiškiame visiems mūsų žurnalo 15 m. sukakties proga mus sveikinusiems, aukomis, savo darbu ir bendradarbiavimu jo leidimą ligi šiol rėmusiems ir toliau remiantiems.

Leidėjai Tėvai Jėzuitai, redakcija ir administracija

GIEDROS ROMANO KONKURSAS

Korporacija “Giedra” ir Vyresniosios Giedrininkės skelbia romano konkursą šiais nuostatais: 1. Premijuojamas tikrai literatūriškai vertingas kūrinys. 2. Premijos dydis — $1,000.00 (tūkstantis dol.). Premija nedaloma. 3. Romano pagrindinė veikėja turi būti stipraus charakterio lietuvė moteris. 4. Kūrinys turi būti parašytas mašinėle, ne mažesnis kaip 200 romaninio formato puslapių. 5. Kūrinys pasirašomas slapyvardžiu. Atskirame uždarame voke turi būti pažymėta: a) tikroji pavardė ir vardas, b) adresas ir telefonas, c) kūrinio antraštė, d) autoriaus slapyvardis. 6. Kūrinius siųsti “Giedra” romano konkurso komisijai, 6621 So. Troy Ave., Chicago 60629, Ill. 7. Kūriniai turi būti prisiųsti ne vėliau kaip 1966 m. birželio 30 d. (pašto antspaudo data). 8. Konkurso komisiją sudaro: Kazys Bradūnas, Česlovas Grincevičius, Dalia Kucenienė, Izabelė Motekaitienė, Juzė Vaičiūnienė. 9. Autorius, laimėjęs šio konkurso premiją, be papildomo honoraro pirmosios laidos teises perleidžia vyresniosioms giedrininkėms ir korporacijai “Giedra”. 10. Rankraščiai, nelaimėję konkurso, grąžinami autoriams.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

DAIGELIAI. Čikagos Aukštesniosios Lituanistikos Mokyklos 15 m. veiklos apžvalga ir 1964-1965 m. moksleivių metraštis. Redagavo V. Misiulis, E. Aglinskaitė, J. Bielskutė, V. Narutis, A. Pakalniškis, J. Šuopytė, D. ir J. Vaičeliūnaitės. Metraščio globėjas — dir. J. Masilionis. Tarp daugelio mokinių rašinių premijuoti E. Aglinskaitės, Ž. Bilaišytės, B. Indreikaitės ir V. Naručio rašto darbai.

Anatolijus Kairys. VIŠČIUKŲ ŪKIS. Trijų veiksmų satyrinė komedija, premijuota Čikagos Scenos Darbuotojų Sąjungos 1964 m. Išleido “Terra”. Spaudos darbus atliko M. Morkūno spaustuvė. 91 psl. Kaina nepažymėta.

LITHUANIAN SPORTS REVIEW. May 1965. Published by Lithuanian Athletic Club “Aras”. Editor Povilas Zumbakis, Jr.

2345 West 56 th Street, Chicago, Illinois 60636