MUZIKOS IR DAILIOJO ŽODŽIO VAKARAS

     “Laišku Lietuviams” tradicinis parengimas įvyks kovo 11 d., šeštadienį, 7 val. 39 min., vakare, Jaunimo Centro didžiojoje salėje Čikagoje. Koncerto programoj: seniai scenoj bematyta ir begirdėta pirmaeilė lietuvių aktorė Birutė Pūkelevičiūtė ir svečiai iš Bostono — smuikininkai Izidorius Vasyliūnas ir kun. Vincas Valkavičius (William Wolkovicli) su jiems akomponuojančiu Vyteniu Vasyliūnu.

     Viršuj: Birutė Pūkelevičiūtė, gerai žinoma aktorė, re-žisorė ir rašytoja, surežisavusi ir pastačiusi išeivijoj pirmąjį spalvota filmą lietuvių kalbą “Aukso žąsį”.

     Apačioj (iš kairės į dešinę): kun. Vincas Valkavičius, priklauięs Brocktono (Orchestrai Society) ir Needham Filharmonijos simfoniniams orkestrams; Vytenis Vasyliūnas, vargonų muzikos virtuozas ir pianistas; Ir Izidorius Vasyliūnas, buv. Lietuvos Valstybinio operos ir baleto ir Cambridge, Mass., simfoniniu orkestru koncertmeisteris. Šis trio išpildys visą eilę kamerinių koncertų Bostone ir Niujorke.

 

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS

IV Pietų Amerikos Lietuvių Kongresas įvyks š. m. vasario 2-5 d. Buenos Aires mieste: II. 2 — svečių registracija, pamaldos, iškilmingas Kongreso atidarymas. II. 3 ir 4 — sekcijų posėdžiai, svečių priėmimas ir pavaišinimas. II. 5 — iškilmingos pamaldos Buenos Aires katedroje, svečių pavažinėjimas po miestą. Vakare iškilmingas Kongreso užbaigimas ir koncertas. Jaunimo studijų savaitė ivyks sausio 27 — vasario 2 d.; II. 6 bus Jaunimo Metų užbaigimas Pietų Amerikoj.

LITURGINĖS MUZIKOS REIKALU

Pagal Bažnyčios drausminę tvarką liturginiam ir bendrai viešam giedojimui ar grojimui bažnyčiose skirtos kompozicijos turi būti patvirtintos atitinkančios instancijos. Yra paskirta tuo tikslu Lietuvių Religinės Muzikos Komisija, kurios nariais yra: kun. V. Budreckas, M.M., tėv. B. Markaitis, S. J., prof. J. Žilevičius, prof. J. Bertulis ir prof. dr. M. Šimutis, Jr. Komisijos adresas yra: 2345, W. 56th St. Chicago, Ill. 60636. Muzikai yra prašomi visus naujus kūrinius, skirtus giedojimui ar grojimui bažnyčiose, ar už bažnyčių liturginėse apeigose, siųsti tuo adresu.

ATMINIMŲ PLOKŠTELE

Šiluvos šv. Marijos koplyčios dedikacijos ir religinio Kongreso iškilmių Washingtone, rugsėjo 3-5 d. atminimų plokštelė jau pagaminta ir galima gauti. Plokštelės vienoj pusėj užrekorduotas minios giedojimas “Pulkim ant kelių” ir Dainos, L. Vyčių ir A. Stephens chorų išpildomos J. Naujalio Mišios. Antroj pusėj — M. K. Čiurlionio “Nokturnas”, B. Budriūno “Sveika Marija”, J. Starkūs “Tušti paliktieji namai”, B. Markaičio, S. J., “Nenuženk nuo akmens, o Marija”, T. Brazio “Oi, toli toli” ir K. Kavecko “O Kristau, Pasaulio Valdove”. Plokštelės išleistas nedidelis skaičius. Platintojai ir pavieniai asmens prašomi nedelsiant ją užsisakyti rašant šiuo adresu: “Šiluva Record”, c. o. Bradley Recording Co., 531, No. Howard St., Baltimore, Md. 21201. Pavieniai perkantiems kaina $5.00.

PADĖKA

“Laiškų Lietuviams” leidėjai Tėvai Jėzuitai nuoširdžiai dėkoja visiems skaitytojams, auka parėmusiems žurnalo leidimą: 100 dol. aukojo E. Vengrienė (Čikaga); po 10 dol. — kun. T. Palis (Calif.) ir P. Dūda (Čikaga); 7 dol. — S. Juozapavičius (Čikaga); po 6 dol. — K. Grina ir P. Spetyh (abu iš Čikagos), Em. Žemaitis (Hollywood, Fla.); 5 dol. — dr. A. Aviža (Čikaga); po 4 dol. — L. Matukienė (Toronto) ir S. Raudienė (Čikaga); po 3 dol. — M. Vasienė (Philadelphia) ir A. Lisauskas (Toledo); po 2 dol. — V. Poderis, S. Giedrimas, A. Rudzevičius, M. Andriušienė, Jadv. Krasauskas, P. Šošienė (visi iš Čikagos), M. Remienė ir P. Martinaitienė (abi iš Cicero), J. Kaknevičius (Toronto), C. Senkevičius, K. Stundžia (abu iš Kanados), A. Repshys (Melrose Park), kun. L. Dieninis (Mich.) S. Blynas (Bridgeport, Conn.), Aldona Bačkaitis (Birmingham).


ATSIŲSTA PAMINĖTI

KALENDORIUS. 1967 m. Išleido Nidos Knygų Klubas ir Europos Lietuvis. Dieninis nuplėšiamas kalendorius su įvairiomis pastabomis ir juokais. Gaunamas Nida Book Club, 1 Ladbroke Gardens, W. 11. London, Great Britain.

Mykolas Viltis. NEPARAŠYTI LAIŠKAI. 1966 m., Lietuvių tautos sukilimo 25 m. sukakty išleista patriotinė rezistencinė poezija. Į Laisvę fondo leidinys, 6 nr. Viršelis ir piešiniai P. Jurkaus. 56 psl. Kaina 2 dol.