PADĖKA

 Šių metų “L. L.” pobūvio pasisekimu dalinamės su visais, kurie į ji atsilankė ir tokiu būdu žurnalą parėmė. Ypač esame dėkingi meninės programos išpildytojams: aktorei Birutei Pūkelevičiūtei — giliai įsijaustu rečitavimu mus nukėlusiai Milašiaus poezijos pasaulin, ir kamerinės muzikos trio — smuikininkui kun. Vincui Valkavičiui, smuikininkui Izidoriui Vasyliūnui ir pianistui Vyteniui Vasyliūnui — mus žavėjusiems muzikinėmis sonatomis. Nuoširdus ačiū muz. Ant. Nakui už didelį ir nuolatinį rūpestį menine programa. Labai dėkojame Seselei M. Bernardai ir Rūtos ansamblio mergaitėms, per trumpą laiką išmokusioms pagiedoti premijuotų Mišių ištraukas; ačiū ir joms akompanavusiam pianistui Manigirdui Motekaičiui. Dėkojame taip pat kompozitoriui Broniui Budriūnui, savo atvykimu iš tolimųjų Ramiojo vandenyno pakraščių pagerbusiam mus, įteikiant jam Mišių konkurso premiją. Didelis ačiū pirminiams premijų mecenatams dr. L. Kriaučeliūnui ir statyb. V. Kuliešiui, o taip pat L. Šeškui ir kitiems, premiją dar padidinusiems. Dėkojame rūpestingiems konkurso jury komisijos nariams: prof. J. Žilevičiui, sekr. A. Stephens, P. Armonui, B. Chomskiui ir L. Šimučiui jr.

Po koncerto į vaišes visada susirenka daug svečių. Į jas patraukia redaktoriaus tetų ir “tetų” skaniai pagaminti ir duosniai suaukoti valgiai: nuoširdus ačiū Z. Adomavičiūtei, O. Gradinskienei, D. Kurauskienei, Literskienei, M. Marcinkienei, G. Musteikienei, E. Trimakienei, o taip pat prie jų prisidėjusioms G. Baradienei, J. Smilgienei ir F. Zeikuvienei. Už įvairias dovanas tariame ačiū Ankui, Brazdienei, Gužauskui, Kazilioniui, Mackevičiui, Mačiauskui, Matučiui, Vaitkevičiui, Valavičiui, Vazneliui ir Žvynienei. Dėkojame “Draugo” ir “Dirvos” laikraščiams, Sophie Barcus, Margučio radijo ir “Lietuviai televizijoje” programų vedėjams už visuomenės informavimą “L. L.” žurnalo ir koncerto reikalais.

Ačiū K. Veselkai, Ant. Rimavičiui, Ant. Rauchui ir Vyt. Nakui už užkulisinį scenos aptarnavimą meninės programos metu; D. Augienei, “Marginiams”, T. Pėteraitienei, M. Remienei ir A. Rūgytei — už bilietų platinimą; T. Šumskaitei, O. Tamulionienei ir R. Žilvitienei — už atliktus darbus.

AUKOJO

    “L. L.” leidėjų Tėvų Jėzuitų vardu provincijos vyresnysis tėv. Bruno Markaitis, S. J., žurnalo sausio numeryje rašė: “Spauda yra brangi... Jei “L. L.” skaitytojai prisidėtų antra tiek, mes nesiskųstume nedatekliais. Atradę vieną naują skaitytoją ar padvigubinę įnašą prenumeratai, jie mus įgalintų plačiau paskleisti mūsų žurnalą...” Į tą prašymą pirmieji atsiliepė Aleksandras ir Sofija Man-tautai iš Brockton, Mass.: “Siunčiam dvigubą prenumeratą pagal Tėvo Markaičio, S. J., pageidavimą ir 2 dol. Mišių aukai už Laiškus Lietuviams.” Tėvai Jėzuitai yra dėkingi jiems, o taip pat kitiems aukotojams: po 6 dol. aukojo kun. M. Kirkilas (Čikaga) ir L. Balaišis (Montreal); 5 dol. — J. Deksnys (Čikaga), 4 dol. — P. Staniūnas (Čikaga); po 2 dol. — S. Charžauskienė, J. Guobužis, G. Miglinienė, A. Naujokas (visi iš Čikagos), K. Račiūnas ir T. Karaliuk (iš Cicero).