PADĖKA

     “Laiškams Lietuviams”: Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos paskelbtieji 1966-ji Jaunimo Metai praėjo. Kiekvienas išgyvenome juos savyje, savo šeimose, artimųjų bei bičiulių tarpe, bažnyčiose, organizacijose, spaudoje, radijo ir visoje lietuvių visuomenėje...

     Jaunimo Metai išryškino mūsų gyvą, gausią, susipratusią, patriotišką ir kūrybingą lietuvių jaunąją kartą, pasiryžusią kovoti už lietuvių tautos ateitį, laisvę ir nepriklausomybę. Jie parodė Lietuvių Bendruomenės prasmingumą, svarbą, pajėgumą ir gyvenimiškumą.

     Darbai buvo atlikti visų lietuvių pastangomis. Ypačiai Jūsų talka, parama ir darbas įprasmino Jaunimo Metų įvykius. Jūsų dėka buvo atlikti dideli darbai. Jūsų įnašas yra reikšmingas ir svarbus lietuvių ateičiai. Jums priklauso didelė visų padėka.

     Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba Jums reiškia nuoširdžią padėką ir didelę pagarbą, prašydama ir toliau rūpintis mūsų tautos ateitimi ir jos laisve.

     Ačiū už didelį dėmesį, skirtą Jaunimo Metų prasmės išryškinimui.

Vytautas Kamantas PLB Valdybos Vicepirmininkas

ATSILIEPIMAI

     “Laiškai Lietuviams”, 1967 m., sausio mėn., nr. 1. Naujo numerio akeentinė tema: “Ar Dievas yra miręs?” Kaip veikia įvairius žmones ši, dabar vieno kito populiarinama frazė, trumpai atsako visa eilė užklaustų skaitytojų, o platesnį — istorinį ir filosofinį frazės turinį atskiru straipsniu aiškina K. Trimakas, S.J. Apie istorinės svarbos jėzuitų suvažiavimą interview formoje pasakoja tėvas Bruno Markaitis, S.J. Sesuo M. Jurgita duoda pluoštą naujų savo eilėraščių, liudijančių viltingą poetės brendimą.

Įdomi ir kita įprastinių žurnalo skyrių medžiaga, kas kartą įvairiai ir naujai atrenkama.

Draugas, 1967. IV. 4

     Džiaugiuosi “L. L.” skaitydamas. Turiningi ir originalesni negu kita lietuviška spauda.

Vaclovas Kasakaitis, Cleveland

     Nors savo išvaizda ir Putnamo seselių spaudos darbu nieko negalima geresnio turėti, bet savo turiniu “Laiškai Lietuviams”, mano nuomone, pasidarė per daug “aristokratiški”, moderniški, sau patiems daugiau suprantami...

P. Mačiulis, San Jose (JAV)

     Mačiau įdomiai sukombinuotą “L. L.” sausio filmų skyrių. Labai naudingai ir tikriausiai patogiai pateiktini tokie apibūdinimai.

     Skaičiau ir apie tolimesnius “L. L.” užsimojimus — skamba puikiai. Gal galėtumėt pagalvoti dar ir apie šią temą: “Sąžinės laisvė katalikams”. Manau, būtų įdomu jaunesniems galvočiams.    

D. L.

REPREZENTACIJOS KLAUSIMU

     Dažnai girdime balsus, kad turime to ar kitko reikalauti iš Amerikos valdžios, kad mums tai ar kitkas priklauso, kad esame ignoruojami, užmiršti. Iš kitos pusės, savitarpyje nebaigiame viens kito liaupsinti arba purvais drabstyti. Vieni skatina palaikyti ryšius su amerikiečių visuomene, kiti proteguoja uždarą veiklą ir apie bet kokius santykius nenori nei girdėti.

     Kad ir ne į visus klausimus atsakydamas, bet dėmesio vertas mintis mūsų reprezentacijos klausimu iškėlė Gintautas Sabaitis, S.J., Laiškų Lietuviams sausio mėn. laidoje. Su tomis mintimis norime supažindinti ir Dirvos skaitytojus. (Perspausdinamas ištisas paminėtas straipsnis).    _    Dirva, II. 22