Skaitant lietuviškąją spaudą, mūsų kultūros darbuotojų tarpe, palyginti, nedažnai užtinkamas Bronio Kviklio vardas. Tačiau, pradedant 1964 m., jis kasmet išeina viešumon su stambiu 750 puslapių veikalu “Mūsų Lietuva”. Taip ir šįmet nepriklausomybės šventės proga jis tyliai pateikė savo knygos tretįjį tomą, dailiai išleistą Lietuvių Enciklopedijos leidėjo Juozo Kapočiaus Bostone.

     “Mūsų Lietuva” yra retas ir labai naudingas veikalas. Tai geografinė, archeologinė, istorinė, etnografinė bei kultūrinė mūsų krašto miestų, miestelių, bažnytkaimių, daugelio išnykusių vietovių, o taip pat upių, ežerų, piliakalnių ir kt. studija, tų vietovių gyvenimo raidos sintezė.

     Skaitydamas Br. Kviklio veikalą, tarsi persikeli į gimtąjį kraštą, susipažįsti su gilia praeitimi, pajunti istorijos raidą, pasiklausai tikrų faktų ir padavimų; žodžiu, pakvėpuoji Lietuvos oru. Iš veikalo dvelkia toji pati šiluma, kurią jausdavome savajame krašte. Tokią knygą galėjo parašyti tik didelis, plataus akiračio ir jautrios širdies patriotas.

     Knygos pavadinimas “Mūsų Lietuva” yra tarsi kontrastas su dabartine “rusų Lietuva”. Tiesa, ir dabar mūsų tėvynėje tebegyvena tie patys tautiečiai, tačiau oficialiai skelbiama šių dienų Lietuva mums lyg svetima: svetima jos ideologija, nesavi šeimininkai, prievarta pribrukta socialinė santvarka. Lietuvis kultūrininkas okupuotoje Lietuvoje turi rašyti taip, kaip okupantui patinka. Jis, nors ir labai mylėdamas tėvynę, turi iškreipti rusų naudai Lietuvos istorijos faktus, keisti miestų, gatvių ir įstaigų vardus; trumpai — pristatyti nelietuvišką Lietuvą.

     Kitokią Lietuvą mums pateikia laisvėje gyvenąs autorius. Jo knygoje apimami visi laikai ir visi kultūriniai, religiniai bei tautiniai reiškiniai. Daug žinių randama ir apie Lietuvą po Antrojo pasaulinio karo.

     Įžangos žodyje autorius pastebi, kad knygoje atsiras nemaža klaidų bei netikslumų. Bet kas gali jų išvengti, rašydamas taip plačios apimties knygą? Antra vertus, tokie bendradarbiai kaip a. a. prof. S. Kolupaila, K. Pakštas, dr. Z. Ivinskis, prel. M. Krupavičius, kun. R. Krasauskas, prof. Ig. Končius, dr. J. Gimbutas ir kiti laiduoja mokslinį knygos svorį. Nemažiau svarbūs ir knygoje pateikti poros šimtų talkininkų atsiminimai. Žinoma, jei veikalą būtų rašęs tik specialistų kolektyvas, jis būtų dar tikslesnis ir išsamesnis. Jei autoriui būtų buvę prieinami visi šaltiniai, kaip jis pats to pageidavo, ši knyga būtų buvusi dar turtingesnė. Tačiau reikia neužmiršti, kad šį didelės vertės veikalą parašė vienas žmogus, daugiau ar mažiau padedamas atsitiktinių bendradarbių; parašė laisvalaikio metu po 8 valandų dienos darbo dirbtuvėse, aukodamas ne tik poilsį, bet ir sveikatą bei sunkiai uždirbtą pinigą. Nedaug yra tokių kruopščių, universalių, pasišventusių ir kūrybiškai pajėgių žmonių, kurie galėtų taip sunkiose sąlygose parašyti tokį naudingą ir stambų veikalą.

     “Mūsų Lietuva” naudinga ne tik dabarčiai, bet ir ateičiai. Ji duoda plačią apžvalgą, kas buvo mūsų tautos sukurta seniau ir ypač nepriklausomybės laikais. Br. Kviklio knyga yra istorinis dokumentas. Dabartinis okupantas neturi pagarbos, kas mums brangu ir šventa. Jis naikina mūsų kultūrini turtą, griauna nepriklausomybės paminklus. Iš kitos pusės, statomi paminklai svetimiems ir tokiu būdu keičiamas Lietuvos veidas. Br. Kviklio knyga stengiasi išgelbėti žodžiais ir paveikslais visa, kas tik galima.

     Knygos planas: keturi tomai šešiomis dalimis. I tome aprašyta Vilnija ir Rytų Aukštaitijos dalis. II tome baigiama Aukštaitija ir aprašoma Vidurio Lietuva. III tome baigiama Vidurio Lietuva ir pateikiami Soduvos vietovių aprašymai. IV tome, kuris gal išeis Lietuvos nepriklausomybės 50 m. sukakties proga, bus aprašytos Žemaičių žemės ir Mažosios Lietuvos vietovės. Pagirtina, kad autorius nesustoja prie valstybinės sienos. Jo knygoje randame gana plačius lietuvių gyvenviečių aprašymus Latvijoje, Gudijoje ir Lenkijoje. Tai yra plati informacija apie mūsų kultūrinį palikimą už etnografinės Lietuvos ribų.

     Atskirai reikia vertinti ir iliustracinę medžiagą. Kiekviename tome atspausdinta po 800 — 900 dokumentinių nuotraukų. Vienos jų kruopščiai surinktos iš įvairiausių, dažnai svetimų išleistų veikalų, kitos gi tik dabar okupuotoje Lietuvoje (rusų ar lenkų valdomose srityse) specialiai “Mūsų Lietuvai” nutrauktos 1960-1967 metais. Taigi nuotraukos visiškai naujos ir pirmą kartą matomos.

     Mūsų padėka priklauso ne tik knygos autoriui, bet ir jo talkininkams bei J. Kapočiui, nepabijojusiam išleisti tokios apimties veikalą. Knyga įdomi visiems. Ypač ja turėtų susidomėti jaunimas. Dar galima užsisakyti adresu: J. Kapočius, 361 W. Broadway, South Boston, Mass. 02127. Prenumeratoriams vienas tomas $10; kitiems $15.

Bronius Krištanavičius, S. J.