PADĖKA

“L. L.” leidėjai Tėvai Jėzuitai nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie auka parėmė žurnalo leidimą. Šio numerio išleidimui 100 dolerių yra paskyrę Vincas ir Ona Kuliešiai. Jiems esame ypatingai dėkingi. Dėkojame taip pat ir kitiems aukotojams. 11 dol. aukojo J. Klimas (Indiana); 6 dol - A. Šeškuvienė (Toronto), 4 dol - J. Jusys (Worcester), po 3 dol. — A. Plioplys (Toronto), J. Abraitis (Čikaga); po 2 dol. — E. Jucevičienė, N. Šumskienė, A. Žemaitis, J. Steponaitis, A. Jankauskaitė, L. Žemgulienė (visi iš Čikagos), dr. A. Baltrukėnas (Akron), O. Kukarskienė (Md.), P. Bard-auskienė (Lemont), G. Viskantienė (Detroit), V. Levanas (Waterbury) ir P. Razgaitis (Cleveland).

Dėkojant asmenims už pagalbą ruošiant tradicinį “L. L.” pobūvi, vaišėms, valgių padovanojusiųjų sąraše buvo išleista V. Dailidkienės pavardė. Jos atsiprašome ir jai dėkojame.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Juozas Girnius. IDEALAS IR LAIKAS. Žvilgsnis j dabartinę ateitininkiją ir lietuviškąją išeiviją. Viršelis R. Laniausko. Išleido “Ateitis” (parėmė F. Manelienė ir dr. J. Manelis a. a. prof. dr. V. Manelio brangiam atminimui). 236 psl. Kaina $4.00.

Ignas Končius. ŽEMAIČIU KRYŽIAI IR KOPLYTĖLĖS. Gausiai iliustruotas Žemaičių koplytėlių ir kryžių rinkinys. Išleido “Tėviškėlė”. Spausdino VI. Vijeikio spaustuvė. 176 psl. Kaina nepažymėta.

Aloyzas Baronas. TREČIOJI MOTERIS. Ateitininkių Giedros korporacijos premija atžymėtas romanas. Išleido Lietuviškos knygos Klubas. Aplankas G. Žumbakienės. 196 psl. Kaina 2.50 dol.

Vyt. Bagdanavičius, M. I. C. KULTŪRINĖS GELMĖS PASAKOSE. Keturių dalių tautosakinė - teologinė studija.

I knyga. Mokytojo variantai. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys. 262 psl. Kaina 3 dol.

Danutė Bindokienė. BALTOSIOS PELYTĖS KELIONĖ Į MĖNULI. 58 psl. Knygelė vaikams. Viršelis ir iliustracijos Elenos Brazytės. Kaina 1.50 dol.

Juozas Eretas. MAŽOSIOS TAUTOS IR VALSTYBĖS. Jų reikšmė Europai. Išleido Šaltinis. 15 psl.

L. Dambriūnas, A. Klimas ir W. R. Schmalstieg. INTRODUCTION TO MODERN LITHUANIAN. Lietuvių kalbos vadovas anglų kalba, tinkamas nemokantiems ar nedaug mokantiems lietuviškai. Su 40 pamokų, gramatikos priedu, skaitymais ir žodynėliais. Išleido lietuviai pranciškonai Brooklyne. 479 psl., kietais viršeliais. Kaina 7 dol. Galima užsisakyti: “Darbininkas”, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 11221.

Gintarė Banaitytė - Ivaškienė. BALTASIS STUMBRAS. JAV LB Švietimo Tarybos premijuota istorinė apysaka jaunimui. Iliustravo Janina Marks. 133 psl. Kaina nepažymėta. Gaunama: JAV LB Kultūros Fondas, % J. Bertašius, 5348 S. Talman Avė., Chicago, Ill. 60632, ir pas knygų platintojus.

LIETUVIŲ TAUTINIAI ŠOKIAI. Plokštelė, išleista JAV LB Kultūros Fondo. Mono. (hi fi). $4.50. Stereo $5.00. Gaunama: JAV LB Kultūros Fondas, c/0 J. Bertašius, 5348 S. Talman Ave., Chicago, Ill. 60632.