RELIGINĖ ŠALPA LIETUVAI

Pavergtoje Lietuvoje ir Rusijos vergijoje mūsų broliai šaukiasi dvasinės ir medžiaginės pagalbos. Jiems galime padėti per Lietuvių Religinę Šalpą. Jie šaukiasi religinės pagalbos. Kasdien per Vatikano radiją siunčiamos lietuviškos religinės ir tautinės programos. Rūpinamės tokias transliacijas gauti ir iš kitur. Persekiojamiems už Dievą ir Tėvynę padedame visokiais įmanomais būdais. Padarytume daugiau, bet reikia daugiau jūsų visų bendradarbiavimo maldomis ir aukomis. Lietuvių Religinės Šalpos Komitetas veikia su Amerikos vyskupų žinia. To komiteto pirmininkas yra vyskupas Vincentas Brizgys.

PAGALBAI DABAR aukas siųskite ar palikimus rašykite taip: “I give, devise and bequeath to Lithuanian Catholic Religious Aid, Inc., 64-09, 56th Road, Maspeth, N. Y. 11378”.

KATALIKŲ BAŽNYČIOS ATEIČIAI LIETUVOJE aukas ar palikimus rašykite: “The Fund For Rehabilitation of the Roman Catholic Church in Lithuania, 64-09, 56th Road, Maspeth, N. Y. 11378”.

Aukos ir palikimai laisvi nuo mokesčių (tax deductible). Ateikite pagalbon: asmens, parapijos, organizacijos, profesionalai, prekybininkai. Savo apylinkėje kurkime rėmėjų būrelius. Supažindinkime kitus su Lietuvos kančiomis: platinkime knygą “The War Against God in Lithuania”, (popieriaus viršeliais $1.25; kietais — $3.00). Ispanų kalboje: “La lucha contra Dios en Lituania”. (kaina: $1.00).

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos Valdyba

PADĖKA

“Laiškų Lietuviams” leidėjai Tėvai Jėzuitai dėkoja visiems žurnalą auka parėmusiems. 5 doL aukojo M. ir P. Žiliai (Čikaga), po 2 dol. — K. Micevičius, V. Palubeckas, V. Derenčius, F. Jarašius, P. Norkus, E. Jucevičienė (visi iš Čikagos),B. Kūkalis (Conn.).

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Pranas Naujokaitis. ŽYDINČIOS DIENOS. “Draugo” konkurse premijuotas romanas. Aplankas P. Jurkaus. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. 250 psl. Kaina 3.50 doL

Kazys Bradūnas. SONATOS IR FUGOS. Susitikimai su Čiurlioniu. Eilėraščiai. Liuksusinis, didelio formato leidinys. Knygos meninis išplanavimas, viršelio aplankas ir Čiurlionio dailės darbų detalėmis atliktos iliustracijos dail. Vytauto O. Virkau. Išleido M. Morkūnas. 59 psl. Kaina 5.00 dol.

Konstantinas Račkauskas. LIETUVOS KONSTITUCINĖS TEISĖS KLAUSIMAS. Spaudė Tėvų Pranciškonų spaustuvė. 178 psl. Kaina nepažymėta.

Vladas Ramojus. KRITUSIEJI UŽ LAISVE. Partizanų laisvės kovų aprašymai, suskirstyti pagal Lietuvos dalis, Aukštaitiją, Žemaitiją, Dzūkiją ir dalį Suvalkijos. Aplankas Vytauto O. Virkau. Išleido Lietuviškos Knygos klubas. 182 psl. Kaina 2.50 dol.

Pranys Alšėnas. MARTYNAS JANKUS, Mažosios Lietuvos Patriarchas. Jo gyvenimas, darbai ir likimo lemties vingiai. Leidėjas — Juozas Bachunas. Spaudos darbas — Vilties spaustuvės. 394 psl. $3.00.

Stasė Šakytė. ALKANA ŽEMĖ. Eilėraščiai. Išleido “Ateitis”. Aplankas P. Jurkaus. 70 psl. Spaudė Tėvų Pranciškonų spaustuvė.