GRAND PRIX. Šiame filme sekama grupė Grand Prix sportinių mašinų lenktynininku, kai jie keliauja po įvairias lenktynes sezono metu. Jie savo kelionę pradeda gegužės mėnesį Monte Carlo ir baigia rudenį, pasiekę Monza, Italijoje. Puikios lenktynių scenos. Kalbama šiek tiek apie lenktyniavimo filosofiją, apie šio sporto patrauklumą, baimę bei pavojus. Turinys susideda iš įprastų meilės intrigų, bet, kadangi charakteriai puikiai suvaidinti, tai tas blankumas užmaskuojamas. Brian Bedford ypatingai gerai atvaizduoja anglą lenktynininką, kuris, pergyvenęs sunkią nelaimę, vėl grįžta lenktyniauti. James Garner vaidina amerikietį, išmestą iš lenktynių, bet vėliau nusamdomą japonų firmos išmėginti jų pastatytą naują modelį. Yves Montand vaidina senstantį prancūzų čampijoną. Filmas spalvotas ir įdomus visiems, kurie domisi lenktyniavimu.

THE GREATEST SHOW ON EARTH. Įspūdingas spalvotas filmas apie cirką, laimėjęs “Merit Award” atžymėjimą 1952 m. Tinka visiems.

GUESTS ARE COMING. Lenkų komedija apie tris lenkų kilmės amerikiečius, kurie atvyksta aplankyti Lenkiją pirmą kartą savo gyvenime. Filmas labai ištęstas. Su paraštėmis anglų kalba. Suaugusiems šiaip sau; vaikams netinkamas.

HALLUCINATION. Filme dramatizuojami LSD vartojimo pavojai, bet nelabai efektingai. Jaunuoliai, kurie įvykdo žmogžudystę šių chemikalų ir jų teikėjo (Robert Montgomery) įtakoje, yra jau nuo pat pradžios netvirto būdo, pasimetėliai, net ir be LSD pagelbos. Filmas prastas ir visai netinkamas jaunuoliams bei vaikams.

HAWAII. Pirmu vakariečių įtaka Hawaju salose, jaučiama misijonieriui ir jo žmonai atvykus į Maui salą 1820 m. Filmas spalvotas su gražiais vaizdais. Puikus suaugusiems, bet rekomenduojamas tik subrendusiems jaunuoliams dėl kai kurių vartojamų išsireiškimų ir realios gimdymo scenos. Netinka vaikams.

HAWKS AND THE SPARROWS. Italų filmas su paraštėm anglų kalba. Tai pasaka apie žmogų (Toto) ir jo sūnų, jiems keliaujant gyvenimo keliu. Ironiškai išryškinamos žmogaus silpnybės. Įdomu tik suaugusiems.

THE HERO’S WIFE. Įdomios tematikos filmas apie vyro ir moters dvasinį bei emocinį atsinaujinimą. Visgi šiam izraelitų statytam filmui trūksta meninio apipavidalinimo. Įdomus tik suaugusiems.

HOMERE. Šiame vakariečių filme Paul Newman gabiai suvaidina žmogų, kuris tiki teise gyventi pagal savo nusistatymą, atmetant visuomenės nepagrįstus įsitikinimus, hipokritiškumą ir priimtą, bet kartais beprasmį etiketės kodą. Toks jo šaltas atsitraukimas nuo žmonių tampa išmėgintas, kada karieta, kurioje jis ir dar keli žmonės keliauja, apiplėšiama. Kiti aktoriai yra Frederic March (neteisus valdininkas) Barbara Rush (jo žmona), Diane Cilento (didvyrė) ir Richard Boone (sukčius). Filmo tekstas ir pastatymas yra pirmos eilės. Patartinas pamatyti suaugusiems ir subrendusiems jaunuoliams, bet netinka vaikams.

THE HOSTAGE. Daug nepretenduojanti intriga apie šešių metų berniuko pastangas pabėgti iš žudiko nagų. Filmas spalvotas ir tinka visiems, išskyrus patiems jauniausiems.

HOTEL. Naujojo Orleano elegantiškame fone pastatyta melodrama suteikia neblogo pasilinksminimo. Netinkama vaikams.

HOTEL PARADISE. Šiame senoviškame prancūzų farse Alec Guiness, Robert Morley ir Gina Lollobrigida susitinka nusigyvenusiame viešbutyje, laukdami paskyrimų darbui. Vaidyba puiki; netinkama tik vaikams.

HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING. Pagal to pat vardo pasisekusį muzlkalinį veikalą, šiame filme Robert Morse atkuria ambicingo langų ploviko charakterį. Mokėdamas gudriai paveikti žmones, jis greitai įkopia į viršūnes didelėj bendrovėj, kuri tokio plataus masto, jog niekas nežino, ką kiti joje dirba. Veikalas nelabai pritaikytas filmui, todėl vietomis scenos perdėtos ir charakteriai neįtikinantys. Filmas spalvotas ir linksmo pobūdžio, bet netinkamas vaikams.

THE HUNT. Ispanų filmas apie keturius vyrus, kurie išeina medžioti kiškių, bet bemedžiodami patys susinaikina. Tai simboliškai atitinka ispanų civiliniam karui ir jo pasekmėm. Paraštės anglų kalba. Suaugusiems labai įdomus, bet netinka vaikams.

HURRY SUNDOWN. Labai banalus dialogas, stereotipiški charakteriai padaro šį filmą nuobodžia melodrama. Veikalas vaizduoja vieno ūkininko ir jo negro kaimyno pastangas apsaugoti savo žemę nuo pramonininkų, norinčių ją nupirkti. Filmui trūksta realumo ir gyvumo. Netikus niekam.

I DEAL IN DANGER. Robert Goulet, kaip šnipas, infiltruoja aukštą nacių štabą šiame Antrojo pasaulinio karo filme. Filmas spalvotas ir neblogas tokio žanro pastatymas.

I LIVE IN FEAR. 1955 metais japono Akira Kuronawa pagamintas filmas stipriai kaltina žmonių pasyvumą prieš atominės bombos pavojų. Paraštės anglų kalba. Filmas įdomus vyresniesiems, bet netinka vaikams.

IS PARIS BURNING? Ilgas ir gana komplikuotas filmas, kaip Paryžius išlaisvinamas iš nacių ir išgelbėjamas nuo Hitlerio įsakymo miestą visiškai sunaikinti. Neblogas filmas, bet netinka vaikams (plačiau žr. “Laiškai Lietuviams”, kovo nr., 130 psl.).

ISLAND OF TERROR. Gera vaidyba ir vaizdingu realumu gerai pasisekęs anglų gamybos baisenybių filmas. Vienoje britų salelėje mokslininkas, mėgindamas sukurti organizmą, kuris sunaikintų vėžio ligą, netyčia sukuria gausiai besidauginančias baisenybes, panašias į vėžlius, bet su gyvatės galvom. Tie gyviai minta kalcium, iščiulpdami jį iš kitų gyvių kaulų. Mokslininko pastangos sunaikinti savo baisius kūrinius ir išgelbėti jais užpultos salos gyventojus sudaro įtemptos, įtikinančios ir gerai suplanuotos dramos įspūdį. Filmas spalvotas. Baisenybių mėgėjams — siaubo puota. Vaikams perdaug baisus.

IT HAPPENED HERE. Žiaurus, tarsi dokumentarinis atvaizdavimas to, kas būtų galėję įvykti, jei naciai būtų išsikėlę ir užėmę Angliją Antrojo pasaulinio karo metu. Filmas netinkamas vaikams. Gana įdomus suaugusiems ir subrendusiems jaunuoliams.