JAUNIMO CENTRO STATYBOS VAJUS

Jaunimo Centras Čikagoje pasidarė per ankštas. Juo naudojasi tūkstančiai lietuvių, bet pastaruoju metu jau nebegali sutilpti. Todėl planuojama nauja statyba. Tam reikia lėšų. Tėvai Jėzuitai paskelbė Jaunimo Centro statybos vajų. Vajaus talkininkams pramatomos dovanos: automobilis, spalvota televizija, geras šaldytuvas, komplektas baldų, gyvas šuo ir brangus kailis. Atspausdinta

50.000 knygučių su bilietais. Kiekvienoje knygutėje bus 5 bilietai po $1.00. Jas galima užsisakyti žemiau nurodytu adresu. Laimėjusio bilieto išplatintojas gauna 100 dol.

Visi Amerikos ir Kanados lietuviai yra labai prašomi įsigyti kuo greičiausiai JC statybos vajaus bilietus, nes šių metų rugsėjo-spalio mėn. yra pramatomas JC statybos žemės prakasimas. O gruodžio mėnesi bus jubiliejinė 10 metų vakarienė, kurios metu bus įteiktos laimėtojams JC statybos vajaus dovanos. Kas nusipirks 10 knygučių, galės dalyvauti jubiliejinėje vakarienėje nemokamai.

Skubiai kreipiamės į savo geradarius ir JC statybos rėmėjus, nes norime 1968 metų ankstyvą pavasarį pradėti statybą, kad Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 50 metų sukakties proga galėtume padovanoti mūsų tautai Jūsų visų sudėtas aukas, įkūnytas naujame Lietuvos kultūros švyturyje.

Paaukojusieji $1.000 bus ypatingi JC geradariai, kurių vardai bus įrašyti į marmurinę lentą, kad ir ateinančios kartos žinotų jų pasišventimą tautai.

Bilietų užsakymus ir aukas siųsti: Rev. J. Kubilius, S. J., 2345 West 5Sth Street, Chicago, Illinois 60636.

SIBIRO LIETUVIŲ PAVEIKSLAS

Sibiro Kankinių Motinos paveikslas, kurį paprastoje skardoje iškalė nežinomas vilnietis, Sibiro tremtinys, po ilgametės kelionės pasiekė Jėzuitų Namus Čikagoje. Jis vaizduoja Aušros Vartų Marijos atvaizdą (žr. “L. L.”, vasaris, 49 psl.); iš Sibiro išgabentas tremtinių, vykstančių generolo Anders armijon, Lenkijos ambasadoriaus Beirute dr. Zawadskio perduotas Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungai, kuri savo ruožtu pavedė jį Lietuviams Jėzuitams. Tėvai Jėzuitai, pritariant lietuviškajai visuomenei, ruošiasi sukurti pastovią šventvietę šiam paveikslui savo koplyčioje Čikagoje. Tad prašo visų pagalbos. Aukas prašome siųsti: Jesuit Fathers, (Sibiro paveikslo šventvietei), 2345 W. 56th St. Chicago, 1Ill 60636.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

THE SEASONS by Kristijonas Donelaitis. Rendered from the Lithuanian into English verse by Nadas Rastenis. Introduction and editing by E. Tumas, Ph. D. Dail. V. K. Jonyno viršelio aplankas ir keturių metų laikų vinjetės. Išleido “Lietuvių Dienų” leidykla, 4364 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90029. 128 psl. Kaina: minkštais viršeliais — $3.00, kietais — $4.00. Pirmą kartą anglų kalbon išversti K. Donelaičio “Metai” yra didelis lietuvių kultūrinis laimėjimas.

Stasys Yla. MODERNI MERGAITĖ. Knyga bręstančiai mergaitei, gyvenimiška, konkreti, pačių mergaičių mėgiama (pirmoji laida išpirkta). Antroji laida — 1967. Iliustravo N. Vedegytė-Palubinskie-nė. Išleido ir spaudė Immaculata Press, Putnam, Conn. 352 psl. Kaina — $4.00