ANTANAS SAULAITIS, S. ].

     Jokiu modernaus laikotarpio metu nebuvo tiek stovyklaujama, kiek dabar, o ypatingai Šiaurės Amerikoje plintančiuose viešuose miškuose, bei įvairiose stovyklavietėse.

     Reikšminga, kad lietuvių tarpe stovyklavimas, prasidėjęs kariuomenėje ir skautų sąjūdyje, išeivijoje daugėja ir auklėjimo požiūriu užima jau nebe antraeilę vietą. Visuomenė stovyklas remia dėl jų bendruomeninio vaidmens.

     Šeima kiekvienam yra pilniausia lietuviškoji bendruomenė. Iš šio saugaus ratelio vaikas tiesia ranką ir pamažu išeina į kitas mažas bendruomenes — draugų būrelį, mokinių klasę, organizacijos vienetą, kol paaugęs giliau įsijaučia į tautinę, valstybinę, profesinę, religinę bendruomenę ir subrendęs kuria savo šeimą.

     Išeivijos sąlygos riboja lietuviškųjų bendruomenių apimti, nes aplinka skiriasi. Net lituanistinė mokykla, lietuviškumo nugarkaulis, tėra keleto valandų įvykis. O vasaros stovykla tada tampa bendruomeninio lietuviškojo gyvenimo mokykla bei pergyvenimas kaip tik tuo jautriu brendimo metu, kai pirmą kartą kiti žmonės, jų rūpesčiai, ypatybės, artumas pasidaro labai svarbus.

     Maža yra vasarų augančio žmogaus gyvenime, ir laiminga ta šeima, kuri remia stovyklas ir savuosius žūt būt išleidžia kasmet. Tuo būdu vasarą vyksta apie 50 jaunimo stovyklų su apie 5,000 dalyvių. Apie pusė organizacijoms priklausančių vaikų tėvų neturi laiko ar dėl kitų priežasčių nesugeba savo vaikų aprūpinti šiuo išeivijoje reikalingu smagiu pergyvenimu. Deja, nėra duomenų apie nepriklausančius lietuviškom jaunimo organizacijom.

     Lietuviškoji stovykla puoselėja bendruomeninę mintį efektingiau už ilgas ir sudėtingas moralizuojančias paskaitas, nes sumaniai ir iš anksto paruošta vaiko psichologijai pritaikyta programa savaime skverbiasi į sąmonę, pasąmonę, jausmus ir pomėgius per žaidimus, vakarines programas, ypač dainas, per gamtos grožį ar jėgą ir draugystę.

     Po smagios vasaros lengviau kalbėti lietuviškai, maloniau dalyvauti organizacijos užsiėmimuose, įkandamesnės knygos bei leidiniai, lietuviškiau ir šeimoje gyventi.

VASAROS STOVYKLOS JAV ir Kanadoj šią vasarą (sąrašas nepilnas): Akademikų skautų suvažiavimas Pattowattamie, Mich., VII. 1-4. Jūrų skautų jubiliejinė stovykla, New Wasaga, Kanadoj, VIII 12-21. Moksleivių ateitininkų: vyresniųjų — Dainavoj, Manchester, Mich., VII. 2-16; jaunesniųjų — ten pat, VII. 2-16; Kanadoj, New Wasaga, VII. 23 — Vm. 6; Rytiniam JAV pakrašty, Kennebunkporte, Maine, VIII. 6-20. Skautų: Bostono skautų, Barnstead, N. H.; VIII. 6-12, Čikagos ir Klevelando, Rakas, Custer, Mich., VII. 1-15; Niujorko ir Hartfordo, Ąžuolyne, Lisbon, Conn., VIII. 16-26; Montrealio, Baltijoj, VII. 23 — VIII. 6; Toronto, Romuvoj, Ravenscliffe, Ont., VII. 15-29; skautų ir skaučių vadovų, Rakas, Custer, Mich. VIII. 19-27. Taip pat: Jaunimo (L. B.) stovykla, Expo 67, Valleė Bleu, Que„ nuo VIII. 27. Mergaitėms — reng. Nek. Pr. Seserys, Dainavoj, VII. 17-31, ir Putname, VII. 2 — VII 30. Tėvų Pranciškonų reng. Kennebunkporte, VI. 30 — VII. 28, ir Tėvų Marijonų, reng. prie Čikagos. Aušros klubo, Wasagoj, VII. 8-22, Gerojo Ganytojo, Toronte, nuo VII. 8.