Mieloji Sese,
 
     Rašai, kad rengiesi ištekėti — žengti į naują gyvenimą. Dėl to slegia Tave rūpesčiai, kankina abejonės ateitimi. Suprantu dabartinius Tavo rūpesčius. Žinau, kad Tu, kaip ir daugelis kitų mergaičių, besirengiančių ištekėti, kartais savo mintyse pasistatai meilės rūmą aukštai kalnuose, pačioje viršūnėje, šalia puikaus ir išdidaus kalnų erelio. Matai tą rūmą, skęstantį auksiniuose saulės spinduliuose... Bet, žiūrėk, ir vėl matai tą savo busimąjį gyvenimą skurdų, liūdną... Dėl to, lyg žvejys, grįžti nuo įsiutusios audringos jūros ir atidedi savo kelionę į tą audringą šeimyninį gyvenimą.
 
     Visiškai suprantama, kad Tave baugina skaudūs šių dienų šeimyninio gyvenimo faktai —šimtatūkstantiniai šeimų skyrybų daviniai. Ne juokais Tave verčia susirūpinti, kad nepatektum į tų nelaimingųjų skaičių. Bet ką Tu pasakytum, jei kas nors niekuomet neitų į mišką tik dėl to, kad ten gali užtikti vilką? Panašiai yra ir čia. Reikia tik tinkamai pasiruošti vedybiniam gyvenimui, ir jis nebus toks baisus.
 
     Be to, žinok, Sese, kad tas didžiules išsiskyrusiųjų porų virtines sudaro žmonės, nejaučią nei religinės nei tautinės pareigos, nepasiruošę rimtam gyvenimui, lengvabūdžiai. Jie neturi jokio gėdos jausmo, visai nesistengia patys susikurti šeimyninės laimės, bet nori būti tik kino ekranų laimingųjų eilėse.
 
     Bet juk Tu ir Tavo busimasis esate vaikai tos tautos, kuri šimtmečiais kovojo už šviesesnę ateitį. Jums yra įgimta kovoti, jūs žinote, kad niekas savaime nepasidaro, suprantate, kad, norint ką nors pasiekti, reikia valios, ryžto, pasiaukojimo. Judu taip pat žinote, kad šeimyninio gyvenimo laimė daug priklausys nuo to, ar mokėsite dvasinius šeimos reikalus statyti aukščiau už materialinius.
 
     Be abejo, vedybiniam gyvenimui reikia tinkamai pasiruošti. Gyvenimo draugą leisk rinktis savo protui, o ne jausmams. Kad neapsigautum ir nereikėtų po laiko gailėtis, stenkis prieš vedybas gerai pažinti savo busimąjį gyvenimo draugą. Turi surasti būdus įsibrauti į giliausias jo sielos gelmes, kad pažintum jo dvasią, charakterį, kad pamatytum, ar galėsi su juo sugyventi, ar galėsi jo charakterį suderinti su savuoju. Žinok, kad kuo giliau nusileisi į jo dvasios labirintus, juo stropiau juos išžvalgysi, tuo geriau suprasi, ar su juo galėsi būti laiminga.
 
     Nemanyk, kad meilė išlygins visus nelygumus Tavo būsimoje šeimoje. Dažnai perkrauta meilė netikėtai greitai sugniūžta. Laimingos šeimos yra tik tos, kurios pajėgia išlaikyti dvasinę meilę. Turi žinoti meilės išlaikymo būdus ir jos žuvimo priežastis.
 
     Meilė, panašiai, kaip gyvybė, gimsta ir miršta, tik toks skirtumas, kad meilė gimsta nematant, nejaučiant, o miršta skausmingai. Meilė yra švelniausių žmogaus jausmų išraiška, todėl švelnumu ją reikia ir prižiūrėti. Meilė yra dvasinio žmogaus gyvenimo dalis, dėl to jos žmogus siekia ir be jos jaučiasi nelaimingas. Jei šeimoje nuolat rusens meilė, nepristigs nei jėgos sunkiai gyvenimo kovai, nepritruks laimės, nors teturėtum tik trupinėlį medžiaginių gėrybių. Meilė paskatins aukotis vienas už kitą ir už šeimos interesus. Meilė turi būti palaikoma abipusiu taktu ir pagarba vienas kitam. Tu ją stenkis palaikyti savo moterišku jautrumu bei švelnumu. Nepamiršk, kad moteriškas švelnumas yra daug stipresnis už vyro fizinę jėgą.
 
     Jei norėsi, kad neužgestų meilė ir laimė Tavo šeimoje, turėsi surasti laiko ir galimybės tinkamai išgyventi šeimynines, religines ir tautines tradicijas. Tenebūna Tavo šeimoje baigta diena be rimties valandėlės. Medžiagos šiam tikslui Tu užtenkamai galėsi rasti, tik reikia noro.
K e l i   p r a k t i š k i   p a t a r i m a i
 
     Šie dalykėliai, kuriuos čia minėsiu, gal Tau atrodys tik smulkmenos, bet jie daug prisidės prie šeimos laimės. Neužmiršk taupumo. Stenkis visas išlaidas taip tvarkyti, kad jos neprašoktų pajamų. Koks bebūtų
 
     Tavo vyro charakteris, nuvargusiam leisk pailsėti, išalkusį tinkamai pavalgydink. Išalkęs ir pavargęs žmogus visuomet yra nervingas. Leisk vyrui pirma į Tave prabilti, o tik paskui statyk jam klausimus, siūlyk aptarti malonius ir nemalonius šeimos reikalus.
 
     Jeigu turėtumėt abudu su vyru per dieną dirbti ne namie, tai parėję namų ruošos darbus taip pat pasidalinkite. Neišstumk vyro iš šeimos darbo į gatvę ar pas draugus. Abiem atlikti ruošos darbus bus daug lengviau, ir tas judu labiau suartins. Šeimai paaugus, į tą darbą įtraukite ir vaikus.
 
     Pabaigę darbą, visi drauge galėsite pailsėti, nueiti į kiną, į teatrą, pas draugus. Taip įtraukus vyrą į bendrą šeimos gyvenimą, pamatysi, kad pačiai bus lengviau ir jis bus labiau patenkintas. Tarp judviejų bus daug tampresnis ryšys.
 
     Žinok, miela Sese, kad kurti šeimą yra Tavo, kaip tautos ir žmonijos gyvybės palaikytojos, pirmoji pareiga. Atlikdama šią pareigą, Tu atliksi savo pareigą ir Dievui bei Tėvynei, o drauge ir savo asmeninę laimę surasi. Sukūrusi stipriais moraliniais ir tautiniais pagrindais šeimą, atiduosi savo tautai jai priklausančią duoklę, nes šeima yra tautos pagrindas. Mūsų tautos ateitis priklausys nuo mūsų dvasinio pajėgumo, kurį šiose sąlygose gali palaikyti tik šeima.
 
     Vieną kartą pasaulis bus priverstas pakeisti savo klaidingas pažiūras. Pamatys, kad yra labai neteisinga vertinti žmones ir tautas pagal jų medžiaginį ir fizinį pajėgumą. Supras, kad dvasinių vertybių galia pirmauja žmonių santykiuose. Tad visomis jėgomis ruoškimės garbingam savo tautos ir valstybės atstatymui, laimingam, laisvam gyvenimui, kuriam mes lietuviai turime ir moralinę ir juridinę teisę.
 
     Graži laiminga mūsų tautos ateitis priklausys ir nuo Tavęs, kaip būsimos šeimos židinio saugotojos. Todėl, nors šių dienų gyvenimas yra audringas ir apsiniaukęs, ryžkis kurti šeimą ant tvirto religinio ir tautinio pamato, o pamatysi, kad Tavo ir visos mūsų tautos gyvenimas prablaivės.
 
 Tavo vyresnioji sesė Z. J.