Mes, lietuviai katalikai, vis labiau ir labiau esame traukiami į modernųjį gyvenimą. Jis daug kuo skiriasi nuo mūsų buvusio gyvenimo Lietuvos sodžiuose ir miesteliuose. Noroms nenoroms mes turime įsijungti į didmiesčių gyvenimo ir fabrikų mašinų ritmą. Naujasis gyvenimas miestuose daugelį žavi savo turtingumu, įvairumu, visokiausiomis galimybėmis. Tokiems žmonėms yra didelis pavojus žiūrėti į moderniojo žmogaus vaizdą, kaip į savo idealą ir persisunkti moderniųjų laikų dvasia, kuri didesne savo dalimi yra pagoniška.
 
      Tokiu būdu mes nustotume ir lietuviškos, iš savo tėvų paveldėtos katalikiškos dvasios. Deja, su ne vienu taip jau atsitiko. Nuliūdę žiūrime, kaip mūsų draugai tampa masės žmonės, naujieji pagonys. Ar dėl to kalta krikščionybė? Ar katalikybė negali patenkinti moderniųjų laikų reikalavimų? Visai ne, katalikybė niekad nesustingsta, ji visada jauna. Ji klesti ir didmiesčiuose, kur katalikiškas gyvenimas yra gyvas ir modernus, ji klesti ir darbininkų sluogsniuose. Taip, pav., Belgijos 50% organizuotos darbininkijos yra katalikų darbininkų sąjungoje (unijoje). Ten tikintieji yra modernūs katalikai, aktyviai dalyvaują gyvenime ir nė kiek neatsilieką nuo naujųjų laikų.
 
      Ir mums nėra kitos išeities: arba turėsime anksčiau ar vėliau netekti mūsų bočių apginto ir išsaugoto katalikiškojo tikėjimo, arba tapti moderniu kataliku. Čia ir norėčiau Tau patiekti keletą minčių, padedančių veržtis į modernaus pilnutinio kataliko tipą.
 
D ž i a u g s m a i   i r   p r a r a j o s
 
      Naujųjų laikų žmogus pirmiausia nori gyventi pilnu žmogiškuoju gyvenimu, gyventi visa savo prigimtimi, naudotis visais gyvenimo malonumais, kultūros ir technikos teikiamais patogumais. Nori sportuoti, žaisti, iškylauti, patenkinti savo proto žingeidumą ir gėrėtis visomis grožybėmis. Palyginti lengvai kišenėn patenkąs pinigas, trukšminga propaganda gundo jį galvotrūkčiais pasinerti į modernaus gyvenimo džiaugsmus, paleisti visas vadžias.
 
      Tikėjime jis neieško nei džiaugsmo, nei paguodos, nei stiprybės. Mano, kad tik darbas, apsukrumas, mokslo ir technikos laimėjimai neša jam laimę. Juk gerai einasi ir be Dievo! Kuriems galams nusigalėti, aukotis, atgailauti, atsisakyti malonumų? Todėl Dievu visai ir nesirūpinama, religija visiškai ignoruojama. Kai kurie net šaukia, kad katalikybė neleidžia visoj pilnumoj išsivystyt žmogaus prigimčiai! Jos reikalavimai esą tik laisvę kliudą varžtai!
 
      Iš tikrųjų ne taip yra. Kristus mums nedraudžia naudotis jokiais  n e k a l t a i s  džiaugsmais ir gyvenimo pilnybe. “Aš tam atėjau į pasaulį, kad jūs turėtumėte gyvenimo ir apsčiau turėtumėte”. Panašiai kalba ir Šv. Paulius: “Džiaukitės ir vėl sakau jums džiaukitės!” Mes katalikai galime drąsiai naudotis visais tyrais gyvenimo džiaugsmais. Mums jokia gyvenimo sritis nėra uždrausta. Modernūs katalikai stovi visose srityje dažnai pirmose vietose. Ir kūno bei kūniškųjų malonumų Katalikų Bažnyčia niekuomet nelaikė blogybe ar velnio padaru.
 
      Tik mes katalikai nenorime pasitenkinti vien prigimties bei kultūros sritimis ir atsižadėt dar vienos žmogiškosios gyvenimo pusės — religinės srities. Mes nei sąmoningai nei nesąmoningai nenorime išsižadėti dar vieno žmogui prieinamo pasaulio, į kurį Dievas savo malone atvėrė mums duris, būtent — dieviškojo pasaulio ir jo teikiamų vertybių!
 
      Be abejo, katalikas negali naudotis nešvariais džiaugsmais, nesveikais, žmogaus prigimčiai prieštaraujančiais malonumais. Jis turi laikytis ano dieviškojo pasaulio reikalavimų, kurių netikintis modernusis žmogus neboja. Bet už tai jau ir šioje žemėje katalikas nieko nepraranda, tik išvengia tų nelaimių, kurios nuolat gula ant nesilaikančių tų dieviškųjų reikalavimų. Jis išvengia tų blogybių, kurias anksčiau ar vėliau ant savo kailio patiria tas, kurs viską sau leidžia. Nervų ir lyties ligos, abortai, karai, bolševizmas su visomis savo pasekmėmis — tai vis tų dieviškų įstatymų nesilaikymo vaisiai.
 
H a r m o n i n g a   s i n t e z ė
 
      Taigi, mums lietuviams katalikams, vis labiau įsitraukiant į modernųjį gyvenimą, yra būtina išvengti tų naujųjų laikų neigiamybių ir tų prarajų. Ir tai visai nesunku. Norėdami išvengti tų neigiamybių, pasinaudokime teigiamybėmis. Mes turime tapti modernūs katalikai, visas žmogiškojo gyvenimo sritis sujungdami harmonijon su dvasiniu, antgamtiniu pasauliu. Kristus tai išreiškė palyginimu: “Dangaus karalystė panaši į raugą, kurį moteriškė ėmė ir įmaišė trijuose miltų saikeliuose, kolei visa įrūgo”. Tai amžinai sena ir amžinai moderni kiekvieno kataliko pareiga: perimti žmogiškąjį gyvenimą dieviškuoju, sujungti harmonijon žmogiškąjį pasaulį su antgamtiniu, žmogiškumą su malone. Ir ši darni, harmoninga sintezė yra galima su Dievo pagalba kiekvienam rimtai besistengiančiam žmogui. Tai vyksta visiškai nieko nesugriaujant, visai natūraliai, kaip krentančio vandens perkeitimas elektros srove, kaip negyvosios medžiagos perėjimas į gyvio organizmą.
 
Moderniojo kataliko uždaviniai
 
      Šią harmoniją tarp tų dviejų pasaulių turi imtis tuojau konkrečiai įgyvendinti. Pagal savo pajėgumą turi stengtis pasinaudoti visomis žmogiškojo gyvenimo ir moderniųjų laikų teikiamomis gėrybėmis, kad nepasiliktum atsilikęs nuo gyvenimo, bet eitum dar keletą žingsnių pirma jo. Mat, neverta katalikui tapti paniurėliu, visa kas nauja niekinti, kritikuoti.
      Šviesus, drauge su laiku einąs katalikas, anot vysk. Sailerio, nepadaro laiko dvasios vienintele savo taisykle, padedančia pažinti tiesą, gėrį ir grožį, bet stengiasi pats viską nuodugniausiai, visai nepartiškai ištirti. Radęs ką gera, jis tuo naudojasi. Bet jei moderniosios dvasios reiškiniuose gėris yra susimaišęs su blogiu, tai tenka ramiai palaukti, kol jie parodys tikrąjį savo veidą: arba tiesa tau pasidarys regima, gėris siektinas, arba pasirodys jų priešingybė— piktas. Ir mūsų laikais Dievas veikta pats ir per žmones. Jei pats nepajėgtum ko nors ištirti ir susidaryti teisingos nuomonės, tai pasiklausk modernaus, praktikuojančio kataliko — šviesuolio.
 
      Krikščioniškosios drausmės pagalba reikia įprasti laikytis sveikos žmogaus prigimties bei Dievo įsakymų nustatyto saiko ir žūt būt išvengti nedorybės, nors ji ir labiausiai viliojančioje formoje reikštųsi. Be abejo, ji tave vilios, draugai ir viešoji nuomonė spaus, bet jei pavartosi visas priemones, laimėsi. Nuolatinis savęs valdymas, geri įpročiai ir vengimas artimiausios nuodėmės progos tave apsaugos. Šitas ramus saikingumas ir ryžtingas priešinimasis žemajam savo egoizmui veiks ir kitus, kaip šviesus pavyzdys, padės gimti ir kurtis sveikoms modernioms formoms ir papročiams. Tai kilni kataliko veikla ir įnašas į naujų laikų lobyną.
 
      Visus savo darbus, malonumus ir bendrai visą gyvenimą įprask pakelti aukštyn ir duoti jiems antgamtinę reikšmę, sužadindamas gerą intenciją. Kiekvienas, nors ir mažiausias darbas, atliktas esant Dievo pašvenčiamoje malonėje ir su gera intencija, turi daug reikšmės ir duoda daug naudos amžinam gyvenimui. Nereikia užmerkti akių tiesai, bet visur matyti Dievo grožio, galybės ir išminties atspindžius.
 
      Atvirai prisipažinkime, kad po didžiojo karo Lietuvai atgavus nepriklausomybę, mūsų tėvai nepajėgė jaunosios kartos persunkti tikrai lietuviška katalikybės dvasia. Lietuva sparčiai pagonėjo. Panašiai atsitiko ir su išemigravusiaja karta. Nepadarykim tos klaidos ir mes, pakluvę į naujas gyvenimo sąlygas. Mūsų nusikaltimas būtų didesnis, nes būdami labiau apsišvietę, turėtume pasimokyti iš netolimos praeities. Be katalikiškosios dvasios, be lietuviškų religinių papročių mes greitai išnyktume svetimtaučių ir moderniosios pagonybės jūroje.
 
      Todėl dabar visų mūsų pareiga yra tokiu pat veržlumu, kokiu mes rūpinamės savo pragyvenimo užtikrinimu, lietuvybės išlaikymu, rūpintis tapti moderniais katalikais, harmoningai sujungiant medžiaginį ir antgamtinį gyvenimą.
 
P. Daugintis, S. J.
Tautieti,
 
Tu visada esi jautrus lietuviškiems reikalams. Spauda yra tas neišsekantis šaltinis, iš kurio trykšta lietuvybė, o drauge ir Tavo stiprybė. Šie žurnalai Tau būtinai reikia užsiprenumeruoti:
 
      1.    Visuomet aktualūs ir arti širdies “LAIŠKAI LIETUVIAMS”, tik $1 metams:
 
      2.    Vienintelis vaikų laikraštis “EGLUTĖ” $3 met.:
 
      3.    Suaugusiems nepakeičiami kultūros nešėjai “AIDAI”, $5 metams.
 
L. R. K. Susivienijimo įgaliotinis K. Kleiva užsako šiuos žurnalus visiems, net jeigu šiuo metu negali nė kiek pinigų įmokėti. Tuojau rašyk arba telefonuok, ir viskas bus sutvarkyta. K. Kleiva, 7029 S. California Avė., Chicago 29, 111., tel. HEmlock 4 - 4557.