Šiandien beveik visi pedagogai ir auklėtojai yra tos nuomonės, kad vaikui reikia tinkamu laiku ir tinkamu būdu paaiškinti kai kuriuos dalykus, kurie yra susiję su lytiniu žmogaus gyvenimu, ypač jei patys vaikai kreipiasi į tėvą ar motiną klausdami, pav., kaip atsirado nauja sesutė ar naujas broliukas. Jau vaikai, ypač didesni, netiki šiandien pasaka apie gandrą, kuris “tėvams vaikučius atneša”. O tėvams ir mokytojams bei auklėtojams ne vistiek, ar vaikutis pasisemia žinių apie visus tuos dalykus iš tyrų šaltinių, ar iš tokių, kurie yra purvini ir užnuodyti, kurie sužaloja vaikučio sielą visam gyvenimui.
 
      Taigi, daugumas sutinka su ta nuomone, kuri sako, kad kai kuriuos dalykus reikia vaikučiams tam tikru laiku paaiškinti, bet nėra dar pakankamai išsiaiškinta, kaip tai praktiškai padaryti. Labai dažnai tenka iš tėvų išgirsti nusiskundimų, esą, niekas nenurodo ir nepaaiškina, kaip, kokiu būdu suteiktinos vaikučiui tokios ar kitokios žinios. Ne kiekvienas tėvas ir ne kiekviena motina jau savaime sugeba tai padaryti. Tėvai mielai ką nors tuo klausimu pasiskaitytų. Ir juo didesnę tėvai ir mokytojai jaučia atsakomybę už dorinį ir, iš viso, dvasinį vaikučių gyvenimą, juo atsargesni ir baikštesni yra tuose dalykuose. Bet jie dažnai nesuvokia, kad kaip tik jų perdėtas atsargumas ir nesveika baimė pastumia kartais vaikutį į varginančią problematiką.
 
      Jau yra šiek tiek tais klausimais ir literatūros. Buvo gerų rašinių periodinėje spaudoje. Labai rekomenduotina yra Petro Maldeikio knygutė: “Seksualinis Auklėjimas”. Yra tokios literatūros ir kitomis kalbomis. Med. dr. G. Ockel, knygoje “Sag Du es Deinem Kinde” (Falken Verlag), ne tik pareiškia savo nuomonę, bet ir praktiškai nurodo, pasiūlo, kaip reiktų su vaikučiu pasikalbėti, kaip jį palaipsniui supažindinti su naujojo žmogaus, kūdikio, atsiradimo faktu.
 
      Šių eilučių autorius žada ateityje mūsų visuomenę arčiau supažindinti su kai kuriais tokiais pasiūlymais, bet prieš tai norėtų turėti ir pačios visuomenės pasisakymą. Tam tikslui ir yra parengta čia žemiau patiekiama anketa.
 
      Kiekviena tauta turi savo būdą ir temperamentą, kuris šiek tiek skiriasi nuo kitų tautų būdo ir temperamento. Daug priklauso nuo auklėjimo veiksnių ir papročių. Ir kas tinka rytiečiams, netiks šiauriečiams. Be to, toks platesnės visuomenės pasisakymas klausimą labiau išryškintų ir duotų progos vieniems pasinaudoti kitų patyrimu. Todėl kiekvienas tautietis, ypač tėvai ir auklėtojai, yra prašomi šiais klausimais aiškiai ir išsamiai pasisakyti. Šios anketos daviniai bus labai vertinga medžiaga. Tie daviniai bus atitinkamai sutvarkyti ir patiekti per spaudą mūsų visuomenei.
      ANKETA
Apie vaiko supažindinimą su naujos gyvybės, kūdikio, atsiradimo faktu.
 
      1.    Iš ko Tamsta, mažas būdamas, pirmą kartą išgirdai ir sužinojai apie žmogaus gimimą bei atsiradimą (iš tėvų, mokytojų, draugų) ?
 
      2.    Kokį įspūdį tai tada Tamstai padarė?
 
      3.    Kokia šiandien Tamstos nuomonė apie tai, ar suaugusieji turi vaikui ką nors apie tuos dalykus paaiškinti ar ne? Jei ne, tai kodėl?
 
      4.    Jei taip, tai kodėl?
 
      5.    Kas turi tuos dalykus vaikui paaiškinti (tėvai, mokytojai ar šiaip kas) ?
 
      6.    Kada turi tai padaryti ?
 
      7.    Kokiu būdu?
 
      8.    Jei Tamsta esi tėvas ar motina, tai kaip Tamsta savo vaikui aiškini ?
 
      9.    Jei neaiškini, tai kodėl?
 
      10.    Kokį aiškinimo būdą Tamsta siūlai?
 
PASTABOS.
 
      1.    Kiekvienas yra prašomas atsakymus surašyti ant atskiro lapo, rašant tik vienoje lapo pusėje.
 
      2.    Atsakymai surašytini ta tvarka, kokia čia surašyti klausimai.
 
      3.    Pageidaujama, kad pildantis anketą pažymėtų: vyras ar moteris, vedęs ar nevedęs, profesiją ir amžių.
 
      4.    Pasirašyti nebūtina. Bet jei Tamsta pasirašysi, tai ar galima, minint kur nors Tamstos nuomonę, paminėti Tamstos pavardę.
 
      5.    Prašoma į klausimus atsakyti aiškiai, išsamiai ir sąžiningai.
 
      6.    Užpildytas anketas siųsti šiuo adresu:
 
Kun. Kazys Mažutis  50 W. 6-th St., So. Boston, Mass.