GRAŽINA TULAUSKAITĖ - BABRAUSKIENĖ
 
Praeis tau dienos čia kaip sapnas,
Gal kaip audra sode praeis...
O kas sutiks tave anapus 
Ties nepažįstamais krantais?
 
Ar ir tenai žvaigždė mažutė 
Tave vis kalbins vakarais,
Kai nužydės akių žibutės,
Širdy kai saulė nusileis?
 
Gal dienos tartum pienės pūkas 
Laukų tankioj žolėj paklys,
Kažin kas žaist vis kvies ir šūkaus,
O verks pavargusi širdis.
 

Čikagoj (3143 S. Halsted St.) neseniai yra atidarytas “NEMUNO” knygynas. Jame galima gauti lietuviškų knygų, visokių tautiškų dailės dirbinių, o taip pat pirkti arba užsisakyti “Laiškus Lietuviams”. Telefonas VIctory 2 - 3314.