I
 
     Vėlyvą rudenį daug kas laiko pačiu monotoniškiausiu, pačiu pilkiausiu metų laiku. Ne be pagrindo: medžiai praranda savo lapus, laukai dunkso pliki, be javo, be daržovių lysvių, ir lietaus lašai dažnai barškina į lango stiklą. Bet štai po rudens darganų ir po žiemos ateina metas, kada. padvelkia šiltas pavasario vėjas, sužaliuoja lankos, miške pasirodo žibutės, sodo medžiai paskęsta žieduose... Ir ne vien gamta tampa pavasarį kitokia; žmogus taip pat pasijunta tarsi naujai atgijęs: jam ir ta pati saulė, vasarą taip negailestingai kepinsianti, mielesnė, ir laukas toks brangus artimas pasidaro, ir kaimynui, ne kartą karčią valandą paruošusiam, jis pasirengęs iš širdies atleisti. Taip niūrūs ir malonūs metų laikai, pilkos ir šviesios dienos, linksmos ir sunkios valandos, pasikeisdami lydi mus per gyvenimą.
 
     Kiekvienas mūsų yra ne tik šviesių ir apsiniaukusių dienų matęs, ne vien neįdomiai kasdieniškų ir šventiškos nuotaikos vainikuotų laikotarpių turėjęs, bet mūsų ir su Dievu santykiauta nevienodai. Dažnai mūsų malda yra buvusi vien pareigos išpildymas. Tačiau kartais buvo valandų, kada esame pajutę Dievo didybę ir Jo artumą. Mūsų malda tuokart buvo kitokia: gyva, mylinti, nustebusi, džiaugsminga, ir mūsų širdis mokėjo tada kalbėti su Juo be žodžių.
 
     Daug kam žvaigždėtas dangus giedrią naktį priartina Dievą. Kitiems padvelkia į sielą Jo artumas, beklausant kaip ošia didingos girios. Dažnas, įkopęs į uolotą kalno viršūnę ir pamatęs po savo kojų besidriekiančius laukus ir sodybas, yra pajutęs savyje kažką nežemiška ir savotiškai didinga; tada jis pats ir jo gyvenimas ten žemai, apačioj, atrodė kitoks, negu paprastai.
 
II
 
     Dievo priartinimas mūsų nuotaikai ir širdžiai yra svarbiausias religinių apeigų ir švenčių tikslas. Bažnytinė muzika, paveikslai ir statulos, auksu išsiuvinėti liturginiai drabužiai, iškilmingos procesijos yra sukurtos kalbėti į tikinčiųjų dvasią. Ta kalba tačiau skirtinga įvairių švenčių metu: Kalėdos randa mumyse kitokį atbalsį, negu Didysis Penktadienis ir Advento metas sužadina tikinčiojo širdyje kitokią nuotaiką, negu Devintinių procesija. Šventės ir jų apeigos — tai tarsi durys į Dangų; per ištisus metus Bažnyčia laikas nuo laiko praveria jas ir leidžia mums pažvelgti į Dievą ir Jo šventuosius, vieną kartą parodydama Kristų kaip Karalių, kitą — kaip mažą vaikelį ir t.t. Tačiau iš visų švenčių ir apeigų niekas taip neparodo krikščionio didybės ir Viešpaties galios kaip Velykos. Tai patvirtina ir galingos, pilnos trumfo Prisikėlimo giesmės. Ar nedera tad, kad Velykų varpai įlietų į mūsų sielą džiaugsmo ir naujos jėgos?
     Tu numosi į tai ranka, Mielas Skaitytojau. ir pasakysi, kad lengva džiaugtis, kai nėra rūpesčių ir kai pasisekimas kiekvieną žingsnį lydi. Be to, argi ne labiau šiuo metu mums dera liūdėti, kai esame atplėšti nuo savo gimtojo krašto ir artimųjų, kai dabartis tokia nesvetinga ir ateitis tokia neaiški, gal dar daugiau nepasisekimų ir vargo atnešanti? Taip kalbėdamas, Tu pats sau prieštarauji! Argi mūsų tautos šventės nesužadina Tavyje kasmet naujos meilės savo tėviškei, nors esi atskirtas nuo jos? Ar vasario 16 - toji neranda Tavo lietuviškoje širdyje atgarsio ir dabar, kai nepriklausomybė prarasta? Kaip tad galėtume ranka numoti į mūsų Vado — Kristaus pergalės šventę, juo labiau, kad Jo prisikėlimas bus ir mūsų dalis!
 
     Būdamas Bažnyčios vaikas, Brangus Skaitytojau, nelik gyvenimo Tau uždėtos naštos vergas. Leisk tai savo Motinai pakelti Tavo dvasią aukštyn, kai išgirsi Velykų varpus, kad iš ten pamatytum, kokia garbe baigėsi Kristaus kančios ir kokie džiuginą Prisikėlusiojo pažadai laukia Tavęs ir Tau brangių asmenų. Tuokart Tavo sieloje, pripildytoje paguodos ir vilties, nuaidės Velykų himno žodžiai: “Linksma diena mums prašvito, Aleliuja!”
 
A. Tamošaitis, S. J.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Yearly subscription one dollar. Single copy 10 cents.
 
Entered as second-class matter at the Post Office at Chicago, 111. Additional office of mailing in Putnam, Conn. LAIŠKAI LIETUVIAMS leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S.J. Administratorius Petras Kleinotas, S.J. Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois Telefonas: HEmlock 4-1677.
 
Metinės prenumeratos kaina 1 doleris. Atskiras numeris 10 centų.   Vinjetės J. Pilipausko