Džiugu žinoti, kad Skaitytojai mūsų darbu yra patenkinti, jam pritaria ir jį remia. Praėjusių metų gale paskelbtas “L. L.” platinimo vajus atnešė gražių rezultatų. Platintojams buvo paskirtos ir dovanos, bet visuomet žinojome, kad jie dirba ne dovanai laimėti, o, skleidžiant lietuvišką žodį, padėti savo tautiečiams. Tai matyti ir iš platintojų laiškų. Viena uoliausių platintojų, E. Pauliukonienė, rašo: “Platindama “L. L.”, noriu apaštalauti tautiečių tarpe, lyg įprasminti tremties metą. Sugaištą laiką aukoju Aukščiausiam, kaip maldą už patirtą Jo globą, kurią jaučiau baisiomis karo dienomis iki laimingo savo gausios šeimos perkėlimo į šią šalį. Esu dėkinga, kad suteikėte man progą prisidėti prie jūsų didelio darbo savo maža auka — “L. L.” platinimu”.
 
    Platinimo vajuje dalyvavo kelios dešimtys skaitytojų. Čia paminėsime daugiausia išplatinusiųjų pavardes, skliausteliuose pažymėdami, kiek egzempliorių išplatino. J. Jonikas, Chicago (229), E. Pauliukonienė, Worcester (170), V. Aušrotas, Toronto (114), V. Rūbas, Cicero (85), P. Kušlikas, Toronto (50), J. Pleinys, Hamilton (42),
 
E. Pauliukonienė
 
kun. A. Sabas, Sudbury (40), A. Kavaliūnas, Chicago (36), K. Keblinskienė, Brockton (36), K. Bradūnas, Baltimore (32), Ses. M. Berarda, Philadelphia (31), R. Gesnerytė, London, Ont. (30), kun. J. Dakinevičius,, Seattle, Wa. (24), Mot. M. Immaculata, Baltimore, Md. (24), O. Rasinskienė, Cicero (21), E. Vilutis, E. Chicago (21), kun. P. Bačinskas, Australija (20), kun. V. Balčiūnas, Roma (18), J. Razauskas, Windsor, Ont. (16), E. Dambriūnienė, Philadelphia (15), kun. V. Pikturna, Brooklyn (15), K. Matkevičius, Hamilton (15), kun. M. Vembrė, Stoughton, Mass. (15), kun. J Klimas, S. Boston (13). Maždaug po 10 egzempliorių išplatino: kun. S. Raila, Phila.; kun. dr. P. Aleksa, Portland; kun. A. Stanevičius, Chicago; J. Navickas, Anglija; J. Sodaitis, Brooklyn; P. Spetyla, Springfield, 111.; A. Giedraitis, New Britain; Z. Miliauskienė, Cicero; P. Sapalas, Chicago; O. Vaitkevičius, S. Boston; K. Bacanskas, Anglija; E. Paurazienė, Detroit. Šiems platintojams, o taip pat ir kitiems, mažiau išplatinusiems, kurių dėl vietos stokos negalime paminėti, labai nuoširdžiai dėkojame.
 
Juozas Jonikas    
    Šia proga norime dar kartą padėkoti ir mūsų atstovams, gyvenantiems įvairiose pasaulio šalyse: kun. J. Steponaičiui (Anglijoje), T. P. Braziui, M.I.C. (Argentinoje), T. S. Gaideliui, S. J. (Australijoje), T. J. Aranauskui, S. J. (Belgijoje), kun. K. Miliauskui (Brazilijoje), T. S. Kulbiui, S. J. ir T. J. Kubiliui, S. J. (Kanadoje), kun. N. Saldukui, S. J. B. (Kolumbijoje), T. K. Pečkiui, S. J. (Prancūzijoje), kun. dr. J. Navickui (Šveicarijoje), T. V. Mikalauskui, S. J. ir T. J. Bružikui, S. J. (Urugvajuje), kun. A Sabaliauskui, S. J. B. (Venecueloje), T. P. Dauginčiui, S. J. (Vokietijoje). Jų visų adresai buvo šių metų “L. L.” 2-me numeryje. Pranešame mūsų naujo atstovo Austrijoje adresą: Mons. Kl. Razminas, Zams b. Landeck 44, Tirol, Austria. Per šiuos atstovus galite užsisakyti laikraštį ir jiems siųsti prenumeratos pinigus. Kai kurie jų yra taip pat daug egzempliorių išplatinę, bet jų pavardžių tarp platintojų nedėjome, nes sunku žinoti, kiek jie patys yra išplatinę ir kiek prenumeratų patys skaitytojai jiems yra atsiuntę.
 
    Laimėjusieji pirmas tris vietas pasirinko pinigines dovanas: I—$150, II—$100, III — $50. Kiti gaus dovanų knygomis. Trumpai supažindinsime skaitytojus su trimis laimėtojais.
 
    Juozas Jonikas laikraščių platinimo darbą pradėjo dar Lietuvoje. Kartą ir ten laimėjo pirmą dovaną, išplatinęs 350 “Liur-do” egzempliorių. Lietuvoje daugiausia užsiėmė gyvulininkyste. Kaip Lietuvoje, taip ir tremtyje, nežiūrint sunkaus darbo, suranda laiko ir spaudos platinimui. Čikagoje pėsčias apėjo daugelį šeimų ir surinko tokį didelį skaičių skaitytojų. Turi gražią šeimą. Šiais metais šventė sidabrinį moterystės jubiliejų.
 
    E. Pauliukonienė Lietuvoje buvo mokytoja. Kaip ji platino “L. L” aprašo pati savo laiške. “Pradėjau skaityti “L. L.” dar Vokietijoje. Praeitais metais pavasarį atvykusi į Ameriką, gavau vieną numerį pasiskaityti iš savo pažįstamos. Laikraštis man patiko, ir pasiryžau jį paplatinti tarp savo pažįstamų. Neturėjau jokios minties dalyvauti konkurse. Tik kai pavyko surinkti kelias dešimtis prenumeratų, tada atėjo mintis ir man pamėginti laimėti premiją. Sąlygos nebuvo palankios. Laiko labai maža. Penkias dienas dirbu fabrike, o šeštadieniais — šeštadieninėje mokykloje. Nors mano šeima ir gausi (6 vaikai), bet jie dar negalėjo man talkininkauti, nes vyriausias
 
 
Vyt. Aušrotas
 
sūnus tik 12 metų. Buvau vaikščiojanti prenumeratų rinkėja: išnaudojau kiekvieną progą — susirinkimus, pobūvius. Kalbindavau visus pažįstamus, sutiktus gatvėje, kiekvieną svečią, atsilankiusį į mūsų butą. Kai surinkdavau didesnį prenumeratų kiekį, tai iki vėlyvos nakties sėdėdavau, kol parengdavau išsiuntimui, nors akys merkėsi ir rytoj vėl laukė čirškianti mašina prie darbo.”
 
    Tikrai daug pasiaukojimo parodė ši spaudos apaštale. Kai kas galėtų pamanyti, kad gal tik dėl premijos ji dirbo. Klystų. Štai kaip ji yra pasiryžusi sunaudoti gautą premiją: “Esu numačiusi 25 dolerius paaukoti Putnamo seselėms, kitus 25 skirti vienam lituanistui, o likusiais, atskaičius išlaidas, paremti lietuvišką spaudą.”
 
    Vytautas Aušrotas, dar jaunas vyras, Kanadoje yra pasižymėjęs spaudos platinimo darbe. Platina ne tik “L. L.”, bet ir kitus įvairius laikraščius bei žurnalus. Sako, kad jam daug padedanti ir jo žmona Sigita. Taip pat esąs dėkingas ir kun. klebonui P. Ažubaliui, priminusiam parapijiečiams, kad užsisakytų “L. L.”. Jis mano, kad Toronte skaitytojų skaičius dar kelis kartus galės pakilti, nes “L. L.’ turėtų lankyti kiekvieną lietuvišką šeimą.
 
    Esame įsitikinę, kad šie spaudos apaštalai ir toliau uoliai varys pradėtą darbą, prisidėdami prie mūsų Tėvynės religinio ir tautinio atgimimo. Nuoširdžiai dėkojame ir visiems gerb. Kunigams Klebonams, kurie savo parapijose remia “L. L.” platinimą. Tik dirbdami visi drauge, galėsime artėti prie savo kilnių idealų.
 
Redakcija ir Administracija