T U R I N Y S
 
 
Atsiųsta paminėti
 
     Faustas Kirša. ŠVENTIEJI AKMENYS. Didaktiniai eilėraščiai. Išleido prel. Pr. M. Juras. Viršelis T. Valiaus. 112 psl. Spausdinta T.T. Pranciškonų spaustuvėje Brooklyne, 1951 m.
 
     Jonas Gailius. KARTUVĖS. Išleido “Rūta”, Rodney, Ont., Canada, 1951 m. Viršelis Živilės Duobaitės. 104 psl. Kaina 1 doleris.
 
     V. Gutauskas, S. J. KAS ŽIŪRI IR NEMATO? TT. Jėzuitų leidinys, Chicago, 1952 m. 92 psl., kaina 1 doleris.
 
     Lietuviškosios knygos mecenatas prel. P. M. Juras knygelės “Kas žiūri ir nemato” autoriui rašo: “Priimkite mano nuoširdžiausius sveikinimus ir linkėjimus daugiau parašyti panašių veikalų kaip “Kas žiūri ir nemato”. Taip nuosekliai ir įtikinančiai parašyta, kad negalima atsigėrėti. Giliausios mintys išreikštos paprasčiausia kalba. Tikiu, jog šis veikalas daugeliui atvers akis ir suartins su Dievu.”
 
     Šią knygelę galima gauti “Laiškų Lietuviams” administracijoje. Kaina 1 doleris. Užsakant iškart ne mažiau kaip 10 egzempliorių — 25% nuolaidos.
 

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Yearly subscription one dollar. Single copy 10 cents. Entered as second-class matter at the Post Office at Chicago, 111. Additional office of mailing in Putnam, Conn.
LAIŠKAI LIETUVIAMS leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesi. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius Petras Kleinotas, S. J. Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Telefonas: HEmlock 4-1677. Metinės prenumeratos kaina 1 doleris. Atskiras numeris 10 centų.
Vinjetės VI. Vijeikio. N. P. Seserų Spaustuvė, Putnam, Conn.