EKSKURSIJA Į EUROPĄ

     "Laiškai lietuviams” organizuoja ekskursiją į Europą 1980 m. birželio 14 - liepos 2 d. Aplankysime šiuos miestus: Romą, Asyžių, Florenciją, Veneciją, Innsbruką, Miuncheną, Oberammergau (Kristaus kančios vaidinimus), Baden-Baden, Liucerną, Ziurichą, Kopenhagą. Ši 19 dienų kelionė su viešbučiais ir maistu kainuos apie 1700 dol.

     Lėktuvu išskrisime iš Niujorko, o Europoje važinėsimės autobusu. Ypatingas šios ekskursijos tikslas — aplankyti garsiuosius Oberammergau Kristaus kančios vaidinimus, kurie būna kas 10 metų. Romoje dalyvausime audiencijoje pas popiežių, turėsime ekskursijas į Tivoli, Capri ar kitur, pagal dalyvių pageidavimus.

     Ekskursijai vadovaus "Laiškų lietuviams” redaktorius J. Vaišnys, S.J. Registruotis galima jau dabar "Laiškų lietuviams” adresu arba kelionių biure: American Travel Service Bureau, 9727 S. Western Ave., Chicago, Ill. 60643.

"LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Sukaktuvinių metų proga skelbiame straipsnio konkursą šiomis temomis:
1. "Laiškų lietuviams” vieta mūsų spaudoje;
2. Kaip aš suprantu tikėjimą;
3. Mišrių šeimų klausimas.

     Rašinys turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir, įdėjus savo tikrąją pavardę, adresą bei telefoną į atskirą vokelį, atsiųstas redakcijai iki 1980 m. kovo mėn. 1 dienos. Už geriausius rašinius skiriamos 4 premijos: I — 150 dol. (mecenatai dr. Milda ir Stasys Budriai), II — 100 dol. (mecenatai Bronė ir Jonas Veselkai) , III — 75 dol. (mecenatas Vytautas Vizgirda), IV — 50 dol. (mecenatė Stefanija Rudokienė).

     Laimėtojams premijos bus įteiktos "Laiškų lietuviams” sukaktuvinės vakarienės metu balandžio mėn. 13 d. Jaunimo Centre.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

THE VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS IN SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. A Report for 1978. Redagavo dr. Tomas Remeikis ir inž. Bronius Nainys. Išleido JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba 1979 m. 200 psl., kaina 5 dol. Galima gauti: Lithuanian-American Community, Inc. 708 Custis Rd., Glenside, Pa. 19038.

Jonas Karvelis. PREKYBININKO KELIU. Prisiminimai 1905-1977. Autoriaus leidinys. 456 psl., kieti viršeliai, kaina 12,50 dol. Gale pridėta 15 puslapių iliustracijų. Veikale sutelkta labai daug įdomios medžiagos. Autoriaus ir leidėjo adresas: J. Karvelis, 9141 Carlyle Ave., Surfside, Fla. 33154.

Balys Auginąs. GIESMĖS ŽYDĖJIMO METAS. Lyrika. Išleido Clevelando lietuvių radijas “Tėvynės garsai” 1979 m. Kieti viršeliai, 140 psl., kaina 5 dol. Gaunama pas leidėją: J. Stempužis, 4249 Lambert Rd., Cleveland, Ohio 44121.

Algirdas Landsbergis. MUZIKA, ĮŽENGIANT Į NEREGĖTUS MIESTUS. Novelės. Išleido “Ateitis”. Kieti viršeliai, 127 psl., kaina 6 dol. Galima užsisakyti pas platintojus arba “Ateities” leidykloje: Mrs. M. Bajorūnienė, 17689 Goldwin Dr., Southfield, Mich. 48075.

TĖVYNĖS SARGAS. Nr. 3(44). Redaguoja Petras Maldeikis, 117 Sunset Dr., Hot Springs, Ark. 71901. Administratorius — Antanas Balčytis, 8619 S. Washtenaw Ave., Chicago, 111. 60629.

DIEVO MOTINOS NUOLATINĖS PAGALBOS PARAPIJA. Šios Clevelando lietuvių parapijos 50 m. sukakčiai paminėti leidinys. Redagavo kun. Gediminas Kijauskas, S.J., padedant įvairiems talkininkams. 112 psl.

LIETUVIS ŽURNALISTAS. Nr. 8, 1979. Lietuvių Žurnalistų sąjungos neperiodinis leidinys. Leidžia Lietuvių Žurnalistų sąjunga, 6601 Densmore Avė., Van Nuys, Cal. 91406. Redaktorė Rūta Klevą Vidžiūnienė, 23500 Via Galera, Valencia, Cal. 91355. Atskiro numerio kaina 1 dol.

Nuoširdžiai dėkojame “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” rėmėjams12 dol. aukojo A. Pužauskas.

Po 7 dol. aukojo: A. Grigaliūnas, O. Girnienė, J. Sandargas.

Po 6 dol. aukojo:A. Mingėla, A. Paulius.

5 dol. aukojo P. Karosas.

Po 4 dol.aukojo: E. Gimbutienė, J. Alyta.

Po 2 dol.aukojo: K. Genčius, A. Stulpinienė, A. Januška, E. Šakienė, M. Vasienė, A. Kuolas, S. Riekutė, E. Ribokienė, E. Šlekys, J. Skladaitis, kun. V. Martinkus, E. Tribinevičienė, V. Sinkevičius, A. Elijošius, V. Matulaitis, prel. A. Bačkis, I. Kerelienė, A. Ignaitis, V. Musteikis, S. Jelionienė, Z. Petreikis, M. Gaputytė, R. Vabolis.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Sau-laitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Kristina Parėštytė, Nijolė Užubalienė, Danutė ir Gediminas Vakariai. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris — 80 centų.