•    Kantone, Kinijoje, katedra vėl pašvęsta religiniam naudojimui. Joje kun. Andrea Lin galėjo aukoti šv. Mišias.

•    Popiežius Jonas Paulius II spalio 28 d. pasmerkė Čekoslovakijoje įvykusį nubaudimą kovotojų dėl žmonių teisių. Kalbėdamas Šv. Petro aikštėje taip pat kėlė balsą, kad būtų sustotas žmonių žudymas Kambodijoje. Kėlė žmogaus teisių reikalą Čilėje bei Argentinoje.

•    JAV-se apie milijonas keliolikmečių kasmet tampa nėščios. Joms gimsta apie 600.000 kūdikių, iš kurių apie pusė nelegalūs. Apie trečdalį visų abortų padaro netekėjusios. Globojimui netekėjusių keliolikmečių nėščių ir susilaukusių kūdikio kasmet JAV-se išleidžiama apie 8 bil. dolerių.

•    Šv. Kryžiaus parapija Čikagoje šiemet atšventė 75 m. sukaktį. Ji buvo įkurta 1904 m. Pirmasis klebonas buvo Aleksandras Skripka. Dabar klebonauja kun. V. Mikolaitis, jam talkina kun. A. Stašys. Pamaldas čia dažnai praturtina Dainavos choras.

•    Prof. P. Rabikausko studija apie Vilniaus universitetą, parašyta italų kalba, išdalinta Vatikano radijo skyriams, duodantiems programą 33-mis kalbomis. Šią studiją ištisai paskelbė Vatikano laikraštis “L’Osservatore Romano”.

•    Pirmas tarptautinis krikščionių filosofų kongresas įvyko Argentinoje, netoli Cordobos. Dalyvavo keli šimtai. Kongreso tema: “Krikščionio filosofija šiandien”.

•    Tarptautinis Eucharistinis kongresas, jau 42-ras, įvyks 1981 m. liepos 6-23 d. Liurde. Jo tema: “Jėzus Kristus — dalinamoji duona naujam pasauliui”. Kongrese bus paminėta 100 m. sukaktis nuo pirmojo Tarptautinio Eucharistinio kongreso, kuris įvyko Lilio mieste, Prancūzijoje.

•    Kambodijos badaujantiems JAV katalikų šalpa lapkričio pradžioje jau pasiuntė 25-tą sunkvežimių konvojų su maistu, vaistais, drabužiais, palapinėmis. Tokie konvojai pradėti siųsti birželio mėn. Iš viso JAV katalikų šalpa numatė pasiųsti įvairių reikmenų Kambodijos badaujantiems už 5,4 mil. dolerių.

•    Vietnamo pastatyta Kambodijos vyriausybė apkaltino, kad nuverstas Pol Pot režimas sunaikino 60.000 katalikų. Tai buvo dalis pastangų sunaikinti tikėjimą tame krašte.

•    Popiežius Jonas Paulius II privačioje audiencijoje priėmė iš Lietuvos atvykusį kun. Pr. Račiūną. Norėdamas nuodugniau su juo išsikalbėti, popiežius kun. Račiūną pakvietė į savo privačius kambarius vakarienės. Kun. Račiūnas dalyvavo popiežiaus Mišiose Misijų dieną.

•    Nobelio premiją laimėjusią Motiną Teresę pasveikino Jugoslavijos prezidentas Tito, savo rašte iškeldamas jos ilgametę veiklą kovojant prieš ligas ir skurdą. Motina Teresė yra albanų kilmės, gimusi Skoplje mieste, Jugoslavijoje.

•    Olandijos vyskupai susirinks Romoje sausio 14 d. pasitarti su popiežium Jonu Pauliumi II apie pasireiškusius stipresnius nuomonių skirtumus tarp vadovaujančių katalikų Olandijoje.

•    Naujoje popiežiaus Jono Pauliaus II biografijoje “A Pictorial Biography of John Paul II” autoriai P. Heblethwaite ir L. Kaufman tvirtina, kad popiežiaus motina Emilija Kaczoromska buvo lietuvių kilmės Silezijos gyventoja.

•    JAV vyskupų suvažiavimas nusprendė paskelbti ganytojišką laišką, kuriame rasizmas skelbiamas esant nuodėme. Jie taip pat nusprendė netalkinti, ieškant nelegaliai įvažiavusių į JAV, kai bus daromas gyventojų surašinėjimas. Nusprendė vyskupų suvažiavimus šaukti tik kartą per metus vieton ligi šiol buvusių dviejų. Vyskupai svarstė klausimą, kaip prisidėti prie sumažinimo Vatikano metinio deficito, kuris siekia milijonus dolerių.

•    Prelatui G. Higgins, JAV katalikų konferencijos Vašingtone sekretoriui specialiems reikalams, buvo paskirtas pirmas tarpkonfesinis žymuo už pasižymėjimą religiniame gyvenime. Žymenį įteikė rabinas J. B. Glaser, pažymėdamas, kad prel. Higgins yra vienas žymiųjų katalikų dvasininkų JAV-se.

•    Protestantų komitetas miestų reikalams įteikė pirmą savo žymenį JAV-se prelatui John J. Egan, specialiam Notre Dame prezidento asistentui, kuris yra taip pat Notre Dame sielovados ir socialinės tarnybos centro direktorius. Jis 1976 m., Čikagoje įsteigė Miesto tarnybos katalikų komitetą, o po to įsisteigė ir protestantų tos rūšies komitetas.

•    Prancūzų maldininkų kelionėje į Liurdą dalyvavo apie 15.000 tikinčiųjų. Šiemetinė prancūzų tautinės kelionės į Liurdą tema buvo “Drauge su Bernadeta esame vilties maldininkai”.

•    Vatikano radijo tarnybos slovakų skyrius savo vieną programą jaunimui paskyrė informacijoms apie padėtį Lietuvoje. Duoti faktai iš Lietuvos praeities ir nušviesti dabarties sunkumai.

•    Šiaurinėje Airijoje bomba sugriovė baigiamą statyti katalikų bažnyčią, kuri turėjo būti pašventinta per Kalėdas. Protestantai iš anksčiau reiškė nepasitenkinimą, kad ten statoma katalikų bažnyčia.

•    Anglikonų primas arkiv. Donald Coggan, iš D. Britanijos nuvykęs į Vašingtoną, katalikų katedroje pasakė pamokslą. Po to spaudos konferencijoje laikraštininkams pažymėjo, kad yra tiek daug sutarimo tarp abiejų Bažnyčių pagrindiniuose tikėjimo dalykuose. Jis skatino oficialiai leisti anglikonams priimti Eucharistiją pas katalikus, o katalikams — pas anglikonus.

•    Lenkijoje kun. M. Jozefszyk nuteistas metams kalėti ir sumokėti pabaudos 120.000 zlotų (4.000 dol.) už pastatymą koplyčios be valdžios leidimo, o kun. W. Bal nuteistas 200.000 zlotų (apie 6.500 dol.) pabaudos už pradėtą statyti priestatą prie šventovės, pirma negavus leidimo. Priestatas nugriautas.

•    Čekoslovakijoje suimti: kun. J. Zverina, S.J., kun. P. Michal, kun. F. Lizna, S.J., kun. Barta, J. Kaplan ir Adamec. Suėmimo priežastis nepaskelbta.

J. Pr.