Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J. PatarėjasPROF. PETRAS JONIKAS

LIETUVIŠKI GIMINYSTĖS VARDAI

     Prieš keletą metų jau rašėme šiame skyriuje apie mūsų giminystės vardus, pasinaudodami prof. Pr. Skardžiaus straipsniu, buvusiu "Gimtojoje Kalboje” 1965 m. Ten šiuo klausimu buvo rašoma gana plačiai, todėl kai kuriems, ypač jaunimui, gal buvo sunkoka susigaudyti. Tad pasiryžome dar kartą parašyti apie tuos vardus, išleisdami, kas ne taip svarbu, ir paminėdami tik plačiau vartojamus.

     anyta — vyro motina; mother-in-law.

     brolėnas — brolio sūnus; brother’s son, nephew.

     brolėčia — brolio duktė; niece.

     brolienė — brolio žmona; brother’s wife, sister-in-law.

     dėdė — tėvo ar motinos brolis; uncle.

     dėdienė — dėdės žmona; uncle’s wife, aunt.

     dieverė arba moša — vyro sesuo; husband’s sister, sister-in-law.

     dieveris — vyro brolis; husband’s brother, brother-in-law. husband’s brother, sister-in-law.

     dukraitė — dukters duktė, anūkė; granddaughter.

     dukterėčia — brolio ar sesers duktė, brolėčia, seserėčia; niece.

     dukterėnas — dukters sūnus; grandson.

     įbrolis — brolio teisėmis įvaikintas svetimas berniukas; stepbrother.

     įdukra — įdukrinta, dukters teisėmis prisiimta sevtima mergaitė; foster-daughter.

     įmotė — netikra motina, svetimą vaiką įsisūnijusi ar įsidukrinusi moteris; foster-mother,

     įseserė — sesers teisėmis įvaikinta svetima mergaitė; stepsister.

     įsūnis — sūnumu priimtas, įsūnytas svetimas vaikas; foster-son.

     įtėvis — netikras tėvas, svetimą vaiką įsisūnijęs ar įsidukrinęs vyras, foster-father.

     įvaikis — prisiimtas (įsūnytas ar įdukrintas) vaikas; adopted child, foster-child.

     marti — (uošvių namuose gyvenanti) sūnaus žmona; daughter-in-law.

     moša — vyro sesuo; husband’s sister, sister-in-law.

     mosėnas — mošos vyras; sister’s-in-law husband.

     nuotaka — tekanti moteris, jaunoji; bride.

     pamotė — netikra motina, tėvo žmona iš jo ankstesnių santuokų; stepmother.

     patėvis — netikras tėvas, motinos vyras iš jo ankstesnių vedybų; stepfather.

     pobrolis — netikras brolis, patėvio ar pamotės sūnus iš ankstesnių santuokų; stepbrother. (Pobrolis nesumaišytinas su pabroliu — jaunavedžių palydovu, pajauniu).

     podukra — netikra duktė, žmonos ar vyro duktė iš ankstesnių santuokų; stepdaughter.

     podukraitė — sūnaičio ar dukraitės duktė; great-granddaughter.

     poseserė — netikra sesuo, patėvio ar pamotės duktė iš ankstesnių santuokų; stepsister, half-sister.

     posūnaitis — vaikaičio (sūnaičio) sūnus; great-grandson.

     posūnis — netikras sūnus, žmonos ar vyro sūnus iš ankstesnių santuokų; stepson.

     povaikis — netikras vaikas, posūnis ar podukra; stepchild.

     prosenelė — senelės motina; great-grandmother.

     prosenelis — senelio tėvas; grandfather.

     provaikaitis — vaikaičio vaikas; great-grandchild.

     pusbrolis — dėdės ar tetos sūnus; cousin.

     pusseserė — dėdės ar tetos duktė; (female) cousin.

     senelė — tėvo ar motinos motina; grandmother.

     seneliai — tėvų tėvai; grandparents.

     senelis — tėvo ar motinos tėvas; grandfather.

     seserėčia — sesers duktė; niece.

     seserėnas — sesers sūnus; sister’s son, nephew.

     sūnaitis — sūnaus sūnus, vaikaitis, anūkas; grandson.

     svainė — žmonos sesuo; sister-in-law.

     svainis — i. vyro ar žmonos brolis; brother-in-law. 2. sesers vyras. 3. žmonos ar vyro sesers vyras.

     šešuras — vyro tėvas; father-in-law.

     teta — tėvo ar motinos sesuo; aunt.

     tetėnas — tetos vyras; tetos sūnus.

     uošvė — žmonos motina; mother-in-law.

     uošviai — žmonos tėvai.

     uošvienė — uošvio žmona.

     uošvis — žmonos tėvas; father-in-law.

     užkurys (preikšas) — antras į našlės namus nuėjęs vyras.

     vaikaitis — vaiky vaikas, anūkas;  grandchild.

     žentas — dukters vyras; son-in-law.

     žmona — ištekėjusi moteris, pati; wife.