•    Mormonai pašalino iš savo bažnytinės bendruomenės Sonia Johnson, mormonų sąjūdžio ERA steigėją ir organizatorę. Šis sąjūdis siekia lygių teisių moterims.

•    Notre Dame universitetas yra gavęs auką — 7 mil. dol. Tik neseniai paaiškėjo, kad tai buvo auka Pennsylvanijos imigranto angliakasio sūnaus Frank J. Pasquerilla, Crown American korporacijos prezidento, kuris vadovauja nejudomo turto bendrovei, turinčiai 300 mil. dol. nuosavybę.

•    Vakarų Vokietijos kunigas Winfried Pietrek su kitais aštuoniais vokiečiais pasisiūlė vienerius metus savanoriškai dirbti sovietinėje priverčiamųjų darbų stovykloje, jeigu Maskva grąžintų laisvę prieš pusantrų metų nuteistam lietuviui katalikui, žmogaus teisių gynėjui Viktorui Petkui. Savo pasiūlyme jie sako, kad jų jaunų vyrų grupė galėtų daugiau padirbti, negu jau 17 metų priverčiamuose darbuose iškalėjęs V. Petkus.

•    Kubos vyskupai išleido ganytojišką laišką, kuris buvo perskaitytas visose bažnyčiose. Jie pritaria Kubos vyriausybės pasiryžimui palaipsniui išleisti tam tikrą skaičių politinių kalinių, tačiau vyskupai ragina palikti jiems teisę pasilikti tėvynėje, neverčiant emigruoti. Taip pat vyskupai palankiai sutinka vyriausybės nutarimą leisti kiekvieną mėnesį aplankyti savo tėvynę apie 10.000 emigrantų. Vyskupai primena ir tikėjimo svarbą, padedant išeiviams apsaugoti tautinę tapatybę svetimoje aplinkoje.

•    Indonezijoje katalikai išlaiko apie 3700 pradžios ir vidurinių mokyklų, kur mokosi arti 900.000 moksleivių. Beveik 11.000 mokinių lanko 5 aukštesnes katalikų mokyklas. Katalikų medicinos įstaigos per metus suteikia pagalbą 3,5 mil. pacientų.

•    Vatikane įvyko turizmo sielovados kongresas, svarstęs religinį patarnavimą įvairių kraštų keliautojams.

•    Prancūzijoje padaugėjo pašaukimų skaičius į kunigus. 1978 m. įšventinta 130 naujų kunigų, net 30 daugiau, negu 1977 m.

•    Šveicarijoje, Ciuricho mieste, įvyko IV tarptautinis kongresas šeimos klausimais. Dalyvavo apie 1000 tėvų iš 28 kraštų. Pabrėžta, kad šeima yra pirmoji krikščioniškų ir žmogiškų vertybių mokykla. Buvo svarstomi būdai, kaip visuomenėje skiepyti šeimoje ugdomas vertybes.

•    Dr. Bernard N. Nathanson, Niujorko ginekologas, savo biografiniame veikale “Aborting America”, paskelbė, kad jis pirma buvo nevaržomų abortų šalininkas ir pats jų daug atlikęs, tačiau dabar pakeitė nuomonę. Patobulėjus mediciniškiems įtaisams, dabar jau girdimas 24 dienų kūdikio širdies plakimas motinos įsčiose, o 43 dienų — jau pagaunamos smegenų bangos. Dr. Nathanson dabar skelbia, kad biologija verčia priešintis Aukšč. Teismo sprendimui, paskelbusiam abortų laisvę.

•    Motina Teresė, Oslo mieste priimdama Nobelio taikos premiją 192.000 dol., pareiškė, kad didžiausią grėsmę taikai dabar sudaro šauksmais nekaltų kūdikių, žudomų motinos įsčiose. “Man, — kalbėjo ji, —- kraštai, kurie legalizavo abortus, yra neturtingiausi. Jie bijo mažųjų. Kūdikis turi mirti, nes nenorima maitinti vienu vaiku daugiau”. Motinai Teresei dar buvo į-teikta ir 72.000 dol., norvegų surinktų, kaip žmonių premija. Ji įtikino Nobelio premijos organizatorius, kad būtų atsisakyta iškilmingos puotos, kas dar atnešė jos globojamiems vargšams 5.800 dol. Mergaičių choras, kuris giedojo Motinos Teresės priėmime misijų salėje dar suaukojo 200 dol.

J. Pr.