REMKIME L. K. BAŽNYČIOS KRONIKŲ LEIDIMĄ

     L.K. Bažnyčios kronikoms leisti sąjunga jau išleido V kronikų tomą, kurio kaina: kietais viršeliais — 7 dol., minkštais — 5 dol. Greitai bus išleistos kronikos anglų ir prancūzų kalbomis. Maloniai prašoma aukų, nes leidėjams dar trūksta daug lėšų. Kronikas užsisakyti ir aukas siųsti prašome šiuo adresu: LKB Kronikoms leisti sąjunga, 6825 S. Talman Ave., Chicago, Ill. 60629.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. V tomas. Viršelis ir iliustracijos seselės Mercedes. Išleido LKB Kronikoms leisti sąjunga 1979 m. 556 psl.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. No. 37. Redaktorius kun. K. Pugevičius. Leidžia L.R. Katalikų Kunigų Vienybė, 351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

AUŠRA. 1978 m. gegužis - 1979 m. vaasris. Išleido Akademinė skautijos leidykla 1980 m. Redagavo ir vardų rodyklę sudarė Jonas Damauskas. Leidyklos adresas: 8913 S. Leavitt St., Chicago, Ill. 60620. 259 psl., kaina 5 dol.

LIETUVOS ISTORIJOS VAIZDINĖ SANTRAUKA. Sudarė Vilius L. Dundzila. Spaudai paruošė Petras Aleksa. Iliustracijos iš Broniaus Kviklio archyvo. Išleido 1979 m. “Dirvos” bendrovės įpėdiniai: Antanas, Tomas ir Vilius L. Dundzilai, 3001 W. 59th Street, Chicago, Illinois 60629. Kaina 1,25 dol.

     Tai tikrai visiems naudingas leidinėlis, kuriame pateikiami svarbiausi Lietuvos istorijos įvykiai, pradedant priešistoriniais laikais ir baigiant Kalantos susideginimu bei Katalikų Bažnyčios kronikų leidimu. Vykusiai parinktos iliustracijos ir svarbiausios Lietuvos istorijos datos, savo patarimais talkininkaujant istorikei dr. Vandai Sruogienei ir kitiems bendradarbiams.

Nuoširdžiai dėkojame “Laiškų lietuviams” rėmėjams 50 dol. aukojo Lietuvių Fondas.

30 dol. aukojo S. Jurskytė.

25 dol. aukojo E. Jonušienė.

20 dol. aukojo P. Burokas

Po 17 dol. aukojo: V. Paulionis, Z. Korius, M. Vygantas, P. A. Raulinaitis.

Po 12 dol. aukojo: D. Kavalienė, S. Vaišvilienė, J. Jodelė, J. Butikas, P. Dirda, kun. V. Radvina, S. Juškus, A. Pužauskas, J. Talandis, C. Janušauskienė, kun. E. Statkus, L. Kairienė, O. Pranckevičiūtė, P. Prankienė, J. Klimas, A. Dronsatavičius.

Po 10 dol. aukojo: D. Žuraitienė, kun. L. Dieninis, V. Valantinas, Auroros Lietuvių Bendruomenė.

Po 9 dol. aukojo: kun. V. Dabušis, S. Stašaitienė, S. Kalvaitienė.

Po 8 dol. aukojo: A. Petrašiūnas, S. Lipčius, M. Ambrozaitienė, P. Norvilas, K. Almenas, S. Činikienė, F. Tallat-Kelpša, A. Dagilis, A. Matulionis.

Po 7 dol. aukojo: V. Širmulienė, G. Gražienė, P. Narbutis, S. Žumbakienė, S. Izokaitienė, O. Vilėniškienė, K. Majauskas, S. Žilevičius, P. Dūda, R. Boris, E. Venclovienė, J. Jagela, kun. J. Staškevičius, B. Čižikaitė, L. Raslavičius, V. Grybauskas, V. Norvilas, K. Gasiūnas, J. Kaknevičius, I. Bukaveckienė, Z. Samuolis, L. Vilūnienė, O. Žukienė, A. Stropienė, S. Prialgauskienė, S. Leikienė, A. Karaitis, M. Mikėnienė, M. Milčienė, O. Matusaitienė, J. Telson, R. Korzonas, A. Smolinskas, J. Ardys, A. Paulius, J. Leiberis, K. Aukštkalnis, N. Šumskienė, V. Gečas, kun. M. Kirkilas.

Po 6 dol. aukojo: R. Pranckus, S. Blynas, A. Saulis, M. Pečiulienė, A. Navickas.

Po 5 dol. aukojo: S. Rudys, V. Mažeika, M. Ostrauskas, A. Rimienė, M. Vilutienė, V. Karoblis, kun. V. Katarskis, kun. A. Babonas, H. Mėlienė, M. Pauliukonienė, J. Rūkas, J. Adomaitis, A. Lauraitienė, L. Stasiūnienė, P. Atkočaitis, K. Eigelienė, A. Lesevičienė, T. Alenskienė, V. Krasauskienė, V. Kezinaitis, P. Gruodis, J. Juodvalkis, V. Kvietkauskas, O. Kukarskienė, O. Kindurienė, E. Kvedarienė, P. Šošienė, A. Povilaitis, L. Jaras, A. Gauronskis, E. Nelsienė, A. Stankaitis, J. Bytautienė, B. Kukalienė, E. Šilgalis.

Po 4 dol. aukojo: J. Vaineikis, L. Griniūtė, P. Atkočiūnas, B. Gydonis, kun. J. Tautkus, V. Kamaitis, F. Černienė, P. Balandienė, B. Kripkauskienė, S. Nutautas, S. Astrauskas, O. Šilėnienė, A. Bliudžius, J. Žadeikis, S. Stašaitienė, V. Ingelevičius, J. Vailokaitis, S. Raudienė, M. Stankūnienė, A. Venckus, P. Vygantas, H. Bagdonienė, S. Jankauskas, E. Praninskienė, S. Tumpsienė, V. Kuzma, J. Skladaitis, J. Ivanauskienė, J. Dargvainis, A. Plioplys, M. Užgirienė, J. Petrauskienė, A. Bigelienė, J. Steponaitis, P. Tomasevičius, S. Kasnickienė, B. Petrošius, Č. Kondrošienė, V. Akelaitis, L. Šiaučiūnaitė.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Sau-laitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Kristina Parėštytė, Nijolė Užubalienė, Danutė ir Gediminas Vakariai. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris — 80 centų.