• Popiežius Jonas Paulius II, lankydamas Vatikano radiją, vasario 5 d. buvo ilgiau sustojęs lietuvių skyriuje. Domėjosi lietuvių darbu. Kai popiežius žvelgė į kabanti ant sienų Lietuvos žemėlapi, jam buvo perteiktas Seinų lietuvių prašymas, kad būtų leista lietuvių kalba šv. Mišios Seinų bazilikoje. Atrodė, kad šis reikalas popiežiui yra žinomas. Jis pratarė: “Tai būtina, tai yra būtina”. Dar buvo primintos vis stiprėjančios Lietuvos katalikų viltys, kad Šv. Tėvas kada nors pabučiuos ir laisvą Lietuvos žemę. “Toks yra ir mano troškimas”, pasakė popiežius.

•    Lenkų vyriausybė buvo paveikta popiežiaus Jono Pauliaus II, kuris paprašė, kad nebūtų tiesiamas greitkelis Čenstakavoje taip, kad atskirtų šventovę nuo vienuolyno, kur piligrimai sustoja.

•    Vietnamiečių šeimą iš 11 asmenų priėmė popiežius, pareikšdamas savo užuojautą žmonėms, kurie turėjo bėgti iš savo tėvynės. Ta Nguyen šeima pažymėjo, kad komunistams užvaldžius kraštą, gyvenimas pasidarė labai sunkus ir Vietnamo katalikai išbėgtų, jeigu tik būtų tikri, kad gaus prieglaudą kitur. Popiežius šią šeimą apgyvendino šaričių globos namuose.

•    Kunigas teisininkas Vincent La Rocca, Brooklyno teisinės pagalbos sąjungos advokatas, pagaliau gavo teisę dėvėti kunigo uniformą, kai atstovauja bylai prisiekusiųjų teisme.

•    JAV katalikų aukos Kambodijos badaujantiems vasario pradžioje jau buvo prašokusios 9 mil. doleriu. Gaila, kad komunistai, kurie yra to bado priežastis, kliudo net ir pagalbą badaujantiems laisvai teikti.

•    Popiežius Jonas Paulius II vidury liepos mėnesio planuoja lankytis Brazilijoje.

•    Motina Teresė, neseniai gavusi Nobelio premiją, dabar apdovanota aukščiausiu Indijos žymeniu — Bharat Ratna už jos išimtinai vertingą tarnybą žmonėms. Šitokį žymenį yra gavusi tik dar viena Indijos moteris — dabartinė ministerė pirmininkė Indira Gandhi.

•    Amerikietis Paul Krempl, gyvenąs Kingstone, N.Y., įsteigė draugiją “Persecuted Church Commission, Inc.”, kurios nariai patys įsipareigoja ir kitus stengiasi įtraukti, kad kiekvienas kas mėnesį parašytų po laišką už krikščionybę persekiojamai šeimai Sov. Sąjungoje.

•    Iš Olandijos darbuotis misijose yra išvykę apie 2.800 kunigų. 777 vyrai vienuoliai, apie 1500 seselių ir apie 200 pasauliečių. Daugiausia darbuojasi Afrikoje ir Azijoje.

•    Anglikonų Bažnyčios galva arkiv. dr. D. Cogan yra prieš trejetą metų su popiežium Paulium VI pasirašęs bendrą pareiškimą. Jis dalyvavo dabartinio popiežiaus Jono Pauliaus II inauguracijos iškilmėse. Šių metų pradžioje jis iš pareigų pasitraukė. Jo įpėdinis vysk. Robert Runcie ligšiolinėje savo vyskupijoje rūpinosi katalikų ir anglikonų suartėjimu. Vyksta pasitarimai tarp katalikų ir anglikonų komisijų vienybės klausimais, ypač ieškoma bendro susitarimo Eucharistijos, kunigiškos tarnybos ir popiežiaus primato—Bažnyčios autoriteto klausimais.

•    JAV moterys teologės vasario ir kovo mėnesiais South Holand mieste buvo sušaukusios savo paskaitų susirinkimus, kur buvo svarstomi infliacijos, šeimų, dvasinio gyvenimo klausimai.

•    Jungtinės Tautos, o taip pat ir JAV katalikai vyskupai, 1980-tus metus pavadino Šeimos metais, skatinant daugiau svarstyti šeimų gerovę ir taurumą.

•    Nobelio premija apdovanotoji Motina Teresė pakviesta kalbėti Čikagoje, bankete, kurį birželio 19 d. ruošia kovai prieš negimusių kūdikių žudymą sąjūdis.

•    NBC televizijos tinklo personalas nufilmavo septynis benediktinų vienuolynus. Filmas ruošiamas ryšium su šv. Benedikto gimimo 1500 m. sukaktimi. Bus rodomas balandžio 27 d., sekmadienį.

•    Italijoje išleistoje knygoje “Virtù in Esem-pi”, II t., 749 psl. aprašoma, kaip lietuvė pabėgėlė, trijų vaikų motina Graciana Šimkienė, su šeima atvykusi į Čikagą, 1949 m., Stalinui švenčiant 70 m. sukakti, pasiuntė jam Šv. Raštą su įrašu, kad Visagalio Dievo išmintis yra galingesnė už atominę bombą.

•    “Auksakalio dirbtuvė”, tokiu pavadinimu parašyta Karolio Wojtylos, dabartinio popiežiaus Jono Pauliaus II drama, parinkta statyti Tarptautiniame muzikos festivaly Luzernos mieste, Šveicarijoj. Apie 50 teatrų norėjo pasirinkti šią dramą statyti.

•    Penkiasdešimt prancūzų intelektualų pasiuntė padėkos raštą popiežiui Jonui Pauliui II, dėkodami už jo teikiamą pasauliui viltį, drauge skatindami ir kitus katalikus popiežiaus pastangas remti.

•    Vyskupų ir teologų dviejų savaičių konferencija yra šaukiama kard. Spellmano rekolekcijų namuose, Riverdale, N.Y. Konferencijos laikas — nuo rugpjūčio 17 iki 30 dienos. Dalyvaus teologai ir iš Europos. Bus aptariami kai kurie moralinės teologijos klausimai.

Popiežius Jonas Paulius II žiūrėjo jo paties prieš 20 metų parašytos dramos “Auksakalio dirbtuvė”, kai šią dramą vasario pabaigoje Vatikane pastatė 8 Italijos aktoriai.

•    Vengrijoje dar gali veikti aštuonios katalikų mokyklos. Vyskupai bendru laišku paragino tikinčiuosius tas mokyklas visokeriopai remti. Planuojami pastatų sumoderninimai, sporto aikščių statyba. Tos aštuonios gimnazijos turi ir savo bendrabučius. Joms vadovauja vyrų ir moterų vienuolynai.