1980 / BALANDIS - APRIL / VOLUME XXXI, NO. 4

PRISIKĖLIMAS

109

 Juozas Vaišnys, S.J.

EILĖRAŠČIAI

112

 Ada Karvelytė

TIKĖJIMO NEAIŠKUMAI (II)

113

 Anicetas Tamošaitis, S.J

ABORTAS — ŽMOGŽUDYSTĖ (II)

116

 Kun. iš Lietuvos

II VATIKANO SUSIRINKIMAS MŪSŲ KASDIENINIAME

GYVENIME (II)

119

 Vysk. V. Brizgys

PAGUODŽIANČIOS MINTYS

125

 Dalia Staniškienė

“PALAIMINTI, KURIE TIKI NEMATĘ”

125

 Chiara Lubich

SOLIDARUMAS YRA ATSAKYMAS

128

 P. Daugintis

ŠEIMOS ŽIEDAI IR DYGLIAI

131

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

PAVOJINGAS MIEGAS

135

 Juozas Vaišnys, S.J.

DAR VIENA NAUJA KNYGELĖ VAIKAMS

136

 Sės. Ona Mikailaitė

KNYGA APIE KILNŲJĮ JAUNUOLĮ IR PAŠAUKIMUS

137

 P. Dts.

TĖVYNĖJE

138

 D. ir G. Vakariai

KALBA

141

 J. Vaišnys, S.J.

TRUMPAI IŠ VISUR

142

 J. Pr.

“LAIŠKU LIETUVIAMS” SUKAKTIES MINĖJIMAS

144

 Red.

Šis numeris iliustruotas Donato Slavicko nuotraukomis. Donatas yra gimęs ir augęs Australijoje, bet dabar gyvena Kanadoje. Studijuoja chemiją. Fotografuoti pradėjo, dar būdamas Australijoje.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $8.00, single copy 80 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing offices.