ATSIUSTA PAMINĖTI

Jonas Puzinas. PETRAS AVIŽONIS. Profesoriaus, medicinos daktaro Petro Avižonio (1875-1939) visuomeninė, kultūrinė ir mokslinė veikla. Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos leidykla 1979 m. Čikagoje. Aplankas dail. Petro Aleksos. Kieti viršeliai, 220 psl., kaina 12 dol. Vincas Nekė. KLAJŪNO DALIA. Eilėraščiai. Autoriaus leidinys 1980 m. Aplankas ir viršelis dail. Ados Korsakaitės-Sutkuvienės. 102 psl., kaina 3 dol. Knygą galima užsisakyti šiuo adresu: Vincas Strolis, 1315 Muskegon Ave., NW, Grand Rapids, Mich. 49504.

Kun. K. Žitkus. TAU, MARIJA, ROŽINIS. Poetinis paslapčių apmąstymas. Išleido Kanados Lietuvių Katalikų centro Liturginė komisija 1979 metais. Iliustravo dail. Danguolė Stončiūtė - Kuolienė. 175 psl., kaina — auka. Galima užsisakyti šiuo adresu: Franciscan Fathers, 1011 College St., Toronto, Ont., Canada.

NAUJOJI VILTIS. Politikos ir kultūros žurnalas. Nr. 12, 1979-80 m. Administracija: 7150 S. Spaulding Ave., Chicago, Ill. 60629. Šio nr. kaina 4 dol.

LITUANUS. Vol. 26, No. 1. Šio nr. redaktorius Tomas Remeikis. Administracija: LITUANUS, 6621 S. Troy, Chicago, Ill. 60629.

Nuoširdžiai dėkojame “Laišku lietuviams” rėmėjams

Po 2 dol. aukojo:J. Valdienė, kun. V. Aleksonis, A. Kalvaitis, kun. F.    Kireilis, A. Baradas, B. Briedienė, S. Dargis, V. Garbenis, A. Juodvalkis, A. Kižienė, O. Michelevičienė, A. Stočkus, S. Yurkus, J. Paulėnas, A. Naujokas, O. Damienė, K. Daknevičienė, P. Pajaujis, L. Bajorūnas, V. Augaitė, M. Malcius, K. Stundžia, J. Bubnys, P. Juodikis, P. Jakūbaitis, A. Keliuotis, A. Kazlas, J. Samaitis, I. Truškūnienė, S. Vidmantas, L. Zurlis, A. Laniauskas, K. Stasiulis, A. Lipskis, V. Janulaitis, V. Mikuckis, J. Skripkus, J. Skirmuntas, J. Ambrizas, A. Dzirvonas, I. Jacinavičienė, S. Jakubonienė, P. Matiukas, N. Norrienė, M. Noreikienė, E. Repšienė, O. Ščiukaitė, E. Velžienė, kun. J. Velutis, J. Žukas-Gliaudelis, T. Zailskienė, E. Jasaitienė, A. Laucis, E. Sniegaitienė, M. Stankaitienė, V. Vizgirda, E. Žilinskas, J. Putrius, M. Kriaučiūnienė, V. Kazlauskas, D. Sealy, G. Bielskienė, kun. J. Balkūnas, K. Linkus, J. Petrikas, V. Urbonas, J. Ugėnas, A. Žigaitis, kun. P. Katauskas, I. Ulpaitė, O. Ramanauskienė, kun. K. Šimaitis, kun. J. Bacevičius, J. Petrauskas, S. Budrys, G.    Bajorūnienė, G. Indreika, R. Kriaučiūnienė, A. Siliūnas, S. Vilūnienė, F. Brazaitis, S. Damašienė, A. Avižienis, K. Nenortienė, C. Petrulis, kun. V. Zakaras, B. Kliorė, C. Mačiulienė, J. Dziubinskas, A. Ruginienė, K. Jakštas, K. Razauskas, V. Strolis, S. Lukas, kun. A. Kardas, K. Miškinis, L. Kezenius, J. Knystautienė, Jėzaus Nukryžiuotojo Seesrys, G. Palionienė, K. Eidukonis, M. Barienė, M. Galeckas, A. Juodka, J. Merkienė, J. Raišienė, A. Damijonaitis, K. Sušinskas, A. Vitkus, I. Tamošiūnas, E. Arlauskienė, B. Lukas, J. Morkūnas, P. Televičienė, K. Butkus, kun. J. Klimas, B. Čyvienė, V. Bartuška, P. Žilinskas, D. Jakienė, P. Skablauskas, Nek. Prasidėjimo Seserys, V. Staškevičius, S. Kvietys, V. Sinkus, A. Smilga, V. Mažeika, kun. P. Kūra, J. Lašinskas, O. Dovydaitienė, P. Misevičius, B. Staškevičius, J. Riauba, kun. P. Žiūraitis, O. Vaitas, V. Dailidkienė, M. Tarvydienė, J. Gataveckas, kun. B. Pacevičius, K. Grigelis, O. Gerdvilienė, V. Siliūnienė, T. Karaliūtė, G. Končienė, A. Barkauskienė, E. Olšauskas, L. Valančius, F. Galdikienė, A. Varneckas, P. Simanauskas, A. Zalubienė, A. Drazdys, M. Židžiūnienė, V. Butvydas, kun. A. Rubšys, kun. A. Bartkus, N. Raišienė, kun. V. Martinkus, K. Otto, L. Bieliauskaitė, B. Baublienė, O. Bakaitienė, J. Guobužis, V. Gliosas, V. Jasulaitis, J. Stočkus, L. Barauskas, K. Jameikienė, J. Miceika, O. Navickienė, M. Kudirkienė, V. Vaitkus, E. Čižauskienė, L. Milukienė, kun. A. Gleveckas, B. Apanavičienė, kun. A. Goldikovskis, I. Vilimas, M. Vaškevičienė, M. Venckus, A. Miselis, G. Musteikienė, K. Stravinskas, A. Tamošiūnas, B. Zeikus, V. Musonis, S. Salienė, M. Kapočienė, J. Aušrotas, V. Kazlauskas, O. Krasauskas, S. Bilevičienė, R. Spurgienė, A. Ostis, M. Matuzienė, E. Sirutienė, L. Bagdonas, O. Alčiauskienė, J. Urbonas, K. Trečiokas, O. Veleikis, V. Stankus, O. Jesiūnas, J. Gustainis, A. Grybauskas, E. Juknevičienė, O. Kasperskienė, A. Kavaliūnienė.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Sau-laitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Kristina Parėštytė, Nijolė Užubalienė, Danutė ir Gediminas Vakariai. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris — 80 centų.