Šių metų balandžio 13 d. buvo paminėta “Laiškų lietuviams” 30 metų sukaktis. Nors tą dieną Čikagoje buvo labai daug įvairiausių renginių, bet prisirinko pilna Jaunimo Centro kavinė rinktinės publikos. Buvo svečių net iš Kanados ir Lietuvos.

     Pirmiausia buvo 5teiktos premijos konkurso laimėtojams. Kas ir kokias premijas laimėjo, jau buvo pranešta balandžio mėnesio numeryje. Įteikus premijas, mecenatų vardu kalbėjo Jonas Veselka, o laureatų — Aldona Kamantienė. Taip pat buvo perskaitytas Įdomus I-osios premijos laimėtojo Jurgio Gliaudos sveikinimas. Jis iškilmėse negalėjo dalyvauti, nes kelionė iš Kalifornijos per ilga.

     Po premijų Įteikimo ceremonijų sukakties minėjimą pradėjo redakcijos narė Nijolė Jankutė-Užubalienė, pakviesdama sukalbėti invokaciją, buvusi "Laiškų lietuviams” redaktorių kun. dr. Kęstutį Trimaką. Šio žurnalo per 30 metų nueitą kelią apibūdino JAV LB Kultūros Tarybos pirmininkė Ingrida Bublienė.

     Pradėjus meninę programą, pirmiausia pasirodė estradinė dainininkė Jūratė Tautvilaitė. Jau praėjusiame Jaunimo kongrese ji savo dainomis visus sužavėjo. Žavėjo ir čia. Ji turi malonų balsą ir labai jautriai perduoda dainos mintis. Paskui porą liaudies dainelių atliko septyniolikmetė Rūta Pakštaitė, akompanuojant jos sesutei Emilijai Sakadolskienei ir birbyne pritariant Rimgaudui Kasiuliui, buvusiam "Lietuvos” ansamblio dalyviui, prieš metus pasiekusiam laisvąjį pasaulį. Tos dvi Rūtos Pakštaitės dainelės klausytojams buvo didžiausia staigmena. Niekas nesitikėjo iš tos jaunutės mergytės išgirsti tokį stiprų malonaus tembro balsą. Dainos mene ji žengia dar tik pirmuosius nedrąsius žingsnelius. Dainavimo pamokų ji beveik neturėjusi. Neseniai laimėjo stipendiją studijuoti muziką ir dainavimą De Paul universitete. Jeigu ji turės pakankamai pasiryžimo dirbti ir suras gerą dainavimo mokytoją, tai, be abejo, taps mūsų pirmaujančia soliste, nes neabejotinai turi puikią medžiagą, kurios jai daug kas gali pavydėti.

     Paskui dar trejetą dalykėlių birbyne pagrojo Rimgaudas Kasiulis, o programai užbaigti vėl išėjo su keliomis liaudies dainelėmis Jūratė Tautvilaitė.

     Po meninės programos visi dar ilgai vaišinosi puikiais ponios Kupcikevičienės paruoštais skanėstais. Ne tik meninė programa, bet ir visas minėjimas dalyviams, atrodo, labai patiko. Visi linkėjo "Laiškams lietuviams” dar ilgai lankyti po pasaulį išsiblaškiusius lietuvius ir stiprinti jų tautinį bei religinį gyvenimą. Visiems, kokiu nors būdu prisidėjusiems prie šio minėjimo ir per 30 metų talkinusiems "Laiškams lietuviams”, tariame nuoširdų ačiū!

Redakcija