Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J. PatarėjasPROF. PETRAS JONIKAS

KAI KURIE LIETUVIŲ KALBOS TAISYMAI

     Jau vienuolikti metai šiame skyriuje rašome apie įvairias kalbos negeroves, apie įvairius taisytinus žodžius bei posakius, kurie mūsų kalbai yra svetimi, dažniausiai įsibrovę iš kitu kalbų. Būtų naivu manyti, jog vieną kartą parašius, kad šis ar tas posakis mūsų bendrinėje kalboje nevartotinas, jau tuoj jis išnyks iš mūsų raštijos ir iš kasdieninės šnekamosios kalbos. Kai kuriuos dalykus reikia kartoti ir kartoti, norint pasiekti kokių nors rezultatų. Tad čia vėl pakartosime vieną kitą jau praeityje minėtą kalbos klaidą, bet pateiksime ir keletą naujų kalbos taisymų.

     abuojas — nevartotinas reikšme "abejingas”. Štai šio žodžio reikšmės: piktas, nedoras, įkyrus, prastas. Pvz.: Tas šuo labai abuojas, saugokis jo. Šiandien abuojas oras, niekur neisiu iš namų.

     ačiū ir dėkui yra sinonimai, bendrinei kalbai jie abu yra vienodai teiktini, tačiau nevartotinas pasakymas didelis ačiū, nes tai yra vertinys iš kitų kalbų. Užuot sakius didelis ačiū, galime sakyti labai ačiū ar labai dėkui.

     antgalvis — nevartotinas vietoj žodžio antraštė. Pvz. Ar neatsimeni to straipsnio ant galvio ( —antraštės) ?

     apart — nevartotina svetimybė, keistina žodžiais be, išskyrus. Pvz.: Apart jo (=Be jo, išskyrus jį) ten niekas daugiau nedalyvavo.

     apeiti — nevartotinas reikšme "rūpėti”, pvz.: Kad aš visą dieną ten vargau, tai jam visai neapeina (=nerūpi).

     apsieiti reiškia išsiversti, pvz.: Apsieisiu ir be tavęs. Bet šis veiksmažodis nevartotinas šiomis reikšmėmis: "elgtis”, "vartoti”, "kainuoti”. Pvz.: Išmok apsieiti (= elgtis) su garbingais asmenimis. Jis nemokėjo apsieiti su ginklu ( = vartoti ginklo). Man jo išlaikymas apsiėjo (= kainavo) labai brangiai.

     apturėti — nevart. vertinys. Pvz.: Apturėjau (= Turėjau, patyriau) didelę nelaimę.

     atgal — nevart. reikšme "prieš”. Pvz.: Keli metai atgal ( =Prieš kelerius metus) aš buvau Vokietijoje.

     atremontuoti — nevartotinas, reikėtų sakyti: suremontuoti, paremontuoti. Labai gražiai buvo atremontuota (=suremontuota) senoji pilis.

     atsiliepti į ką — nevartotinas, reikia sakyti: atsiliepti kam, turėti kam neigiamos įtakos, kenkti kam nors. Pvz.: Rūkymas neigiamai atsiliepia į sveikatą ( =turi neigiamos įtakos sveikatai, neigiamai atsiliepia sveikatai, kenkia sveikatai).

     atsinešimas — nevart. reikšme "požiūris, pažiūra”. Pvz.: Toks jo atsinešimas (— požiūris) į rimtą darbą visiems padarė neigiamą įspūdį.

     balsuoti ką — geriau balsuoti už ką, Pvz.: Susirinkimo dalyviai balsavo tą pasiūlymą ( =už tą pasiūlymą).

     baltiniai — geriau nevartoti reikšme "marškiniai”, nes baltiniai paprastai yra visokie skalbiami daiktai, ne tik marškiniai.

     bėgyje ko — nevart. vertinys. Pvz.: Šį darbą tikiuosi užbaigti trijų dienų bėgyje (=per tris dienas). Taip pat nevartotinas verstinis posakis laiko bėgyje. Pvz.: Laiko bėgyje (= Ilgainiui, po kiek laiko) turėtų viskas paaiškėti.

     bendrai — nevartotinas reikšme "apskritai, aplamai”. Pvz.: Bendrai ( = Apskritai, aplamai) jis yra neblogas žmogus.

     bliuska, bliūzė, bliuskutė — nevart. svetimybės. Mes turime lietuvišką žodį palaidinė, palaidinukė.

     bliuznyti — svetimybė. Vietoje šio nevartotino žodžio galime sakyti: nepadoriai, nešvankiai, negražiai kalbėti, blevyzgoti, pliaukšti.

     bočius, bočelis — nevart. svetimybės. Lietuviškai: tėvukas, senelis, senolis, sentėvis.

     Vienas skaitytojas, kilęs iš Dzūkijos, neseniai rašė, kad tėvų tėvus netinka vadinti seneliais, nes kartais jie būna visai neseni. Dzūkai (paprastai ir suvalkiečiai) tėvo ar motinos tėvą vadina tėvuku, o tėvo ar motinos motiną — močiute. Tačiau kai kuriose kitose tarmėse tėvukas ir tėvas, močiutė ir motina yra sinonimai.

     boti, neboti — svetimybės. Vietoje jų sakome: paisyti, žiūrėti-, nepaisyti, nepabūgti, nebijoti. Pvz.: Sis vyras nieko neboja ( = nebijo, nepaiso). Jis eina savo keliu, nieko nebodamas ( = nepaisydamas).

     bujoti — svetimybė. Vietoje jo galima vartoti: tarpti, gražiai augti, keroti, vešėti, klestėti.

     būk — nevart. reikšme "esą, girdi, kad, lyg, tartum”. Pvz.: Eina gandai, būk ( = kad, girdi, esą, lyg, tartum) jis pats ten buvęs ir viską matęs.

     būklėje — nevartotinas kokiai nors būsenai nusakyti, pvz.: Jį rado girtoje būklėje (= girtą).

     bulka, bulkutė — nevart. svet. Lietuviškai sakome: bandelė, pyragas.

     daboti, dabotis — svetimybės. Vietoj jų turime 5vairių žodžių bei posakių: saugoti, žiūrėti, prižiūrėti', patikti, kristi į akį, įsižiūrėti, pamilti. Pvz.: Padabok (= Pasaugok) vaiką, o aš eisiu į krautuvę. Seneliai savo vaikaičius daboja ( = saugo, prižiūri). Ta mergina jam dabojas ( = patinka). Jiedu vienas kitam pasidabojo ( = patiko, krito į akį, vienas kitą pamilo, įsižiūrėjo).

     dalyvauti, dalyvis. Šie žodžiai kartais ne visai tiksliai vartojami. Dab. lietuvių kalbos žodyne (Vilnius, 1972) yra nurodyta tokia veiksmažodžio dalyvauti reikšmė: būti drauge su kitais, dirbant kokj darbą, atliekant koki veiksmą. Tad dalyvis yra asmuo, kuris parodo kokį nors aktyvumą. Dalyviu negalima laikyti tokio, kuris pasyviai žiūri kokio nors filmo teatre arba klauso koncerto. Užtat nebūtų tikslu sakyti, kad koncerte dalyvavo 100 asmenų. Jeigu kas nors taip pasakytų, tai reikėtų suprasti, kad tas 100 asmenų atliko koncerto programą ar kokiu kitu būdu aktyviai dalyvavo. Kalbant apie paprastus žiūrovus ar klausytojus sakome, kad koncerte buvo 100 asmenų.

     Kalbant apie kokį susirinkimą, galima sakyti, kad jame dalyvavo tiek ar tiek asmenų, nes susirinkime esantieji vienokiu ar kitokiu būdu parodo aktyvumo: diskutuodami, pareikšdami savo nuomonę, rinkdami valdybą ir pan.

•    Čekoslovakijoje paslaptingomis aplinkybėmis kalėjime mirė kun. Mykolas Gono, kuris buvo 1974 m. slaptai įšventintas kunigu. Skelbiama, kad jis miręs, nukritęs nuo lovos, tačiau gydytojas, kuris jo lavoną egzaminavo, pareiškė, kad jis jau buvo miręs prieš kritimą. Kalėjimo sargas tvirtina, kad jis mirė tardymų kankinimuose, kai komunistai norėjo sužinoti kitų slapta įšventintų kunigų vardus. Žinia apie jo mirtį pasiekė Keston kolegiją, Anglijoje, kuri registruoja tokius įvykius. Tai buvo jau trečia paslaptinga Čekoslovakijos kunigo mirtis 1979 m.

•    Filipinuose, Catarmano diecezijoje, buvo uždarytos visos bažnyčios, nes buvo areštuotas kun. R. Cardahas, vyskupijos teisingumo ir taikos klausimų koordinatorius. Bažnytinė vyriausybė pareiškusi, kad bažnyčios bus tol uždarytos, kol nebus paleistas areštuotasis kunigas.

•    Čenstakavoje komunistinė vyriausybė išvedė greitkelį tarp šventovės ir Jasna Gora vienuolyno, kur žmonės rinkdavosi valgyti ir nakties poilsiui. Lenkijos vyskupai pareiškė protestą, kad greitkelis čia atskiria šventovę nuo vienuolyno ir nuo miesto.