1980 / LIEPA-RUGP. / JULY-AUG. / VOL. XXXI, NO. 7

 

DARIUS IR GIRĖNAS

217

 Bruno Markaitis, S.J.

KAIP AŠ SUPRANTU TIKĖJIMĄ

219

 Kostas Paulius

TIKĖJIMO NEAIŠKUMAI (V)

222

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

II VATIKANO SUSIRINKIMAS
KASDIENINIAME GYVENIME (V)

225

 Vysk. V. Brizgys

KUNIGAS — KONTROVERSINĖ ASMENYBĖ

230

 Juozas Vaišnys, S.J.

“AŠ JUMS DUODU NAUJĄ ĮSAKYMĄ”

232

 Chiara Lubich

MOTERIŠKUMO PASLAPTIS

233

 L. Jekentaitė

ŽMOGAUS BŪDO SAVYBIŲ APRAIŠKA

238

 Jonas Miškinis

SIEKIANT PRASMINGESNIO GYVENIMO

239

 Juozas Prunskis

KAINA, KURIĄ SUMOKAME, MYLĖDAMI DIEVĄ

240

 J.A. Hardon, S.J.

SKYRYBOS: PRIEŽASČIŲ BEIEŠKANT (II)

242

 Danutė Bindokienė

LINKSMOSIOS NAŠLĖS IŠGYVENIMAI

246

 Vytautas Kasnis

TĖVYNĖJE

249

 D. ir G. Vakariai

KALBA

251

 J. Vaišnys, S.J.

TRUMPAI IŠ VISUR

252

 J. Pr.

Šis numeris iliustruotas Antano Žmuidzinavičiaus (1876-1966) tapybos darbų nuotraukomis. Jis buvo vienas žymiausių mūsų meno veteranų. Mėgstamiausias jo žanras — peizažas. Per savo ilgą gyvenimą nutapė apie du tūkstančius paveikslų. Kaune, jo buvusiuose namuose, įkurtas memorialinis Žmuidzinavičiaus muziejus, kurį per metus aplanko apie ketvirtadalis milijono žmonių. Viršelio nuotrauka — Algirdo Grigaičio.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $8.00, single copy 80 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing offices.