•    Kentucky aukščiausias teismas nusprendė, kad Dešimt Dievo įsakymų būtų iškabinta valdinėse mokyklose, nes jie yra priimti kaip pagrindinis teisinis kodeksas vakarų civilizacijoje ir kaip JAV “common law”.

• William J. Murray, sūnus kovojančios ateistės Madalyn Murray O’Hair, kuri per teismą išreikalavo, kad nebebūtų valdinėse mokyklose maldos, paskelbė laišką “Austin American-Statesman”. Tame laiške W. Murray, 33 m., pasisako, kad jis tapo tikinčiu ir rašo: “Aš meldžiuosi, kad galėčiau atitaisyti nors dalį to blogio, kuri padariau. Vaidmuo, kurį aš kaip keliolikmetis atlikau pašalinant maldą iš mokyklų, buvo kriminališkas. Aš pašalinau nuo mūsų busimųjų kartų tą trumpą kasdieni laikotarpį, kuris teisingai turėjo būti skirtas Dievui. Byla pašalinti maldos tradiciją mokykloje buvo iškelta mano vardu. Aš jaučiu sunkią atsakomybę dėl panaikinimo to moralinio charakterio bruožo mūsų jaunime, ko aš buvau priežastimi”. 1975 metais W. Murray perorganizavo ateistų centrą, atgaivino jų mėnesinį žurnalą, bet dabar jis skelbia: “Geriausias būdas išlikti gyviems šioje planetoje yra tikėjimas į Aukščiausią Galybę. . . Tikėjimas yra stipri jėga, kuri gali padėti kiekvienam žmogui”.

•    Keliolikmečiams tėvai klaretiečial pradėjo leisti laikraštėlį, pavadintą “Goose Corn”.

•    Guatemalos sostinėje užpuolėjai nušovė kunigą W. Voordeckers, belgų misininką, kai jis ėjo suteikti paskutinių sakramentų dviem valstiečiams, kurie buvo peršauti anksčiau. Tie kaimiečiai taip pat mirė.

•    Vienuolių vyrų pasaulyje yra 245.000, jie priklauso 225 vienuolijoms; moterų vienuolių pasaulyje yra 752.000; jos yra narės 1.197 vienuolijų.

•    Katalikų universitetų pasaulyje yra 47, be to dar yra 40 bažnytinių mokslų fakultetų ir 35 teologijos fakultetai prie valstybinių universitetų.

•    Apaštališkasis sostas turi diplomatinius santykius su daugiau kaip 150 pasaulio kraštų.

•    Juanita Castro, Fidel Castro sesuo, dabar gyvena Miami, turi 48 m. amžiaus, laiko vaistinę, pavadintą “Little Havana”. Ji sako, kad jos brolis dėl to tapo komunistu, kad būtinai norėjo valdžios, o be komunistų jis nebūtų galėjęs išsilaikyti. Ji susirinkimuose kalba prieš Castro komunistinę diktatūrą. Prieš keletą metų komunistai buvo ją užpuolę su peiliu, bet išliko gyva. Jos vaistinės langus yra išdaužę ir sienas nutepę komunistų ženklais. Ji sako, kad dabar iš Kubos bėga daugiausia jaunimas, išaugęs Castrui valdant ir pasiilgęs laisvės. Ji ragina laisvąjį pasaulį drąsiau kalbėti apie komunistų priespaudą ir klaidas.