religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1998 / SAUSIS- JANUARY / VOL. XLIX, NO. 1

ARTYN PRIE 50-OJO TOMO!...

1

 Red.

Į JUBILIEJINIUS METUS

3

 A. Saulaitis SJ

NUOLANKUMAS - MEILĖS PENAS

5

 Kostas Gruodis

KRISTUS IR TIKĖJIMAS

9

 Kun. K.J. Ambrasas SJ

KO IŠMOKAU AMERIKOSE

11

 A. Saulaitis SJ

DAUKANTAS MAIRONIO MUZIEJAUS SODELYJE

16

 Virginija Paplauskienė

NAKTIS BE MĖNULIO - ALZHEIMERIO LIGA

18

 Romualdas Kriaučiūnas

MIRTINO LIGONIO SLAUGA

22

 Dr. Inesa Poniškaitienė

RAMYBĖS DEKALOGAS

26

 

KUR IŠKELIAVO PASAKA?

27

 Aldona Jurkutė

KAIP ATSKIRTI DVASIAS?

29

 Dainius Koveras

KALBA

31

 Juozas Vaišnys SJ

TĖVYNĖJE

33

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

35

 Red.

TRUMPAI

369

 Juoz. M.

Šio numeris iliustruotas nuotraukomis iš Jaunimo centro 40 metų sukakties minėjimo. Viršelio piešinys ir skyrių vinjetės- Ričardo Spitrio.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (USPS 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Se address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.