religinės ir tautinės kultūros žurnalas

2000 / BIRŽELIS - JUNE / VOL. LI, NO. 6

LAIŠKŲ LIETUVIAMS 50 METŲ JUBILIEJUI

181

 Nijolė Jankutė-Užubalienė

INVOKACIJA

185

 Kun. Kęstutis Trimakas

SVEIKINIMAI:

   

LIETUVOS PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS

186

 

ILINOJAUS GUBER. GEORGE H. RYAN

187

 

Į TIESĄ PER JĄ SUPANČIAS NETIESAS

188

 Antanas Marčiulaitis

JEIGU SANTUOKOJE ATSIRANDA DVASINĖ MEILĖ

193

 Greta Bagdonaitė

KAIP IŠVENGTI DEPRESIJOS

198

 Dr. Romualdas Kriaučiūnas

KAS PADAROMA VAIKO LABUI

202

 Indrė Bartašiūnienė

MALDA - KELIAS Į DIEVO PAŽINIMĄ

207

 Ignas Naujokas

KĄ PASIIMSIME

210

 Laura Čyžiūtė

ŠYPSULIAI

213

 Red.

TĖVYNĖJE

214

 Laima Krivickienė

TRUMPAI

216

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas Zigmo Degučio ir Tado Kulbio nuotraukomis iš Laiškų lietuviams jubiliejinės šventės.
Viršelio piešinys ir skyrių vinjetės- Rasos Sutkutes. Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (LETTERS TO LITHUANIANS) (USPS 301-540) is published monthly except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Periodicals postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636—1098.