1960 M. GEGUŽĖS MĖN.(MAY) VOL. XI. NO. 5

T U R I N Y S

Motina — Alfonsas Grauslys 131

Artimo meilė visuomeniniame veikime— Juozas Brazaitis 134

Prošvaistės kentėjimų naktį — Dr. J. Prunskis 138

Religija už geležinės uždangos — G. Kijauskas, S. J. 141

Paklauskime savęs — A. Šmulkštienė 147

Ryškesnieji vaiko dvasinės plėtros bruožai...— D. Petrutytė 150

Tikroji gražuolė — O. Algminienė 154

Laiškas busimajam kunigui. . 156

Ar ne laikas pagalvoti? — Dr. P. Mačiulis 159

“Laiškai Lietuviams” — Tėvų Jėzuitų leidžiamas mėnesinis žurnalas.

Redaktorius—Juozas Vaišnys, S.J.

Admin.— Petras Kleinotas, S.J.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

Letters to Lithuanians. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill. Additional office of mailing in Thompson, Conn. Viršelis ir vinjetės A. Kurausko Immaculata Press

Motina Lietuva  (dalis)  V. Stančikaitė

RAUDONIEMS SAULĖLYDŽIAMS BEGĘSTANT,

BALTŲ ROŽIŲ SIDABRINĖS AKYS ŽIŪRI Į MANE PRO LANGĄ...

IR NUSKYNIAU VIENĄ BALTĄ ROŽĘ,

IR GLAUDŽIAU PRIE ŽIEDO KARŠTĄ KAKTĄ... MOTIN MANO!

AR NE TAVO RANKOS — BALTOS, MEILIOS, KVAPIOS IR ŠVELNUTĖS —

TAIP MANE MEILINGAI GLAMONĖJA?...

*****

IR PRAĖJO VISKAS, IR PRABĖGO...

PRAĖJAI IR TU, O MOTIN MANO, Į DAUSAS IŠLĖKUSI IŠ LIZDO...

O LIZDELĮ VIESULAS SUDRASKĖ...

TIKIU: VĖL KADA NORS PAGLOSTYS MANO VEIDĄ

RANKELĖS ŠVELNIOS, KVAPIOS, KAIP TOS ROŽĖS,

IR TAVO LIŪDNOS AKYS MAN ŠYPTELĖS LAIMINGAI.

PRIE RANKŲ TŲ BRANGIŲ PRIPUOLUS ILGIOMS LŪPOMS,

KAIP TOMAS, VIEŠPATIES ŽAIZDAS KAI PALYTĖJO,

SUŠUKSIU LAIMĖJ SKĘSDAMA: MAMATE MANO!

(Šatrijos Ragana: Sename Dvare)