1963 VASARIS (FEBRUARY) VOL. XIV, NO. 2

T U R I N Y S

ŠVENTŲJŲ ŠIRDIES ŠVELNUMAS — A.    Grauslys ...........38

TAUTINIŲ ŠVENČIŲ PRASMĖ — B.    Auginąs    .............. 45

KUNIGAS KARO SŪKURY (IX) — B. Krištanavicius, S. J.. 49

MEDIKAI IR RELIGIJA — dr. J. Prunskis ............. 58

VAIKO DRAUGAI IR JŲ ĮTAKOS — P. Maldeikis ............ 61

ŠEIMOS UŽDAVINIAI — J. Miškinis .................. 67

KADA KRIKŠTYTI VAIKĄ? — J. Vaišnys, S. J.............. 69

IŠ FILMŲ PASAULIO — Alė Rūta ................... 71

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redaktorius — Juozas V a i š n y s, S. J. Viceredaktorius — Kęstutis Trimakas, S.J.

Administracija — Petras Kleinotas, S. J. Meninė priežiūra — Algirdas Kurauskas Fotografija — Algimantas Kezys, S. J. Spaustuvė —- Immaculata Press, Putnam, Connecticut.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois, Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill. Additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

“Laiškų Lietuviams” iliustracijas be redakcijos leidimo naudoti draudžiama

RELIGINĖS IR TAUTINĖS KULTŪROS ŽURNALAS

 

VISŲ LIETUVIŲ BENDROJI TĖVYNĖ YRA LIETUVA,

NEŽIŪRINT, KAS KUR GIMĖ AR GYVENA.

LIETUVA VISŲ PIRMA YRA NE ŽEMĖ BALTIJOS PAJŪRYJE,

O MES PATYS, VISI LIETUVIAI...

TODĖL, PALIKDAMI LIETUVOS KRAŠTĄ, DAR NEPALIKOME LIETUVOS

MUMYSE TAUTA YRA ĮSIKŪNIJUSI,

IR TODĖL KUR ESAME, TEN YRA IR LIETUVA.

KOKS GILUS BEBŪTU PALIKTOJO KRAŠTO ILGESYS,

NETEISINGA JĮ PERGYVENTI LYG PAČIOS LIETUVOS NETEKIMĄ.

KOL LIETUVĄ MYLIME, TOL JOJE MŪSŲ DVASIA IR LIEKA.

DVASINE PRASME LIETUVA YRA VISUR, KUR MES ESAME, —

TIEK PAT JOS KRAŠTE, TIEK PAT RUSIJOS PLOTUOSE,

TIEK PAT VISUOSE PASAULIO KAMPUOSE, KUR ATSIDŪRĖME.

VISUS LYGIAI TELKIA TA PATI DVASINĖ ERDVĖ,

KURIĄ ANKSČIAU PAVADINOME ISTORIJA.

NESAME LIETUVOS NETEKĘ, KOL PATYS NESAME JAI MIRĘ.

TIKRA PRASME PALIKTI LIETUVĄ — TAI JAI MIRTI NUTAUSTANT.

(J. Girnius. Tauta ir tautinė ištikimybė)

* * *